Veda a výskum
Vedecko-výskumné zameranie

Základné výskumné témy (oblastí) dlhodobého zámeru vedeckej práce VŠBM v Košiciach :

1. Teória a metodológia bezpečnostných vied (v teoretickej a praktickej – aplikačnej rovine).
2. Teória a metodológia bezpečnostného a krízového manažmentu vo verejnej a privátnej sfére,
3. Systémy a technika bezpečnostnej ochrany voči bezpečnostným hrozbám. Analýza a riadenie bezpečnostných rizík.
4. Obsahové, metodické a organizačné problémy vysokoškolskej prípravy v odbore ochrany osôb a majetku.
5. Výskum využívania GIS v oblasti bezpečnostnej a environmentálnej  problematiky pre verejnú správu ( OÚ, PZ, HaZZ a podobne). 
6. Výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry.
7. Výskum v oblasti ochrany informácií vo verejnej a privátnej sfére .
8. Výskum v oblasti ochrany ekonomiky a financií vo verejnej a privátnej sfére .
9. Výskum v oblastiach bezpečnosti (Safety and Security)  v doprave a bezpečnosti letísk.
10. Výskum stavu a dynamiky vývoja kriminality a možností  jej prevencie.
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Oddelenie vedy a výskumu :

Ing. Martina  Zelizňáková
Košťova 1, Košice,
Tel. č.: 055 / 727 43 23
e-mail: martina.zeliznakova
@vsbm.sk
science@vsbm.sk
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE