VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Často kladené otázky
Otázka : Dá sa na VŠBM okrem študijného programu „Riadenia bezpečnostných systémov“ študovať aj „Ochrana osôb a majetku“ ?
V tlači a niektorých publikáciách o VŠ sú nejednoznačne resp. nesprávne označované obe uvedené názvy ako študijné programy. V tomto prípade ide o spôsob členenia akreditovaných študijných programov v SR, ktorý nájdete na stránke MŠ SR. (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=45) : Podľa tohto členenia  je „Ochrana osôb a majetku“ študijný odbor (v štruktúre študijných programov označený ako 8.3. - t.z. označenie skupiny študijných programov). „8.3.1. Riadenie bezpečnostných systémov“ je študijný program, na ktorý sa môže uchádzač v prihláške hlásiť ( ŠP po reakreditácii v roku 2009 premenovaný  z „Bezpečnostný manažment“ na „Riadenie bezpečnostných systémov“) .
Otázka : Aká je možnosť pokračovať v štúdiu na II. stupni na VŠBM v Košiciach po absolvovaní Bc. štúdia na inej škole?
Pri prijímaní na II. stupeň vysokoškolského štúdia je základným predpokladom (podľa zákona o VŠ) príbuznosť odborov. Náš akreditovaný študijný program "Riadenie bezpečnostných systémov" je študijný program bezpečnostno-právneho charakteru, ale primárne technického charakteru (promuje sa ako Ing.).  Z tohto dôvodu je hlavnou požiadavkou absolvovanie základných predmetov počas Bc. štúdia (napr. matematika v rozsahu min. 2 semestrov, fyzika atď.)  nevyhnutných pre výuku technických a odborných predmetov na to nadväzujúcich. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje študijný program z Bc. štúdia (jednotlivé predmety) vo svojom zložení a vyučovanom rozsahu (počet hodín a kreditov). Odporúčame skonzultovať zloženie vašich predmetov za 3 roky Bc. štúdia s naším školským oddelením na Košťovej 1, za účelom spresnenia možnosti štúdia s cieľom vyhnúť sa zbytočnej administrácii v prípade nekompatibilného študijného zamerania Bc. štúdia.
Otázka : Čo je predmetom prijímacieho pohovoru ?
Pri pohovore sú kladené otázky motivačného charakteru, t.z. prečo ste sa prihlásili na našu školu, v akej profesii chcete v budúcnosti pôsobiť a pod. Zároveň mate pred komisiou možnosť sa vyjadriť k doterajším študijným výsledkom zo strednej školy a poprípade objektívne zdôvodniť eventuálne neúspechy v niektorých predmetoch. Nepriamo sa hodnotí vystupovanie, vyjadrovanie a celkový prístup uchádzača k prijímaciemu pohovoru, z ktorého je možné predpokladať aj celkový postoj a záujem o vzdelávanie na našej skole.
Otázka : Ako je to s akreditáciou pre akademický rok 2017 / 2018 ?
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na základe výsledkov komplexnej akreditácie konanej v roku 2011 otvára pre akademický rok 2017 / 2018 nasledovné štúdia :
- Riadenie bezpečnostných systémov, prvý stupeň (Bc. štúdium), denná a externa forma, platnosť akreditácie : "bez časového obmedzenia" *
- Riadenie bezpečnostných systémov, druhý stupeň VŠ (Ing. štúdium), denná a externa forma, platnosť akreditácie : "bez časového obmedzenia" *
Na základe výsledkov komplexnej akreditácie ostáva štúdium a zaradenie VŠBM v štruktúre VŠ na Slovensku nezmenené, podľa vyššie uvedených podmienok a to bez obmedzení. Z toho vyplýva, že kontrolou bola potvrdená spôsobilosť VŠBM poskytovať štúdium v Bc. a Ing. stupni v danom študijnom odbore.

*zdroj: Akreditácie podpísané Ministrom školstva vedy, výskumu a športu SR. Ich náhľady nájdete na stránke "PRE UCHÁDZAČOV" vpravo.
Otázka : Ak ma byť k prihláške doložené maturitné vysvedčenie, ale ešte som nematuroval, môžem ho doložiť neskôr?
Tento časový problém sa opakuje každoročne vo viacerých prípadoch. Uchádzači, ktorí ešte v deň podania prihlášky nemajú maturitné vysvedčenie, doložia jeho overenú kópiu najneskôr pri prijímacom pohovore (pri úvodnej prezentácií po príchode na miesto konania), resp. v príslušnom termíne po dohode s študijným oddelením.
Otázka : Je možné navštevovať VŠBM v Košiciach aj s zdravotným handicapom ?
Naša škola ma civilný charakter a je určená pre všetkých záujemcov. V prihláške na štúdium je síce kolónka pre potvrdenie od lekára, ale na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. Škola vlastné zdravotné previerky nerealizuje.
FAQ - Frequently asked questions
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach