Záverečné práce
v súlade s princípmi Centrálneho registru závrečných prác (CRZP)
Dokumenty VŠBM v Košiciach
Schematické znázornenie postupu spracovania záverečnej práce
študent
vedúci záverečnej práce
knižnice, časopisy, zborníky
internet, elektronické zdroje, konzultácie s odborníkmi ...
systém pri elektornickom odovzdávaní overí správnosť formatu dokumentu a pripraví ho pre kontrolu v CRZP. Po úspešnom odovzdaní systém študentovi umožní tlač licenčnej zmluvy a potvrdenia o odovzdaní ZP.
kontrola ZP v antiplagiátorskom
systéme CRZP
on-line systém EZP VŠBM
študent
vedúci záverečnej práce
oboznámenie s výsledkom kontroly ZP v systéme CRZP
zaslanie protokolu o kontrole  ZP v systéme CRZP škole
obhajoba ZP pred štátnicovou komisiou
oboznámenie s posudkami, vyzdvihnutie si kópie záverečnej práce
viazanie výtlačkov ZP
fyzické odovzdávanie záverečnej práce
elektronické odovzdávanie záverečnej práce (EZP)
finalizácia záverečnej práce (odsúhlasený obsah a forma vedúcim)
dokončovanie záverečnej práce
konzultácie s vedúcim k obsahu a spracovaniu práce
písanie záverečnej práce
štúdium problematiky, zber materiálov a údajov, triedenie ....
stiahnutie si normalizovanej šablóny pre ZP zo stránky školy alebo stránky CRZP
konzultácie s vedúcim, spracovanie osnovy, stanovenie si časového harmonogramu spracovania atď.
spracovanie zadania záverečnej práce
uzavretie výberu tém, pridelenie témy a vedúceho záverečnej práce študentovi
výber a prihlásenie sa k téme záverečnej práce študentom na príslušnom ústave
vypísanie tém záverečnych prác
prihlasovacie meno a heslo
CRZP
Vysvetlívky :
V akom formate sa zaverečná práca odovzdáva ?
Vašu prácu uložte vo formáte pdf. Uloženie vo formáte pdf umožňuje len Word 2007 a vyššie verzie. Ako alternatívu použite pdf generátor, ktorý po nainštalovaní funguje ako virtuálna tlačiareň. Jeden z nich je napr. voľný (freeware) program dopdf.
Aké číslo študijného odboru na druhom liste je platné pre tento rok ?
Označenie študijného odboru 8.3.1 sa už nevyužíva. Názov odboru je potrebné doplniť číslom, ktoré nájdete vo vzoroch úvodných listov, viď. vyššie. Čísla sú dôležité pre správnu kategorizáciu práce v CRZP.
Treba protokol o kontrole odovzdávať ?
Študenti končiacich ročníkov sú povinní pri odovzdávaní práce na viazanie odovzdať aj protokol o kontrole originality, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť dokumentácie osobnej zložky študenta k absolvovaniu Štátnej  skúšky.
Uzatvára sa systém EZP k nejakému dátumu ?
Nie, systém EZP je neustále v prevádzke. POZOR : Kontrola trvá z technických príčin (kontrola práce voči internetu, Theses.cz a pod.) cca 48 hodín. V prípade zahltenia CRZP v exponovanom období apríl - máj trvá kontrola dlhšie.
Časté otázky :
Kontaktná adresa
Akademická knižnica VŠBM v Košiciach
Košťova 1, 040 01 Košice
tel.: 055 / 720 56 18
Vážení študenti 3.ročníka Bc. štúdia a 2.ročníka Ing. štúdia,

na základe zákonnej povinnosť a nariadenia rektora VŠBM v Košiciach špecifikovaných nižšie mate možnosť sa zaregistrovať do systému evidencie záverečných prác (EZP) pre následný export Vašej záverečnej práce do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP).

Žiadame aby sa študenti ostatných ročníkov do tohto systému neregistrovali !!

Systém EZP umožňuje :
A) zadanie registračných, osobných údajov študenta, ktoré budú použité pri spracovaní licenčnej zmluvy systémom medzi študentom a Slovenskou republikou (v zastúpení vysokou školou),

B) export súboru záverečnej práce (aj s prílohami v osobitných súboroch) vo formáte pdf  do úložiska systemu EZP a súčasné overenie správnosti formátu pre konverziu na čistý text (kompatibilita so systémom CRZP),

C) nahrávať priebežné verzie práce a tak si prácu zabezpečiť voči zmazaniu/strate, napr. pri poruche vášho PC, strate úložného média a pod. Zároveň sú nahraté, priebežné verzie viditeľné vášmu vedúcemu (v systéme „školiteľovi“) a tak môžete vzájomne konzultovať ich obsah. Školiteľa v systéme hľadajte podľa priezviska. Postačí zadať úvodné 2 písmena priezviska a potom vybrať danú osobu z vysledku hľadania.

D) po dohode s vedúcim si zvoliť poslednú verziu nahratej práce ako finálnu, označiť ju a tým umožniť systému EZP odoslanie tejto verzie práce na kontrolu do CRZP (POZOR, proces označenia pre export je nezvratný !).
POZOR : Kontrola trvá z technických príčin (kontrola práce voči internetu, Theses.cz a pod.) cca 48 hodín.

E) počas označenia finálnej verzie pre export (v „Licencia“ zvolíte : „označené pre export“ a dáte uložiť), ako ďalší krok je potrebné vybrať aj vhodný variant zverejnenia záverečnej práce, podľa ktorého bude následné upravená Vaša licenčná zmluva. Náhľad licenčnej zmluvy nájde v smernici školy ako aj v Metodickom usmernení MŠVVŠ platnom pre aktuálny akad. rok.

F) po označení finálnej verzie a dokončení editácie licenčnej zmluvy mate možnosť „vygenerovať dokumenty pre tlač“ vo formáte pdf („Licenčná zmluva o použití školského diela“ a „Potvrdenie o odovzdaných súboroch“), ktoré je potrebné  1x vytlačiť, podpísať a odovzdať spolu s výtlačkami záverečnej práce v zbernom mieste VŠBM.


Prípadné otázky a postrehy, resp. chyby systému adresujte na e-mail: ezp(zavináč)vsbm.sk



Termíny  odovzdania bakalárských prác : do 29.04.2024

Termíny odovzdania diplomových prác : do 29.04.2024
S M E R N I C A  SM 06 - Smernica pre zadávanie a evidencia záverečných prác VŠBM (pdf) 
 



F001_SM06 Zadanie bakalárskej práce (docx)

F002_SM06 Zadanie diplomovej práce (docx)

F003_SM06 Vzor posudku vedúceho ZP (docx)

F004_SM06 Vzor posudku oponenta ZP (docx)

F007_SM06 Vzor posudku veduceho dizertačnej práce (docx)

F008_SM06 Vzor posudku oponenta dizertačnej práce (docx)

Návod na používanie systému EZP (pdf) 
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vzory úvodných listov záverečnej práce (odporúčané) : 
Bc. (formát doc, docx, pdf ) a Ing. (formát doc, docx, pdf )
Odporúčania k prezentácii obhajoby záverečnej práce (formát pdf) Obsah a formu prezentácie si odkonzultujte s vašim vedúcim resp. konzultantom práce !
Prezentácia k téme zadávania odkazov na zdroje v ZP (formát pdf)
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Postup odovzdávania diplomovej a bakalárskej  práce (formát pdf)
Postup odovzdávania diplomovej a bakalárskej  práce (formát pdf)