VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Veda a výskum
Oddelenie vedy a výskumu :
Ing. Monika Blišťanová, PhD.
vedúca oddelenia
Košťova 1, Košice,
Tel. č.: 055 / 720 41 71
e-mail: monika.blistanova(zavinac)vsbm.sk
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vedecko-výskumná profilácia

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM Košice) od svojho vzniku (7. jún 2006) sa zapojila do vedeckej a výskumnej činnosti na báze základného aj aplikovaného výskumu. VŠBM Košice považuje vedecko-výskumnú činnosť za svoju prvoradú a trvalú úlohu. Vo svojich vedecko-výskumných projektoch sa orientuje prostredníctvom bezpečnostného manažmentu na takmer všetky špecifické oblasti existencie a života človeka. Dominujúcim prvkom týchto projektov je ochrana osôb a majetku s orientáciou do oblasti bezpečnosti v životnom prostredí, ekonomike, doprave a dopravných infraštruktúrach, logistike, informačných systémoch, informačných technológiách a priemysle. Osobité špecifiká nesú projekty v oblastiach kriminalistiky, kriminológie a forénznych vied spojených predovšetkým s prevenciou kriminality. Vedecko-výskumné projekty základného aj aplikovaného výskumu sú riešené na národnej i medzinárodnej úrovni.

VŠBM Košice pre úspešné riešenie vedecko-výskumných projektov vytvára dostatočnú a kvalitnú materiálovú a technickú bázu v podobe výskumných a technických laboratórií s ekvivalentným prístrojovým parkom. Škola v období rokov 2006 až doposiaľ riešila rieši vedecko-výskumné projekty pod garanciou vlastných akademických pracovníkov,  resp. v spoluriešiteľstve s viacerými akademickými a výskumnými inštitúciami, štátnymi organizáciami a správami, ako aj so súkromnými spoločnosťami a firmami z praxe doma i v zahraničí.

V procese transferu vedeckých poznatkov z vedecko-výskumnej činnosti sa škola zamerala na ich praktické aplikácie v praxi mnohých podnikateľských subjektov, subjektov verejnej správy a štátnych orgánov, najmä orgánov Policajného zboru Slovenskej republiky na takmer všetkých stupňoch jeho riadenia. Výstupy viacerých vedecko-výskumných projektov predovšetkým aplikovaného charakteru napomohli k riešeniu a prevencii kriminality delikventných osôb hlavne z radov mládeže, v mnohom napomohli k zvýšeniu bezpečnosti v doprave a dopravnej infraštruktúre, bezpečnosti v logistike, životnom prostredí, ekonomike a informačných systémoch.

Z palety riešených vedecko-výskumných projektov v období svojej existencie VŠBM Košice za prioritné považuje najmä projekty v kategórii základného výskumu na domácej pôde i v zahraničí. Sú to vedecko-výskumné projekty grantované z:
i) VEGA (Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR),
ii) KEGA (Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
iii) MV SR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
iv) ASFEU (Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy)
v) SAAIC (Slovak Academic Association for International Cooperation)
vi) COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research)
vii) ERDF (European Regional Development Fund)
viii) MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ix) MV ČR (Ministerstvo vnitra České republiky)
x) VŠBM Košice (pre IP - inštitucionálne projekty)

a niektorých súkromných, verejných a štátnych vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky (pre bilaterálne a multilaterálne projekty).


Grantová úspešnosť v roku 2013
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.  Niektoré víťazné práce ŠVOČ postúpili do celoštátnych kôl ŠVOČ a získali významné ocenenia. V roku 2014 sa uskutočnil 8. ročník celoškolskej súťaže ŠVOČ.


Vedecké konferencie

Akademickí pracovníci VŠBM Košice sa zúčastňujú domácich a zahraničných vedeckých konferencií zameraných na problematiku vnútornej a vonkajšej bezpečnosti Slovenska, Európskej únie a iných štátov vo svete, prípadne na problematiku blízku bezpečnosti osôb, majetku, kriminalistiky a pod.
Každoročne VŠBM Košice organizuje vedeckú medzinárodnú konferenciu pod názvom „Bezpečné Slovensko a Európska únia“. Na konferenciách odznievajú vedecké a odborné prednášky v takmer všetkých vedeckých oblastiach
súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou osôb a majetku. Všetky vedecké a odborné zahraničné aj domáce príspevky z konferencie sú publikované v zborníku z konferencie. V novembri 2012 bol to už 6. ročník tejto významnej bezpečnostnej konferencie. Škola edituje každoročne „Zborník vedeckých prác VŠBM Košice“, v ktorom sú publikované výstupy výskumných projektov akademických pracovníkov VŠBM Košice. Prvá ročenka 2008 tohto zborníka bola editovaná začiatkom roka 2009.

Oddelenie vedy a výskumu

Oddelenie vedy a výskumu Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach spracováva a pripravuje základné dokumenty pre vedecko-výskumné projekty vysokej školy. Oddelenie uskutočňuje evidenciu a koordináciu riešených projektov v základnom a aplikovanom výskume. Oddelenie eviduje a archivuje administratívny materiál súvisiaci s vedeckou, výskumnou a inou projektovou činnosťou školy.
Vedúca oddelenia: Ing. Monika Blišťanová, PhD., Košťova 1, č.d. 102/1. posch., 040 01 Košice, tel.: 055 / 720 41 71.
Ing. Jozefína Drotárová
Košťova 1, Košice,
Tel. č.: 055 / 727 43 23
e-mail: science(zavinac)vsbm.sk