Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Často kladené otázky
Otázka : Dá sa na VŠBM okrem študijného programu „Riadenia bezpečnostných systémov“ študovať aj „Ochrana osôb a majetku“ ?
V tlači a niektorých publikáciách o VŠ sú občas nejednoznačne resp. nesprávne označované obe uvedené názvy ako študijné programy. V tomto prípade ide o spôsob členenia akreditovaných študijných programov v SR, ktorý nájdete na stránke MŠVVaŠ SR. Podľa tohto členenia  je „Ochrana osôb a majetku“ študijný odbor (v štruktúre študijných programov označený ako 8.3. - t.z. označenie skupiny študijných programov). „8.3.1. Riadenie bezpečnostných systémov“ je študijný program, na ktorý sa môže uchádzač v prihláške hlásiť (ŠP po reakreditácii v roku 2009 premenovaný  z „Bezpečnostný manažment“ na „Riadenie bezpečnostných systémov“) . Od roku 2019 spradajú tieto študijné programy do nového odboru "2 Bezpečnostné vedy".
Otázka : Aká je možnosť pokračovať v štúdiu na II. stupni na VŠBM v Košiciach po absolvovaní Bc. štúdia na inej škole?
Odporúčame skonzultovať zloženie vašich predmetov za 3 roky Bc. štúdia s naším školským oddelením na Košťovej 1, za účelom spresnenia možnosti štúdia s cieľom vyhnúť sa zbytočnej administrácii v prípade nekompatibilného študijného zamerania Bc. štúdia.
Otázka : Čo je predmetom prijímacieho pohovoru ?
Osobný prijímací pohovor sa nerealizuje. Prijímacie konanie je admistratívny úkon, pričom sa z predloženej prihlášky a jej príloh posudzuje spôsobilosť uchádzača študovať u nás, a o výsledku je uchádzač upovedomený listovou zásielkou zaslanou na uvedenú adresu trvalého bydliska.
Otázka : Ako je to s akreditáciou pre akademické roky 2019/2020 a 2020/2021,  a tým súviacou dĺžkou štúdia ?
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na základe výsledkov komplexnej akreditácie konanej v roku 2018 otvára pre nasledovné štúdia :
- Riadenie bezpečnostných systémov, prvý stupeň VŠ (Bc. štúdium), denná a externa forma, v trvaní v oboch formách 3 roky podľa pôvodných akreditácií, čo zákon umožňuje.
- Riadenie bezpečnostných systémov, druhý stupeň VŠ (Ing. štúdium), denná a externa forma, v trvaní v oboch formách 2 roky podľa pôvodných akreditácií, čo zákon umožňuje.
- Riadenie bezpečnostných systémov, tretí stupeň VŠ (PhD. štúdium), denná a externa forma, v trvaní denná forma 3 roky a externá forma 4 roky.
Otázka : Ak ma byť k prihláške doložené maturitné vysvedčenie, ale ešte som nematuroval, môžem ho doložiť neskôr?
Tento časový problém sa opakuje každoročne vo viacerých prípadoch. Uchádzači, ktorí ešte v deň podania prihlášky nemajú maturitné vysvedčenie, doložia jeho overenú kópiu najneskôr pri prijímacom pohovore (pri úvodnej prezentácií po príchode na miesto konania), resp. v príslušnom termíne po dohode s študijným oddelením.
Otázka : Je možné navštevovať VŠBM v Košiciach aj s zdravotným handicapom ?
Naša škola ma civilný charakter a je určená pre všetkých záujemcov. V prihláške na štúdium je síce kolónka pre potvrdenie od lekára, ale na základe usmernenia MŠVVaŠ SR nie je potrebné v prihláškach potvrdzovať zdravotnú spôsobilosť na štúdium. Škola vlastné zdravotné previerky nerealizuje.
FAQ - Frequently asked questions
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach