Možnosť štúdia
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
VŠBM v Košiciach ponúka v rámci akreditovaných štúdijných programov vysokoškolské štúdium pre výkon povolania podľa potrieb modernej spoločnosti a trhu práce :
- v bakalárskom (Bc.), inžinierskom (Ing.) a doktorskom štúdiu (PhD.)
- v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia.
Možnosť voliteľnej profilácie Vášho manažérskeho vzdelania v prvom a druhom stupni štúdia, v študijnom programe RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV :
PROFILÁCIU SI ZABEZPEČÍTE VÝBEROM POVINNE-VOLITEĽNÝCH
PREDMETOV A TÉMOU ZÁVEREČNEJ PRÁCE
AKÉ SÚ OČAKÁVANÉ VÝSTUPY PO UKONČENÍ ŠTÚDIA ?- vysokoškolský diplom - podľa akreditovaného študijného programu,

- diplom profilácie  :        - certifikát vzdelania v oblasti bezpečnosti finančných operácií, alebo
                                        - certifikát vzdelania v oblasti kybernetrickej bezpečnosti,alebo
                                        - certifikát vzdelania v oblasti bezpečnosti v doprave, alebo
                                        - certifikát vzdelania v oblasti environmentálnej bezpečnosti.

- počas štúdia možnosť získania profesionálnych certifikátov podla národných a medzinárodných noriem s celosvetovou platnosťou,
- počas štúdia prax v prevádzkach našich partnerov - perspektívnych zamestnávateľov.
Podávanie prihlášok pre dennú a externú formu štúdia
je možné
do 30.6.2024 !                        
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťová 1, 040 01 Košice
Pre ďalšie informácie volajte 0911 635 162, 0911 635 152, alebo píšte na studijne@vsbm.sk
Výuka v externej forme štúdia sa realizuje v piatok po 15.00 hod. a v sobotu. Klasické vyučovanie bolo doplnené aj o moderné prostriedky elektronického vzdelávani (e-learningu). 
Prihlášku môžete vyplniť cez portál www.prihlaskavs.sk .
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Jej vytlacenú kópiu  aj s prílohami pre bakalárske alebo inžinierske štúdium zasielajte na adresu : 
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Názov
študijného programu
stupeň
štúdia
dĺžka
štúdia
Forma štúdia
Riadenie bezpečnostných systémov prvý
(Bc.)
3 / 3 roky denná / externá
Riadenie bezpečnostných systémov druhý
(Ing.)
2 / 2 roky denná / externá
Riadenie bezpečnostných systémov tretí
(PhD.)
3 / 4 roky denná / externá