VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Často kladené otázky
Otázka : Dá sa na VŠBM okrem študijného programu „Riadenia bezpečnostných systémov“ študovať aj „Ochrana osôb a majetku“ ?
V tlači a niektorých publikáciách o VŠ sú nejednoznačne resp. nesprávne označované obe uvedené názvy ako študijné programy. V tomto prípade ide o spôsob členenia akreditovaných študijných programov v SR, ktorý nájdete na stránke MŠ SR. (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=45) : Podľa tohto členenia  je „Ochrana osôb a majetku“ študijný odbor (v štruktúre študijných programov označený ako 8.3. - t.z. označenie skupiny študijných programov). „8.3.1. Riadenie bezpečnostných systémov“ je študijný program, na ktorý sa môže uchádzač v prihláške hlásiť ( ŠP po reakreditácii v roku 2009 premenovaný  z „Bezpečnostný manažment“ na „Riadenie bezpečnostných systémov“) .
Otázka : Aká je možnosť pokračovať v štúdiu na II. stupni na VŠBM v Košiciach po absolvovaní Bc. štúdia na inej škole?
Pri prijímaní na II. stupeň vysokoškolského štúdia je základným predpokladom (podľa zákona o VŠ) príbuznosť odborov. Náš akreditovaný študijný program "Riadenie bezpečnostných systémov" je študijný program bezpečnostno-právneho charakteru, ale primárne technického charakteru (promuje sa ako Ing.).  Z tohto dôvodu je hlavnou požiadavkou absolvovanie základných predmetov počas Bc. štúdia (napr. matematika v rozsahu min. 2 semestrov, fyzika atď.)  nevyhnutných pre výuku technických a odborných predmetov na to nadväzujúcich. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje študijný program z Bc. štúdia (jednotlivé predmety) vo svojom zložení a vyučovanom rozsahu (počet hodín a kreditov). Odporúčame skonzultovať zloženie vašich predmetov za 3 roky Bc. štúdia s naším študijným oddelením na Košťovej 1, za účelom spresnenia možnosti štúdia s cieľom vyhnúť sa zbytočnej administrácii v prípade nekompatibilného študijného zamerania Bc. štúdia.
Otázka : Čo je predmetom prijímacieho pohovoru ?
Pri pohovore sú kladené otázky motivačného charakteru, t.z. prečo ste sa prihlásili na našu školu, v akej profesii chcete v budúcnosti pôsobiť a pod. Zároveň mate pred komisiou možnosť sa vyjadriť k doterajším študijným výsledkom zo strednej školy a poprípade objektívne zdôvodniť eventuálne neúspechy v niektorých predmetoch. Nepriamo sa hodnotí vystupovanie, vyjadrovanie a celkový prístup uchádzača k prijímaciemu pohovoru, z ktorého je možné predpokladať aj celkový postoj a záujem o vzdelávanie na našej skole.
Otázka : Ako je to s akreditáciou pre akademický rok 2016 / 2017 ?
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na základe výsledkov komplexnej akreditácie konanej v roku 2011 otvára pre akademický rok 2016 / 2017 nasledovné štúdia :
- Riadenie bezpečnostných systémov, prvý stupeň (Bc. štúdium), denná a externa forma, platnosť akreditácie : "bez časového obmedzenia" *
- Riadenie bezpečnostných systémov, druhý stupeň VŠ (Ing. štúdium), denná a externa forma, platnosť akreditácie : "bez časového obmedzenia" *
Na základe výsledkov komplexnej akreditácie ostáva štúdium a zaradenie VŠBM v štruktúre VŠ na Slovensku nezmenené, podľa vyššie uvedených podmienok a to bez obmedzení. Z toho vyplýva, že kontrolou bola potvrdená spôsobilosť VŠBM poskytovať štúdium v Bc. a Ing. stupni v danom študijnom odbore.

*zdroj: Akreditácie podpísané Ministrom školstva vedy, výskumu a športu SR. Ich náhľady nájdete na stránke "možnosti štúdia" vpravo.
Otázka : Ak ma byť k prihláške doložené maturitné vysvedčenie, ale ešte som nematuroval, môžem ho doložiť neskôr?
Tento časový problém sa opakuje každoročne vo viacerých prípadoch. Uchádzači, ktorí ešte v deň podania prihlášky nemajú maturitné vysvedčenie, doložia jeho overenú kópiu najneskôr pri prijímacom pohovore (pri úvodnej prezentácií po príchode na miesto konania), resp. v príslušnom termíne po dohode s študijným oddelením.
Otázka : Je možné navštevovať VŠBM v Košiciach aj s zdravotným handicapom ?
Naša škola ma civilný charakter a je určená pre všetkých záujemcov. V prihláške na štúdium sa síce uvádza aj potvrdenie od lekára (ako na každej VŠ), ale vyžaduje sa len od študentov denného štúdia, pričom Váš praktický lekár na základe vašich záznamov sa vyjadruje len spôsobom napr.: "spôsobilý/nespôsobilý na štúdium na vysokej škole" + pečiatka + podpis. Škola vlastné zdravotné previerky nerealizuje.
FAQ - Frequently asked questions
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach