Vedecká rada
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Na návrh vedeckej rady VŠBM v Košiciach bol doposiaľ udelený titul Doctor honoris causa :
prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc.
prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc., Dr.h.c. akademikovi SAV
Dr.h.c. prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc.
prof. JUDr. Jozefovi Madliakovi, DSc.
doc. Ing. Imrichovi Dufincovi, CSc., mim. prof.
doc. Ing. Imrichovi Kissovi,CSc.
prof. Ing. Vladimírovi Klimovi, CSc.
doc. JUDr. Stanislavovi Križovskému, PhD., mim. prof. MBA LL.M.
Prof. dr hab. Stanisławovi Dawidziukovi, Dr.h.c.
prof. nadzw. dr. hab. Karolovi Karskemu
prof. Ing. Pawlovi Csarneckému, PhD.  MBA, LL.M. MPH, Dr.h.c. mult.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
vedecká rada je aktuálne v rekonštrukcii
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE