VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Dokumenty
  
Vnútorné predpisy a hlavné dokumenty vysokej školy :
Akademický kalendár pre rok 2021/2022 pdf  
pre Bc. štúdium - Zmluva o podmienkach vysokoškolského štúdia v študijnom odbore
  2. Bezpečnostn
é vedy, študijný program Riadenie bezpečnostných
  systémov, na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach
pdf
Študijný a skúškový poriadok pdf
Výška poplatkov spojených so štúdiom, podľa smernice SM_03_PR9_2011 pdf
Odporúčané plány štúdia a informačné listy predmetov link  
Smernica o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania pdf  
Politika kvality 2021 pdf  
Ciele kvality 2021 pdf  
Dlhodobý zámer rozvoja školy  2020 - 2030 pdf  
Štatút vysokej školy pdf  
Organizačný poriadok vysokej školy pdf  
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkčných miest profesorov a docentov pdf  
Pracovný poriadok vysokej školy pdf  
Štipendijný poriadok vysokej školy pdf  
Disciplinárny poriadok vysokej školy pdf  
Rokovavací poriadok vedeckej rady vysokej školy pdf  
Rokovací poriadok Akademického senátu VŠBM pdf  
Zásady volieb do akademického senátu VŠBM pdf  
     
 
     
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy :    
     
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2021 pdf  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2020 pdf  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2019 pdf  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2018 pdf  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2017 pdf  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2016 pdf  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2015 pdf  
     prístup k výročným správam o činnosti a hospodarení vysokej školy za roky do 2015 link
 
 
Ochrana osobných údajov :    
     
Informácie poskytované dotknutej osobe - študent pdf  
Informácie poskytované dotknutej osobe - zamestnanec pdf  
Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi pdf  
Ochrana osobných údajov na VŠBM v Košiciach pdf  
     
 
Sociálne štipendium :
inovované pre akad. rok 2021/2022 
Sociálne štipendium   doc
Tehotenské štipendium   doc
Ďalšie informácie   doc
Žiadosť o sociálne štipendium pdf doc
Žiadosť o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia pdf doc
Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia pdf
Zoznam dokumentov k žiadosti   doc
Čestné vyhlásenie o dobrovoľnej nezamestnanosti pdf  
Čestné vyhlásenie o osobáchch žijúcich v spoločnej domácnosti so študentom pdf  
Čestné vyhlásenie o príjmoch v posledných 3 mesiacoch pred posudzovaním žiadosti o sociálne štipendium pdf  
Čestné vyhlásenie o výške výživného pdf  
Čestné vyhlásenie, že uvedené skutočnosti sa nezmenili pdf  
Potvrdenie - Výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia pdf  
Potvrdenie zamestnávateľa o poskytnutí finančných náhrad a plnení pdf  
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň pdf  
Zápisnica o vzdaní sa práva na odvolanie pdf  
Program Erasmus+ :

Všetky dokumenty charakterizujúce projekt a potrebné formuláre nájdete na podstránke programu Erasmus
  
Záverečné práce

Všetky dokumenty a potrebné formuláre nájdete na podstránke "záverečné práce"
 
ISIC / ITIC :

Všetky dokumenty a potrebné formuláre nájdete na podstránke "ISIC" 
Copyright © 2022 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach