vsbmprojekty.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Copyright © 2021 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Vaše podnety adresujte na:  podnety@vsbm.sk
Vážení uchádzači o štúdium na VŠBM v KE
Často kladená otázka: Aký je rozdiel medzi našou súkromnou vysokou školou a inou verejnoprávnou vysokou školou?
 
1. Naša škola má perspektívne študijné programy, ktoré nie sú na verejnoprávnych školách (súčasná bezpečnostná situácia vo svete).
2. Absolútna starostlivosť o študenta počas štúdia.
3. Okrem školného nie sú žiadne dodatočné poplatky, pritom školné na našej škole je najnižšie na Slovensku.
4. Študijná literatúra zadarmo, nič sa nekupuje - pozrite sa na verejnoprávnych školách.
5. V AR 2019/2020 externá forma stále v pôvodnej dĺžke, tzn. Bc. - 3 roky a Ing. - 2 roky.
6. Možnosť individuálnej formy, ktorá je personálne a organizačne zabezpečená pre všetky stupne štúdia.
7. Študijná literatúra je na našej škole 80% zabezpečená z vlastných zdrojov (publikujeme už 17 rokov). Je v dostatočnom počte pre každého študenta.
8. Individuálny prístup k pracujúcim študentom a študentom pôsobiacich v zahraničí podľa individuálnych plánov. Každému je pridelený odborný asistent, docent alebo profesor.
9. Zabezpečené duálne štúdium.
10. Našim cieľom je naučiť a nie skúšať (Učiace sa Slovensko).

Vysoká škola bezpečnostného manžérstva v Košiciach  si zaklada na zakladných principoch uvedených na obrazkoch.
projekty EÚ
VŠBM ZÍSKALA OCENENIE V OBLASTI KVALITY
Naša inštitúcia už dlhoročne implementuje do svojich procesov fungovania princípy "Total Quality Management" na základe čoho sme už od roku 2012 certifikovaný v oblasti kvality štandardom ISO 9001. VŠBM za uplynulé roky prešla mnohými dohľadovými a certifikačnými auditmi v spolupráci so spoločnosťou Quality Austria, ktorá aj v tomto roku po úspešnom audite udelila našej škole certifikát ISO 9001:2015 a IWA 2/2007. Druha spomínaná, na pôde VŠBM certifikovaná smernica IWA 2/2007 je orientovaná na implementáciu princípov ISO 9001 do vzdelávania. Takéto dlhoročne normalizované riadenie kvality orientované na vzdelávanie a jej monitoring certifikačnou autoritou Quality Austria, sa podpísalo pod ocenenie kvality, ktoré od asociácie "OthersWays" VŠBM získala, vo voľnom preklade "Platinové ocenenie v oblasti technológie za kvalitu a najlepšie obchodné meno"  (The Platinum Technology Award for Quality & Best Trade Name). Toto ocenenie sa udeľuje francúzskou spoločnosťou raz za 3 roky a súčasťou ocenenia je aj certifikát o implementácii TQM v rámci našej spoločnosti. VŠBM ho získala 28. apríla 2018 v Berlíne.
Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com
Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach VŠBM v obci Kysak privítalo dňa 12.4.2019 partnerské organizácie na súčinnostnom cvičení Integrovaného bezpečnostného systému s témou udalosti s hromadným postihnutím (UHPO) vo forme hromadnej dopravnej nehody. Spestrením už v poradí druhého ročníka takéhoto podujatia bolo zakomponovanie rizika infekčnej nákazy do scenára udalosti. Toto spestrenie si vyžiadalo výrazne odlišné postupy a zaťaženie zasahujúcich, ako aj nasadenie špeciálnej techniky a manažérskych postupov záchrany. 
Podujatie malo za cieľ preveriť pripravenosť budúcich záchranárov z našej partnerskej inštitúcie Katedry urgentnej medicíny, Fakulty zdravotníckych odborov, Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá organizačne podujatie zastrešovala. Na podujatí participovali zložky IZS a to Hasičský a záchranný zbor, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, spoločnosti Košická záchranka a Falck Záchranná a.s.
Súčinnostné taktické cvičenie zložiek IZS vo Výcvikovom centre prežitia v sťažených podmienkach - VŠBM, Kysak

Okrem primárnej úlohy preveriť znalosti a schopnosti budúcich bakalárov záchranárov, malo toto podujatie za cieľ poukázať na potrebu budovania efektívnej súčinnosti všetkých zúčastnených zložiek, čo je často krát v praxi problematické. V tomto duchu sa ako hostia podujatia zúčastnili mnohí zástupcovia krízových, policajných, zdravotníckych a hasičských zložiek a civilnej ochrany, z ktorých možeme menovať napr. Krajského riaditeľa PZ SR v Košiciach plk. JUDr. Radoslava Fedora, zástupcu KR PZ plk. Mgr. Štefana Mulika, vedúceho oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania OÚ Košice Ing. Jána Plačka a mnohých ďalších vážených hostí. Komplexnosť odbornej komunity dopĺňali zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene a VŠBM v Košiciach, ktorí toto cvičenie využili pre zber údajov pre ďalší výskum a riešenie problematiky BOZP. Rozhodcovské výsledky cvičenia dvoch odlišných simulovaných udalosti, boli prezentované aktérom cvičenia a poukázali na výbornú odbornú pripravenosť študentov, avšak problematické boli oblasti správneho manažmentu činnosti a neformálnej spolupráce. V tomto smere sa javí úloha VŠBM ako kľúčová pri doplňovaním manažérskeho vzdelania, čoho dôkazom sú aj fakty, že medzi zasahujúcimi profesionálmi HZaZ a ZZS je mnoho našich absolventov, ako aj záujem absolventov študijného odboru Záchranné služby pokračovať v príbuznom inžinierskom štúdiu na VŠBM. Priebeh podujatia, postoj organizátorov, aktérov a v neposlednom rade aj hosti z odbornej komunity poukazujú na vysoký záujem problémy pomenovať, a naliehavosť ich riešiť. Ideálnym spojivom sa v tomto trende javí akademická komunita bezpečnostných odborov.
KURZ PREŽITIA V SŤAŽENÝCH PODMIENKACH NA VŠBM
Študenti VŠBM majú možnosť sa v rámci predmetu Telesná výchova zúčastniť týždňového kurzu prežitia v sťažených podmienkach, vo výcvikovom centre VŠBM v obci Kysak. Úspešnosť kurzu preukazuje už jeho 42. kolo, ktoré prebehlo v predošlých dňoch. Obsahom kurzu sú okrem inštruktáže sebaobrany, zľavovania, a prvej pomoci aj techniky prežitia v prírode, ktoré zahŕňajú okrem iného aj prípravu stravy v prírodných podmienkach alebo stavbu prístreškov.  Kurzy sú vhodným doplnkom teoretickej bezpečnostnej výuky, čo oceňujú aj zahraniční študenti, ktorí absolvujú semester štúdia na našej škole v rámci programu Erasmus+.
VŠBM v Košiciach je v hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl na popredných miestach
V rámci odbornej rozpravy medzi Rektorskou konferenciou a vysokými školami k téme zákonnej úpravy kritérií pre tzv. „výskumné univerzity“, bol zverejnený zoznam slovenských vysokých škôl s „výsledným profilom“ hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci poslednej komplexnej akreditácie. VŠBM v Košiciach sa v tomto hodnotení nachádza na popredných miestach, či už medzi súkromnými školami alebo v rámci všetkých vysokých škôl na Slovensku. Viac k téme nájdete v rozhovore redakcie časopisu ZÓNA 10 s rektorom VŠBM v Košiciach  prof. Mariánom Mesárošom TU
Research and Innovations
 
 
 
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva od svojho vzniku mala možnosť spolupracovať s radou významných osobností, ktorí jej napomáhali v rozvoji v rôznych formách a oblastiach. Dňa 27.6.2019 bol za takúto pomoc prezidentom školy prof. Mariánom Mesárošom ocenený aj starosta obce Kechnec Dr.h.c. JUDr. Ing. Jozef Konkoly, a to striebornou hviezdou Star a šerpou vo farbách vysokej školy. Doktor Konkoly je známy svojou húževnatosťou, úspešnosťou a aktívnosťou v oblasti mnohých rozvojových, investičných a iných projektoch, ktoré výrazne pozdvihli úroveň a charakter celého regiónu, v rámci ktorých kladie dôraz na význam a podporu súkromného sektora, a to aj v oblasti školstva, s čím máme dlhoročnú vzájomnú skúsenosť. Po udelení ocenenia nasledovala diskusia o ďalšej budúcej spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a bezpečnostných projektoch prospešných pre región a jeho obyvateľov.
Podpora a rozvoj spolupráce v regióne
 
Rozhovor redakcie časopisu ZÓNA 10 s rektorom VŠBM v Košiciach prof. Mariánom Mesárošom k témam :

- pohľad na stav pandémie na Slovensku a jej dopad na vysoké školy,
- akademický rok 2021/22 z pohľadu Zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z.,
- transformácia zákona (ext.št.) do podmienok VŠBM v KE (úprava článku 91 ods. 2),
- podiplomové štúdia a ich harmonogram.
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Master of Laws
Ponuka podiplomových
štúdií:
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
 
 
Nová certifikácia školy pre štandard ISO 9001
V dňoch 23. - 24. marca 2021 bol na pôde VŠBM v Košiciach realizovaný externý audit pre získanie certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001. Zahraničnú akreditovanú certifikačnú autoritu - kórejskú spoločnosť G-CERT-i s celosvetovou pôsobnosťou, zastupovali dvaja audítori, vedúci audítor G-CERT-iPL z Poľska a spoluaudítor z kórejskej spoločnosti DONGWON, obaja s akreditáciou pre vysoké školstvo.
Audit prebiehal vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu on-line cez platformu Webex, čomu predchádzala povinná analýza rizík a opatrenia, v súlade s akreditačnými podmienkami. Niekoľkomesačná príprava školy pod vedením zmocnenca pre systém manažérstva kvality prof. Ing. Imricha Dufinca, CSc, MBA priniesla svoje ovocie vo forme úspešnej certifikácie našej vysokej školy, platnej od apríla 2021, ktorá akreditovaným transferom nadväzuje na predošlé certifikácie udelené spoločnosťou Quality Austria už v r. 2012.
Inovovaný systém riadenia kvality v sebe nesie už prvky, ktoré odzrkadľujú nový trend riadenia kvality vo vysokom školstve na Slovensku, čo znamená nielen zhodu s ISO 9001, ale najmä zhodu s požiadavkami Štandardov pre vnútorný systém kvality definovanými Akreditačnou agentúrou SR pre vysoké školstvo. Preverovanie zhody vnútorného systému kvality Akreditačnou agentúrou čaká všetky vysoké školy v rámci ďalšej vlny akreditácie.  Nastavenie systému a zhoda s ISO 9001 je určite tým správnym základom v pokračovaní školy v procese novej akreditácie.
Rozvrhy - portál MAIS
určite všetci sledujete novelu zákona o vysokých školách. Reforma vysokého školstva je potrebná, nie však, keď ju niekto zmiešava s politikou. Pri vstupe do EÚ sme prijali zásady vzdelávania podľa Európskej charty, a tak je potrebné si uvedomiť, že súkromné školstvo, či už stredné, alebo vysoké, je nevyhnutnosťou.
Vážení študenti VŠBM v Košiciach,
Vážení študenti, vy si za štúdium na našej vysokej škole platíte, a preto v žiadnom prípade neprichádza do úvahy, aby ste na verejnosti dňa 16.11.2021 prejavovali nesúhlas s pripravovanou novelou zákona o vysokých školách. Toto, čo robia verejné vysoké školy, je POLITIKUM, ktoré tak odsudzujú v pripomienkovom konaní o novele zákona o vysokých školách. Osobne, ako rektor vysokej školy, vám neodporúčam takéto zbytočné aktivity a musíme si povedať, že v čase pandémie sú tieto aktivity aj amorálne.

S úctou

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., NS
VYHLÁSENIE REKTOROV SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL