Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach ponúka  manažérsky profesijný vzdelávaci program v rámci celoživotného vzdelávania:

Názov vzdelávacieho programu :
"Bezpečnostné vedy"

Názov modulu : „Manažérstvo bezpečnostných vied“


Doba štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov, 174 hodín)

Forma štúdia:
externá

Metóda štúdia: kombinovaná (prezenčná a dištančná)

Číslo potvrdenia o akreditácii:
3374/2014/54/2 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ukončenie štúdia:
Absolvent získava po ukončení štúdia certifikát o jeho absolvovaní.

Celková cena štúdia:   1200 Eur

Prihláška na stiahnutie:   formát docformát pdf

Vyplnenú prihlášku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiiach, Košťova 1, 040 01 Košice
k prihláške priložte životopis, kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu

Štúdium "Manažérstvo bezpečnostných vied"
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Manažérstvo bezpečnostných vied
Charakteristika štúdia:

Cieľová skupina: Absolventi minimálne bakalárskeho vysokoškolského štúdia, primárne v oblasti bezpečnosti: obrany, ochrany a záchrany osôb majetku a zaistenia ďalších chránených záujmov štátu, spoločnosti a jednotlivca, so záujmom o teoretické skúmanie bezpečnostnej praxe s využitím metodológie vedeckej práce; absolventi vysokoškolského štúdia, ktorí majú záujem o prehĺbenie už dosiahnutých vedomostí alebo získanie profesijného vzdelania pre oblasť bezpečnostného manažérstva a perspektívne plánujú absolvovať doktorandské štúdium pre oblasť bezpečnosti: obrany, ochrany a záchrany osôb, majetku a zaistenie ďalších chránených záujmov.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o bezpečnostných službách a príslušnej legislatíve, organizácii integrovaného záchranného systému, procesoch plánovania a prognostike, projektovaní bezpečnostných systémov a o súdnom inžinierstve. Získa vedomosti o počítačoch a experimentálnych metódach, pracovnom práve, bezpečnosti podniku, audite manažérskych systémov a bezpečnostnom manažmente. Získa teoretické vedomosti vo vybraných disciplínach bezpečnostného manažérstva ako aj praktické manažérske zručnosti. Získa súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať činnosť bezpečnostného analytika / poradcu / konzultanta / manažéra.


Predmety :
Výber študijných programov je založený na povinných a povinne voliteľných predmetoch v rámci akreditovaného vysokoškolského inžinierskeho študijného programu „Riadenie bezpečnostných systémov“ v študijnom odbore 8.3.1 „Ochrana osôb a majetku“.


Zimný semester: (84 hod.)

- Bezpečnostné služby a ich legislatíva (18,00 hod.)
- Integrovaný záchranný systém (18,00 hod.)
- Plánovanie a prognostika (18,00 hod.)
- Projektovanie bezpečnostných systémov (18,00 hod.)
- Súdne inžinierstvo (18,00 hod.)Letný semester: (90 hod.)

- Počítače a experimentálne metódy  (12,00 hod.)
- Právo pracovné  (18,00 hod.)
- Bezpečnosť podniku  (18,00 hod.)
- Audit manažérskych systémov  (24,00 hod.)
- Bezpečnostný manažment  (18,00 hod.)
Akreditacia MBV
Akreditácia 3374/2014/54/2 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR