Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vedecký profil zborníka :

Riadenie bezpečnostných systémov: Bezpečnostný manažment, bezpečnostné myslenie a konanie, bezpečnostné riziká a ich riešenie, problematika bezpečnostného vzdelávania, krízový manažment, právne aspekty ochrany osôb a majetku, občianska bezpečnosť, extrémizmus a kriminalita, prevencia kriminality,  zabezpečenie Schengenského priestoru.

Bezpečnosť a ochrana ekonomických záujmov a informácií: Finančné a ľudské zdroje, hospodárstvo SR a jeho globalizačné procesy, riziká poisťovníctva a voľného trhu, kvalita podnikania a nástroje riadenia podnikateľských rizík, manažment kvality.
Informačné a  komunikačné technológie (IKT) a  ich bezpečnosť, bezpečnosť informácií, ochrana osobných údajov, hardvérové ochrany, technická bezpečnosť IKT, počítačová kriminalita, tvorba bezpečnostných politík a plánov zabezpečenia bezpečnosti informácií, riešenie vybraných modelových situácií narušenia bezpečnosti informácií.

Bezpečnosť v doprave a logistike a environmentálna bezpečnosť: Bezpečnosť v doprave a dopravnom stavebníctve, bezpečnosť v logistike, dopravná infraštruktúra na riešenie krízových situácií, riadenie a technológie dopravných procesov v krízových situáciách.
Environmentálne dôsledky nárastu industrializácie a dopravy, ekologické katastrofy a prevencia, globálne ohrozenie životného prostredia, riešenie ochrany lokálnych environmentálnych poškodení, legislatíva v environmentálnej bezpečnosti.
zborník vedeckých prác  - Manažérstvo bezpečnosti 2020
Multi-line Text Art
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Manažérstvo
bezpečnosti 2009
zborník vedeckých prác
ISBN : 978-80-89282-34-0
konf_08B
zbornik_vedecky_prac_09
zbornik_vedecky_prac_2010
MB_2011
Manažérstvo
bezpečnosti 2008
zborník vedeckých prác
ISBN 978-80-89282-29-6
Manažérstvo
bezpečnosti 2010
zborník vedeckých prác
ISBN : 978-80-89282-44-9
Manažérstvo
bezpečnosti 2011
zborník vedeckých prác
ISBN : 978-80-89282-68-5
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
od svojho vzniku vydáva recenzovaný zborník
vedeckých prác pod názvom "Manažérstvo bezpečnosti".
Doposiaľ vydané ročníky :
zbornik_vedecky_prac_2012
Manažérstvo
bezpečnosti 2012
zborník vedeckých prác
ISBN : 978-80-89282-81-4
Zborník vedeckých prác – Manažérstvo bezpečnosti 2020
ISBN: 978-80-8185-038-7


Termín zasielania príspevkov: do 1.11.2020
Cena za zverejnenie prispevku: 25 €
Číslo účtu pre úhradu:  IBAN: SK43 0200 0000 0037 7306 0359
Do poznámky prevodu uvedte meno hlavného autora a účel (skratku "MB").

Šablóna pre tvorbu príspevkov (dokument word)

Príspevky do zborníka môžete zasielať na e-mail: mb@vsbm.sk

Príspevky, ktoré nebudú vyhotovené podľa šablóny, nebudú prijaté a publikované.
Manažérstvo
bezpečnosti 2013
zborník vedeckých prác
ISBN : 978-80-89282-92-0
Manažérstvo
bezpečnosti 2020
zborník vedeckých prác
ISBN : 978-80-8185-038-7