Prorektor pre vzdelávanie :
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD.
MBA, LL.M.
mimoriadny prof.


Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel. č.: 055 /
727 43 11
e-mail: stanislav.krizovsky(zavinac)vsbm.sk

Prorektor pre informatiku a rozvoj :
Ing. Peter Lošonczi, PhD.  MBA

Kukučínova 17, 040 01 Košice
Tel. č.: 055 / 727 43 21
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
Kvestor:
Ing. Zdenka Deylová MBA
Tel. č. 055 / 72 010 77, Fax: 055 / 72 010 71
e-mail: zdenka.deylova(zavinac)vsbm.sk
Zvolený rektor :
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel. č.: 055 / 720 41 72, 74

e-mail: rektor(zavinac)vsbm.sk

Počas vyslania rektora školou na odbornú
stáž vo Francúzsku (od 1.3. do 1.7.2017) preberá
podľa štatútu vysokej školy všetky právomoci
rektora prezident VŠBM.
Vedenie akademickej časti vysokej školy
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Prezident VŠBM v KE - poverený rektor:
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing.
Marián Mesároš, DrSc. MBA  LL.M.
Kukučínova 17, 040 01 Košice
Tel. č.: 055 / 720 10 71
e-mail: vsbm(zavinac)vsbm.sk


Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Prorektor pre vedu a výskum:
Ing. Monika Blišťanová, PhD. MBA

Košťova 1, Košice,
Tel. č.: 055 / 720 41 71
e-mail: monika.blistanova(zavinac)vsbm.sk
Zástupca kvestora pre dopravu a rozvoj:
Ing. Gabriel Hrubý
Tel. č. 055 / 727 43 16,
e-mail: gabriel.hruby(zavinac)vsbm.sk