Možnosť štúdia v akademickom roku 2017 / 2018
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Názov
študijného programu
stupeň
štúdia
dĺžka
štúdia
Forma štúdia Rok udelenia akreditácie /
Platnosť akreditácie
Riadenie bezpečnostných systémov prvý
(Bc.)
3 roky denná / externá 2011 / "bez časového obmedzenia" *
Riadenie bezpečnostných systémov druhý
(Ing.)
2 roky denná / externá 2011 / "bez časového obmedzenia" *
Študijný program : "Riadenie bezpečnostných systémov"

Charakteristika štúdia :


Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov ako pre sféru verejnej správy tak aj súkromného sektora.  Absolventi riešia bezpečnostné otázky pri riadení výrobnej sféry, občianskeho života pri ochrane hmotného a nehmotného majetku fyzických osôb, právnických osôb, obcí alebo štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík rôznej povahy. Absolvent získava vedomosti z oblasti bezpečnosti osôb a majetku, prírodných a technických vied, práva, policajných a kriminalistických vied, ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky, informačných technológií, humanitných vied a cudzích jazykov.


Uplatnenie absolventa :

Univerzalita štúdia je pridanou hodnotou, keďže okrem absolvovania bezpečnostných predmetov získava absolvent vedomosti aj z predmetov technických, právnych, ekonomických a humanitných. Dané široké spektrum predmetov dáva absolventovi vo všeobecnosti možnosť sa uplatniť na riadiacich postoch vo verejnej správe, bezpečnostných službách celého rozsahu, v orgánoch štátnej správy, v samospráve, súkromných podnikoch a spoločnostiach, v policajnom zbore a ozbrojených silách SR, ale aj iných oblastiach spoločnosti.

Pre špecifické požiadavky verejného sektora ma absolvent možnosť sa počas štúdia formou modulov voliteľných predmetov  v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia a témou záverečnej práce v rámci akreditovaného študijného programu vyprofilovať pre oblasť :
- riadenia bezpečnosti finančných operácií,
- riadenia bezpečnosti v doprave,
- riadenia kybernetickej bezpečnosti.

Pre lepšiu orientáciu študentov v odbore, prispôsobenie sa požiadavkám pre vysokoškolské štúdium a vyrovnanie odlišnej úrovne vedomosti uchádzačov tkvejúcej z rôznorodosti predošlého stredoškolského štúdia ma koncept špecializovaného štúdia prvý ročník Bc. štúdia rovnaký pre všetky oblasti špecializácie
.


Prijímací pohovor pre prvý ročník štúdia :

Pri motivačnom pohovore sú kladené otázky motivačného charakteru, napr. prečo ste sa prihlásili na našu školu, v akej profesii chcete v budúcnosti pôsobiť a pod. Zároveň mate možnosť sa vyjadriť k doterajším študijným výsledkom zo strednej školy a prípade počas rozhovoru objasniť neúspechy v niektorých predmetoch. Nepriamo sa hodnotí vystupovanie, vyjadrovanie a celkový prístup uchádzača k prijímaciemu pohovoru, z ktorého je možné predpokladať aj celkový postoj a záujem o vzdelávanie na našej skole.


Ďalšie formy rozširovania poznania počas štúdia :

V priebehu štúdia v dennej forme vzdelávania študenti absolvujú podľa vlastného záujmu špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych inštruktorov a je im udelený certifikát špecialistu pre prežitie v sťažených podmienkach. Počas štúdia má poslucháč možnosť absolvovania kurzu bojových umení, ako aj získať za zvýhodnených podmienok preukaz odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu „S“ a vzdelanie nevyhnutné pre získanie zbrojného preukazu.


Podmienky štúdia :

Pre študentov sú vytvorené vyhovujúce technicko
-materiálne podmienky so snahou ich optimalizácie. Študentom je poskytovaná v cene štúdia študijná literatúra, ktorá vzniká v rámci vlastnej edície VŠBM v Košiciach pre každý predmet jednotlivo. Študenti majú možnosť využívať služby Akademickej knižnice VŠBM, a pre nerušené štúdium aj priestory študovne a počítačovej študovne s pripojením na internet. Zverejňovanie doplnkových študijných materiálov ako aj e-learningove kurzy sú realizované v systeme LMS a cez elektronickú knižnicu WIKI . Evidencia študia a prihlasovanie na skušky sa realizuje cez akademicky system MAIS.

