Akademická knižnica
Akademická knižnica VŠBM v Košiciach ( AK alebo AK VŠBM) bola zriadená  podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a  o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z.  http://www.vsbm.sk/kniznica.html
V roku 2009 sa AK etablovala medzi univerzitné a akademické knižnice na Slovensku a zaradila sa do zoznamu akademických knižníc
Akademická knižnica VŠBM v Košiciach je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným, poradenským a vzdelávacím pracoviskom, ktoré poskytuje svoje knižnično-informačné služby:
- pedagogickým zamestnancom, vedeckým zamestnancom, študentom všetkých foriem štúdia i ostatnej verejnosti, 
- uchováva a bibliograficky registruje záverečné práce a kvalifikačné práce,                                                                                  
- je pracoviskom evidencie publikačnej činnosti pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov VŠ                                         a pomocou knižnično-informačného systému zabezpečuje spracovanie a prístup k informáciám a fondom, ktorými knižnica disponuje.
V priestoroch Akademickej knižnice VŠBM je študentom a používateľom knižnice k dispozícii vybudovaná študovňa, internetová študovňa a centrum záujmovej činnosti študentov školy bývajúcich na internátoch.
Knižničný fond AK tvorí študijná literatúra, učebnice, záverečné a kvalifikačné práce, monografie, domáce a zahraničné publikácie, dokumenty a periodiká podľa študijného odboru školy. Nosná časť študijnej literatúry pozostáva predovšetkým z edičnej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov VŠBM Košice a spolupracujúcimi školami a organizáciami.

Používatelia AK VŠBM majú k dispozícii tri odborné oddelenia:
» knižnično-informačné oddelenie
» študovňu
» internetovú študovňu              
Adresa :
Akademická knižnica VŠBM v Košiciach
Košťova 1, prízemie,  040 01 Košice
Vedenie knižnice :

Ing. Alena Buzová, PhD., MBA
Tel. : 055 / 720 56 19
e-mail : kniznica(zavinac)vsbm.sk
Knižničné služby
Ing. Drahomíra Mesárošová, LL.M
Tel. : 055 / 720 56 18
e-mail:  kniznica(zavinac)vsbm.sk
Základné zásady platné pre navštevu Akademickej knižnice
1. Vstup do Akademickej knižnice VŠBM (AK VŠBM) je možný len s platným čitateľským preukazom AK VŠBM. 

2. Používateľ AK/študent zodpovedá za vypožičané dokumenty/skriptá.

3. Používateľ AK/študent je povinný vlastnoručne podpísať prevzatie dokumentov pri absenčnej výpožičke (t.j. pri vypožičaní skrípt mimo knižnice na daný semester).

4. Po ukončení zimného semestra študent vráti späť do AK skriptá v zachovalom stave a so  signatúrou (t.j. číslom na pečiatke v knihe), ktorú vlastnoručne podpísal.

5. Skriptá na letný semester študent dostane až po vrátení všetkých vypožičaných skrípt zo zimného semestra!

6. Podpísaním „Prihlášky za používateľa AK VŠBM“ sa používateľ AK/študent  zaväzuje dodržiavať ustanovenia Knižničného poriadku AK VŠBM a jeho príloh a ďalších interných predpisov akademickej knižnice.
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Nákup a darovanie kníh pre Akademickú knižnicu VŠBM
Základné informácie pre darcov a zaujemcov o nákup kníh. (pdf)  

Darovacia zmluva (doc)

Príloha č. 1a - Zoznam darovaných knižničných jednotiek a dokumentov
(xlsx)

Príloha č. 2 - Žiadosť o nákup publikácií (xlsx)
Študovňa AK VŠBM

V študovni sa nachádza knižničný fond záverečných prác a kvalifikačných prác absolventov I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia, ktoré v zmysle platnej legislatívy akademická knižnica uchováva a bibliograficky registruje.
V zmysle platnej legislatívy a internej smernice  - S M E R N I C A Zadávanie, hodnotenie a evidencia záverečných prác VŠBM zber záverečných prác prebieha prostredníctvom systému Evidencie záverečných prác (ďalej len EZP) a jeho registráciou na portáli VŠBM v Košiciach -  záverečné práce - CRZP, pre následný export týchto prác do Centrálneho registra záverečných prác (ďalej len CRZP) .
Akademická knižnica VŠBM v Košiciach je pracoviskom evidencie publikačnej činnosti pedagógov, vedeckých zamestnancov a doktorandov VŠ, vrátane archivácie podkladov nevyhnutných k registrácii publikačnej činnosti  v zmysle platnej legislatívy a internej smernice - S M E R N I C A Bibliografická registrácia VŠBM Číslo: SM_14_PR4_2011 prepojením s portálom Centrálneho registra publikačnej činnosti, ktorý je umiestnený na webovom sídle:
www.crepc.sk .
V priestoroch študovne sa uchovávajú a sprístupňujú katalógy  všetkých záverečných prác a kvalifikačných prác  evidovaných v knižničnom systéme AK  VŠBM a zároveň aj práce študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ) študentov VŠBM. Fond záverečných prác a ŠVOČ je určený len na prezenčné výpožičky (výpožičky na štúdium v priestoroch AK).
Ste prvý krát v Akademickej  knižnici VŠBM ?
Internetová študovňa AK VŠBM

ktorá je vybavená počítačovými pracoviskami s prístupom na internet, ktorý poskytujeme bezplatne pre registrovaných používateľov knižnice. Študenti našej vysokej školy majú možnosť si  na počítačoch bez väčšieho obmedzenia vyhľadávať informácie na internete, posielať e-mailové správy, ako aj  využívať programy spol. Microsoft na tvorbu vlastných textových, tabuľkových, prezentačných a iných dokumentov ako aj pripojiť vlastné pamäťové médium.
Knižnično-informačné oddelenie AK VŠBM

Knižnično-informačné služby poskytuje AK v súlade so svojím zameraním a špecializáciou v zmysle platnej legislatívy. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje všetkým používateľom AK rovnaký prístup ku knižnično-informačným službám.

Informačnú a vzdelávaciu funkciu plní knižnica poskytovaním :
- absenčných výpožičiek (výpožičky mimo knižnice)
- prezenčných výpožičiek (výpožičky určené na štúdium v priestoroch AK),      
- spracovávaním informácií šírených prostredníctvom internetu, adresných informácií,
- poskytovaním bibliografických a referenčných služieb (konzultačná a poradenská služba).    

Celý knižničný fond je umiestnený na prízemí a je určený k voľnému výberu a požičiavaniu. Jednotlivé tituly sú zoradené podľa sekcií
Novinka ! PREDAJ KNÍH v AK VŠBM
Otváracie hodiny:
Pondelok: 07.00 – 15.00
Utorok: 07.00 – 15.00
Streda: 07.00 – 15.00
Štvrtok: 07.00 – 15.00
Piatok: 07.00 – 19.00
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE