Objekt  VŠBM v Košiciach (r. 2013)
Tento ciel sa z polovice naplnil dňa 18. mája 2006 v Bardejovských kúpeľoch na zasadnutí akreditačnej komisie a jej odporúčaním pre vznik VŠBM v Košiciach čo znamenalo, že žiadateľ spĺňa všetky odborné, organizačné, materiálne, personálne, finančné, priestorové a iné požiadavky kladené na vysokú školu. Na základe tohto odporúčania predložil minister školstva SR, vláde SR uvedenú žiadosť a tá svojím hlasovaním potvrdila v uznesení č. 536 zo dňa 7. júna 2006 vznik Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Od tohto dátumu sa začala písať samostatná história VŠBM v Košiciach avšak, nezabúdajúc na poznatky z predošlých piatich rokov pôsobenia v tento oblasti. V tomto duchu nájdete v priestoroch školy fotografie absolventov síce s iným logom školy, ale rovnako braných za našich, práve tých, ktorí vyšliapali pomyselný chodník, po ktorom kráčajú naši súčasní študenti.
História vzniku VŠBM v Košiciach


Kľúčovým prvkom vzniku myšlienky vzdelávania v tejto oblasti bolo prijatie zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb v roku 1998. Táto legislatívna úprava špecifikovala spôsob výkonu služby v súkromných bezpečnostných službách a zároveň upravila podmienky vzdelania ich pracovníkov. V tomto duchu vzniklo mnoho školiacich stredísk na území SR a medzi nimi aj Školiace stredisko Patron pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. Týmto začlenením sa do komunity „bezpečnostných organizácií“, sa začali vytvárať myšlienkové základy pre ďalší rozvoj vzdelávania v  oblasti bezpečnosti, čo bolo umocnené v roku 2000 v Krakove, kedy na tamojšej konferencii vznikla myšlienka pre vznik špecializácie „Bezpečnostný manažment“ pod hlavičkou slovenskej univerzity. Okrem otázok súkromnej bezpečnosti sa v spoločnosti začali vynárať  potreby riešiť bezpečnosť aj v iných oblastiach ako je ekonomika, doprava alebo ochrana informácií. To bol základ pre vytvorenie prvého študijného programu tejto špecifikácie na Slovensku a s tým súvisiaci vznik Detašovaného pracoviska v Košiciach Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline.

V priebehu rokov následne pribúdal ročník za ročníkom, vtedy ešte v 6 ročnom externom študijnom programe „Bezpečnostný manažment“, odbore „Občianska bezpečnosť“. Skutočnosť, že pracovisko bolo financované výhradne z prostriedkov košických študentov a podnikateľských aktivít firmy Patron a iných pridružených firiem, ako Agentúra BIS, Syteli o pod., dávala priestor pre budovanie pracoviska podľa vlastných myšlienok. Z týchto prostriedkov sa financovalo vybavenie, platili sa energie a nájmy, tlač učebníc a publikácií, platy učiteľov ako kmeňových tak aj externých a pod. Významným krokom v pred bola v roku 2003 inaugurácia doc. Ing. Mariána Mesároša, CSc. za profesora v študijnom odbore „Občianska bezpečnosť“, študijnom programe „Bezpečnostný manažment“, na základe čoho sa stal garantom predmetného programu vo všetkých troch stupňoch štúdia. Všetky tieto fakty v snahe ďalšieho rozvoja boli základom pre iniciatívu osamostatnenia sa vytvorenie vlastnej právnej subjektivity vo forme novej vysokej školy.
Logo VŠBM v Košiciach
Detašované pracovisko za začalo budovať na jar 2001 v neudržiavanom objekte Mlynárska 15, ktorý v priebehu rokov zažil výrazné oživenie. Vzhľadom na finančnú nezávislosť pracoviska od univerzity boli investičné možnosti obmedzené, ale napriek tomu, s výdatnou podporou firiem Patron (v prvých rokoch jeho fungovania), bolo možno ešte v tom istom roku privítať prvých 120 externých študentov v novo zrekonštruovaných priestoroch.
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE