VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative
ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
spoluorganizátor ŠVOČ
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
ŠVOČ 2023

Dňa 4.5.2023 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach uskutočnil 14. ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Do súťaže sa prihlásili 4 študenti z Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach so svojimi súťažnými prácami z rôznych oblastí.
Študenti predniesli svoje prezentácie podľa harmonogramu. Práce boli spracované na vysokej úrovni. Študenti dokázali obhájiť svoje teoretické aj praktické vedomosti z prezentovanej problematiky a na otázky hodnotiacej komisie zodpovedali v plnom rozsahu. Komisia podľa vopred stanoveného bodového systému posudzovala originalitu prác, úroveň spracovania a prezentácie, ako aj odborný a spoločenský prínos.

Ceny boli udeľované v rámci spoločnej sekcie.  Komisia sa zhodla a vyhlásila víťazov nasledovne:

1. miesto: Bc. Martin Flodr, 2.roč. Ing. VŠBM v KE - Bezpečnostný projekt vybraného objektu (Fotovoltaická elektráreň), vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc., DBA, MSc.

2. miesto: Bc. Dávid Varga, 2.roč. Ing. VŠBM v KE- Rozbor personálnych rizík informačnej bezpečnosti v praxi, vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

3. miesto: Ing. Milan Mališ, 2.roč. PhD. VŠBM v KE - Kybernetická bezpečnosť ochrany osobných údajov a informácií v kyberpriestore, vedúci práce Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

Víťazom boli udelené diplomy a finančná odmena.

Cenu Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri VŠBM v Košiciach získali:

Bc. Martin Flodr, 2.roč. Ing. VŠBM v KE - Bezpečnostný projekt vybraného objektu (Fotovoltaická elektráreň), vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.

Ostatným účastníkom tohtoročnej súťaže ŠVOČ sa komisia rozhodla odovzdať balíčky obsahujúce prezentačné materiály školy.
Dokumenty:

Prihláška na ŠVOČ 2023 (formát doc)

Vzor titulnej strany práce do ŠVOČ 2023 (formát doc)