Vedecká rada
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Na návrh vedeckej rady VŠBM v Košiciach bol doposiaľ udelený titul Doctor honoris causa :
prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc.
prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc., Dr.h.c. akademikovi SAV
Dr.h.c. prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc.
prof. JUDr. Jozefovi Madliakovi, DSc.
doc. Ing. Imrichovi Dufincovi, CSc., mim. prof.
prof. Ing. Vladimírovi Klimovi, CSc.
doc. JUDr. Stanislavovi Križovskému, PhD., mim. prof. MBA LL.M.
Prof. dr hab. Stanisławovi Dawidziukovi, Dr.h.c.
prof. nadzw. dr. hab. Karolovi Karskemu
prof. Ing. Pawlovi Csarneckému, PhD.  MBA, LL.M. MPH, Dr.h.c. mult.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Interní členovia VR:
1. Dr.h.c. prof.h.c.,prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA,LL.M, Prezident,  Predseda Správnej rady VŠBM,
2. Dr.h.c.doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., LL.M., MBA, mim.prof., prorektor pre vzdelávanie
3. Ing. Monika Blišťanová, PhD. MBA, prorektorka pre vedu a výskum, zmocnenec pre akreditácie
4. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, prorektor pre informatiku a rozvoj,
5. prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc., Katedra bezpečnostného manažmentu, ÚBM,
6. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., riaditeľ Ústavu humanitných a technologických vied,
7. prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc., riaditeľ Ústavu ekonomickej a dopravnej bezpečnosti,
8. prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Katedra bezpečnostného manažmentu, ÚBM,
9. dr. hab. Jacek Dworzecki, PhD., Katedra bezpečnostného manažmentu, ÚBM,
10. Ing. Peter Havaj, PhD. vedúci Katedry bezpečnosti v doprave, ÚEDB,
11. doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD,MBA, vedúci Katedry ekonomickej bezpečnosti, ÚEDB,   
12. prof. Ing. Dušan Repčík, CSc., Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti,
13. Ing. Lucia Kováčová,PhD., zástupkyňa riaditeľa Ústavu humanitných a technologických vied,
14. Ing. Peter Palko, MBA, riaditeľ Ústavu bezpečnostného manažérstva,
15. JUDr. Štefan Jakabovič, MBA, riaditeľ Ústavu celoživotného vzdelávania
16. Ing. Martina Vacková, PhD., Katedra humanitných a technických vied, ÚHTV,


Externí členovia VR:
17. prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR,
18. prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, SR,
19. prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice,  SR,
20. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD,MBA, mim. prof., České vysoké učení technické Praha, ČR
21. prof. Ing. Pavel Poledňák, CSc., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, dekan Fakulty bezpečnostního inženýrství, ČR,
22. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr. h. c., brig. gen. v zál., Univerzita obrany Brno, ČR
23. pplk. Ing. Štefan Galla, PhD.MBA, riaditeľ Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR.
24. Doc.PhDr.Branislav  Kováčik, PhD., UMB, FPVaMV, Banská Bystrica, SR


Tajomníčka VR
:   Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE