VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Dokumenty
Acrobat Reader - inštalácia
  
Dokumenty školy :
Akademický kalendár pre rok 2021/2022 (formát pdf)  
pre Bc. štúdium - Zmluva o podmienkach vysokoškolského štúdia v študijnom odbore
  8.3.1. Ochrana osôb a majetku, študijný program Riadenie bezpečnostných
  systémov, na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
(formát pdf)
Študijný a skúškový poriadok VŠBM_POR 05_PR9_2011 (formát pdf)
Výška poplatkov pre denné a externé štúdium, spojených so štúdiom, podľa smernice SM_03_PR9_2011 (formát pdf)
Disciplinárny poriadok VŠBM_POR 04_PR20_2011 (formát pdf)
Smernica o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (formát pdf)  
Aktualizované študijné programy Bc. a Ing. štúdium (formát pdf)
Politika kvality 2021 (formát pdf)  
Ciele kvality 2021 (formát pdf)  
Dlhodobý zámer rozvoja školy  2020 - 2030 (formát pdf)  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2020 (formát pdf)  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2019 (formát pdf)  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2018 (formát pdf)  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2017 (formát pdf)  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2016 (formát pdf)  
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2015 (formát pdf)  
     prístup k výročným správam o činnosti a hospodarení vysokej školy za roky do 2015 link
 
 
Ochrana osobných údajov :    
     
Informácie poskytované dotknutej osobe - študent (formát pdf)  
Informácie poskytované dotknutej osobe - zamestnanec (formát pdf)  
Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)  
Ochrana osobných údajov na VŠBM v Košiciach (formát pdf)  
     
 
Sociálne štipendium :
inovované pre akad. rok 2015/2016 
OZNAM (formát pdf)
Žiadosť o sociálne štipendium pre akad. rok 2014/2015  (formát pdf)
Zoznam najčastejšie žiadaných dokladov (formát pdf)
Usmernenie študentov (formát pdf)
Vzory tlačív :
Z daňového úradu a od zamestnávateľa
- daňové zúčtovanie pre potreby sociálneho štipendia (formát pdf)
- ročné zúčtovanie preddavkov na ďaň (formát pdf)
- potvrdenie zamestnávateľa o poskytnutí finanačných náhrád a plnení (formát pdf)
- potvrdenie o príjme - takéto NEPOSTAČUJE (formát pdf)
   Čestné vyhlásenia a zápisnicu - vypisuje a podpisuje žiadateľ
- čestné vyhlásenie o dobrovoľnej nezamestnanosti (formát doc)
- čestné vyhlásenie o osobách žijúcich v spoločnej domácnosti
  so študentom
(formát doc)
- čestné vyhlásenie o príjmoch v posledných 3 mesiacoch pred
  posudzovaním žiadosti o sociálne štipendium
(formát doc)
- čestné vyhlásenie o výške výživného (formát doc)
- čestné vyhlásenie pre všetkých (formát doc)
- zápisnica o vzdaní sa práva na odvolanie (formát pdf)
Zákony a vyhlášky :
- Zákon o správnom konaní (správny poriadok) (formát pdf)
- Zákon o vysokých školách (formát pdf)
- Vyhláška MŠ SR o priznávaní soc. štipendia študentom VŠ (formát pdf)
Program Erasmus+ :

Všetky dokumenty charakterizujúce projekt a potrebné formuláre nájdete na podstránke venovanej programu Erasmus
  
Záverečné práce
podľa požiadaviek " Centrálneho registru záverečných prác - CRZP " (www.crzp.sk) :
Metodické usmernenie MŠ SR 14/2009 (zdroj: www.crzp.sk) (formát pdf)
Metodické usmernenie MŠ SR 14/2009 - prílohy (zdroj: www.crzp.sk) (formát rtf)
Smernica: Zadávanie, hodnotenie a evidencia záverečných prác VŠBM SM_04_PR15_2011 (formát pdf) prílohy (zip)
F012_PR15-1 Zadanie bakalárskej práce (formát doc)
F013_PR15-1 Zadanie diplomovej práce (formát doc)
F016_PR15-1 Vzor posudku vedúceho ZP (formát doc)
F017_PR15-1 Vzor posudku oponenta ZP (formát doc)
  
ISIC / ITIC :
Cenník poplatkov ISIC/ ITIC   (formát pdf)
Žiadosť o vystavenie a prolongáciu karty ISIC / ITIC v súlade s GDPR (formát pdf)  
Word Viewer 2003 - inštalácia
pro kliknutí na logo budete presmerovaný na inštaláciu bezplatného prehliadač daného formátu
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach