Vedenie katedry:
Charakteristika katedry
Zamestnanci : 
 
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Ústav bezpečnostných vied
Katedra bezpečnostných vied
 
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing.
Marián Mesároš, DrSc.

DPA, DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH
Tel.: 055 / 72 010 77
Konzultačné hodiny (č.d. 001) :
po dohode cez e-mail
e-mail: vsbm(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. prof. hon. doc. JUDr.
Štefan Kočan, PhD., LL.M 
Tel.:  055 / 72 010 71
Konzultačné hodiny (č.d. 002) :
po dohode cez e-mail
e-mail: stefan.kocan(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. prof. Ing.
Josef Reitšpís, CSc., DBA, MSc.
Tel.: 055 / 727 43 18
Konzultačné hodiny (č.d. 108) :
po dohode cez e-mail
e-mail: josef.reitspis(zavinac)vsbm.sk
doc. Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH
Tel.: 055 / 727 43 23
Konzultačné hodiny (č.d. 101D) :
po dohode cez e-mail
e-mail: jozefina.drotarova(zavinac)vsbm.sk
Katedra bezpečnostných vied je pracoviskom Vysokej školy bezpečnostného manažmentu v Košiciach, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru Bezpečnostné vedy v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov v  I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v dennej i externej forme. Katedra sa ďalej podieľa na zabezpečení výučby v rôznych formách  celoživotného vzdelávania a v špecializovaných akreditovaných kurzoch v oblasti bezpečnosti.

Hlavným cieľom je kumulácia vlastných i prevzatých poznatkov vedy a výskumu v oblasti  ochrany osôb a majetku pri príprave odborníkov v bezpečnostnom priemysle pre štátne i neštátne bezpečnostné zložky, v súkromných i štátnych subjektoch a  vo verejnej správe.

Uvedený cieľ napĺňa katedra vlastnou vedeckou a pedagogickou činnosťou a tiež spoluprácou s ostatnými katedrami, fakultami a univerzitami doma i v zahraničí a odborníkmi z praxe. Požiadavky z praxe sú jedným zo základných atribútov pri zostavovaní obsahovej náplne študijného programu a jeho jednotlivých predmetov.

Organizačná štruktúra katedry sa vyvíja v závislosti od zabezpečovania uvedeného študijného programu.
V oblasti vzdelávania je dlhodobým cieľom katedry zabezpečiť výučbu v akreditovanom študijnom programe a inováciu študijného programu podľa dopytu a požiadaviek praxe v nadväznosti na možnosti uplatnenia študentov po ukončení štúdia (napr. zameranie – kriminalistika, informačné technológie a pod.). Krátkodobým cieľom je príprava podkladov pre komplexnú akreditáciu. Katedra sa bude naďalej zapájať do riešenia medzinárodných i domácich projektov a získavať potrebné prostriedky pre budovanie a rozširovanie laboratória bezpečnostného manažmentu.

Nosným smerom rozvoja Katedry bezpečnostného manažmentu vo vedecko-výskumnej činnosti je ochrana osôb a majetku. Ochrana osôb a majetku je riešená najmä v technickej a technologickej oblasti. Nosný zámer je podporený čiastkovými riešeniami z oblasti kriminológie, kriminalistiky, právnych a ekonomických disciplín, manažérstva, analýzy rizík a projektovania.

Čiastkové problémy na riešenie nosného smeru rozvoja sú:
• analýza a posudzovanie bezpečnostných rizík v spoločenskom prostredí v nadväznosti na aplikáciu do
  bezpečnostných projektov (bezpečnostné posúdenia objektov, analýza rizík, bezpečnostné štúdie),
• rozvoj teórie bezpečnostného manažmentu vrátane vypracovania odbornej terminológie,
• riešenie krízových situácií v bezpečnostnom prostredí,
• softvérová podpora, modelovanie a projektovanie bezpečnostných systémov (bezpečnostné projekty,
   prevencia),
• projekty smerujúce na prepojenie bezpečnostného priemyslu a bezpečnostnej teórie.

Garantmi vedeckého rozvoja na katedre sú nositelia vedecko-pedagogických titulov profesor a docent. Na podporu nosného smeru rozvoja katedry vo vedecko-výskumnej činnosti je na katedre využívané laboratórium bezpečnostného manažmentu.
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ing. Peter Palko, PhD., MBA, MSc.
Tel.:055 / 727 43 15
Konzultačné hodiny (č.d. 104):
po dohode cez e-mail
e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk
Kontakt na pracovníkov ÚBV nájdete podľa odbornej príslušnosti na jednotlivých podstránkach katedier :
Ing. Peter Palko, PhD., MBA, MSc.
vedúci katedry

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 727 43 15
e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. doc. Ing. Peter
Lošonczi, PhD., MBA, MSc.
Tel.č.:055 / 720 10 74
Konzultačné hodiny (č.d. 202) :
po dohode cez e-mail
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
prof. hon. JUDr. Štefan Jakabovič, PhD., LL.M
Tel.: 055 / 727 43 16
Konzultačné hodiny  (č.d. 107):
po dohode cez e-mail
e-mail: stefan.jakabovic(zavinac)vsbm.sk
[ Katedra bezpečnostných vied - KBV ] [ Katedra ekonomiky a bezpečnosti v doprave - KEaBvD ] [ Katedra celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií - KCVaZŠ ]
Ing. Kristína Staňová, PhD.
Tel./ fax: 055/ 720 10 75
Konzultačné hodiny (č.d. 202A) :
po dohode cez e-mail
e-mail: kristina.stanova(zavinac)vsbm.sk
Ing. Mgr. Natália Töröková, DBA
Tel./ fax: 055/ 720 56 16
Konzultačné hodiny (č.d. 10
5) :
po dohode cez e-mail
e-mail: natalia.torokova(zavinac)vsbm.sk