Vysoká škola nehodnotí svoju kvalitu podľa počtu vylúčených študentov, ale podľa študentov, ktorí prekonajú sami seba a vynaložia maximálne úsilie pre absolvovanie štúdia. K tomu sú vytvorené všetky nástroje a podmienky, ktoré zaručujú úspešné absolvovanie „Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach“ a následné uplatnenie absolventov v praxi.
*zdroj: Akreditácie podpísané Ministrom školstva vedy, výskumu a športu SR. Ich náhľady nájdete TU
- Bc. štúdium : denné , externé
- Ing. štúdium : denné , externé
Dá sa na VŠBM poberať štipendium ?
Áno, študent ma možnsť požiadať o pridelenie sociálneho alebo prospechového štipendia. Čiastka sociálneho štipendia može činiť až 265 Eur/mesačne a prospechového 500 Eúr/ročne. Viac informácii nájdete v časti dokumenty alebo na oddelení pre sociálne štipendia.
Ako je možné získať internát ?
VŠBM v Košiciach zabezpečuje internátne ubytovanie cestou výberu z ponuky našich zmluvných partnerov (s garantovaným počtom lôžok), ktorých predmetom  podnikania sú práve ubytovacie služby. Takto je zaručená dôstojná úroveň ubytovania, pretože len slušné služby za rozumnú cenu majú šancu na trhu uspieť. kontakt priamo na ubytovacie zariadna
V prípade záujmu príslušnej študijnej skupiny je možné prispôsobiť dni vyuky: piatok v poobedňajších hodinách (od 15.00 hod.) a v sobotu doobedňajších hodinách.
VŠBM v Košiciach ponúka v rámci akreditovaných štúdijných programov vysokoškolské štúdium pre výkon povolania podľa potrieb modernej spoločnosti a trhu práce :
- v bakalárskom štúdiu (Bc.) a inžinierskom štúdiu (Ing.)
- v dennej forme štúdia (890 Eur/rok) a v externej forme štúdia (1155 Eur/rok)
AKÉ SÚ MOŽNOSTI A ŠTUDIJNÁ VOĽBA PRE REALIZÁCIU VAŠICH ZÁMEROV ?
ŠPECIALIZÁCIU SI ZABEZPEČÍTE VÝBEROM POVINNE-VOLITEĽNÝCH
PREDMETOV A TÉMOU ZÁVEREČNEJ PRÁCE
AKÉ SÚ OČAKÁVANÉ VÝSTUPY PO UKONČENÍ ŠTÚDIA ?

- vysokoškolský diplom - podľa akreditovaného študijného programu,- diplom špecializácie  : - certifikát vzdelania v oblasti ekonomickej bezpečnosti, alebo
                                            - certifikát vzdelania v oblasti informačnej bezpečnosti,alebo
                                            - certifikát vzdelania v oblasti bezpečnosti v doprave a logistike,

- počas štúdia možnosť získania profesionálnych certifikátov podla národných a medzinárodných noriem (ISO) s celosvetovou platnosťou,
- počas štúdia prax v prevádzkach našich partnerov - perspektívnych zamestnávateľov.
Podávanie prihlášok predĺžené do 31. mája 2018                              
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 040 01 Košice
Pre ďalšie informácie volajte 0911 635 162 alebo píšte na info@vsbm.sk
UPLATNENIE ABSOLVENTOV :

- Risk manažér  - pre oblasť výroby, služieb, marketingu, verejnej správy a pod.,
- riadiaci pracovník - špecialista na základnom stupni riadenia v systéme polície a ďalších bezpečnostných služieb,
- riadiaci pracovník - špecialista v organizácii v oblasti ochrany ekonomických záujmov, ochrany informácií,  konkurenčného spravodajstva, bezpečnosti
  v doprave a logistike, v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti, v bezpečnostnom priemysle,
- riadiaci pracovník - špecialista v štátnej správe, miestnej samospráve a v organizáciách poskytujúcich ochranu osôb, majetku a
  zaistenie chránených záujmov,
- riadiaci pracovník (špecialista) na strednom a vyššom stupni riadenia v systéme polície, ďalších bezpečnostných služieb,
  štátnej správy a samosprávy, v privátnych organizáciách v oblasti ochrany ekonomických záujmov, ochrany informácií,
  konkurenčného spravodajstva,  bezpečnosti v doprave a logistike, v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti,
- bezpečnostný poradca / konzultant / manažér.
Prvý ročník Bc. štúdia je pre všetkých študentov rovnaký (predmety prvého ročníka: Teória bezpečnosti, Matematika I. a II., Logistika, Mikroekonómia, Makroekonómia, Teória práva a ústavného práva, Matematický seminár, Základy strojného inžinierstva, Informatika a počítačové siete, Elektrotechnika, Fyzika, Deskriptívna geometria, História štátnosti, Sociológia a psychológia, Anglický jazyk, Telesná a strelecká príprava).
Priemerné mesačné platy pre vybrané profesie
Doplňujúce informácie o možnostiach štúdia
Doktorandské štúdium
- Pôžička na vysokoškolské štúdium... (Korzár, príloha štúdium, 29.1.2014)

- Sedem rád ako si najlepšie vybrať vysokú školu (Korzár, príloha štúdium, 29.1.2014)
Študijný program 3. stupňa (PhD.) "Riadenie bezpečnostných systémov" je v procese posudzovania.

Novela zákona o vysokých školách definuje pre nové externé študijne programy dĺžku štúdia v Bc. na 4 a v Ing. na 3 roky, čo je v oboch prípadoch o 1 rok štúdia naviac oproti dennému štúdiu. Na základe pôvodných, platných akreditácií je na VŠBM možné v akad. roku 2017/2018 študovať v externej forme v pôvodnej dĺžke štúdia a to Bc. - 3 roky a Ing. - 2 roky.

Ako
NOVINKA vychádzajúca z úspešného projektu "Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov", došlo k doplneniu klasických vyučovacích hodín v štandardnej podobe štúdia, aj o moderné prostriedky elektronického vzdelávania, ktoré boli v rámci projektu na VSBM nasadené. V tomto duchu sa teda sústredenia externistov budú od akad. roku 2015/2016 realizovať len dva krát v mesiaci, po 2 dni a to v piatok po 15.00 hod. a sobotu, alebo podľa rozhodnutia skupiny (uchádzači pre Bc. štúdium). Súčasní externisti budú študovať 2x v mesiaci po 2 dni, v dňoch ako doteraz, alebo podľa rozhodnutia skupiny.
Možnosti
ubytovania
študentov
www.mojestipendium.sk
Prihláškú môžete vyplniť cez portál www.prihlaskavs.sk .
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Jej vytlacenú kópiu  aj s prílohami pre bakalárske alebo inžinierske štúdium zasielajte na adresu : 
      OBSAH ŠTÚDIA :
- doprava a dopravná
  infraštruktúra,
- logistické zabezpečenie,
- ochrana dopravy a prepravy,
- ochrana osôb a majetku v
  logistických procesoch,
- odhaľovanie a objasňovanie
  protiprávnej činnosti v
  doprave a logistike,
- dopravno - inžinierske 
  činnosti na úseku policajnej
  činnosti,
- kritická infraštruktúra štátu,
- bezpečnostné technológie
  pre ochranu osôb a majetku v  
  doprave,
- administrátor/konzultant SAP
  podnikových systémov.
 
(SAP skratka z anglického „Systems,
   Applications, and Products in Data
   Processing“)
       OBSAH ŠTÚDIA :
- manažérske informačné
  systémy,
- GIS v bezpečnostnej praxi,
- ochrana osobných údajov,
- ochrana utajovaných
  skutočností,
- ochrana autorských práv,
- ochrana obchodného
  tajomstva,
- ochrana informačných
  systémov technickými
  prostriedkami, fyzickou
  ochranou a režimovými
  opatreniami,
- administrátor/konzultant SAP
  podnikových systémov.
 
(SAP skratka z anglického „Systems,
   Applications, and Products in Data
   Processing“)
      OBSAH ŠTÚDIA :
- podnikanie a ekonomika,
- makroekonómia a
  mikroekonómia,
- ekonomické bezpečnostné
  riziká,
- odhaľovanie a objasňovanie
  ekonomickej protizákonnej 
  činnosti,
- manažérstvo kvality v 
  bezpečnostnom priemysle,
- ofenzívne a defenzívne
  konkurenčné spravodajstvo,
- lobing-vplyvové konkurenčné
  spravodajstvo,
- boj proti korupcii,
- administrátor/konzultant SAP
  podnikových systémov
 
(SAP skratka z anglického „Systems,
   Applications, and Products in Data
   Processing“)
v súlade s koncepciou kybernetickej bezpečnosti SR
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE