VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
K prihláške musí byť doložené :

1. prihláška pre Ing. štúdium vytlačená z portalvs.sk , alebo jej pdf verzia : (formát pdf), vysvetlívky k 
    tlačivu (formát pdf),
2. notárom overený diplom z absolvovaného Bc. štúdia,
3. notárom overené vysvedčenie o bakalárskej štátnej skúške,
4. fotografie pasového formátu - 3 ks,
5. dodatok k diplomu / výpis absolvovaných predmetov v Bc. štúdiu (platí len pre absolventov iných študijných
     programov ako Bezpečnostný manažment a Riadenie bezpečnostných systémov.)
6. životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný,
7. potvrdenie o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €,
8. uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt),
9. kópia Občianskeho preukazu


Poznámka:
- V prihláške je potrebné uviesť dátum podania prihlášky s podpisom.
Termín podávania prihlášok do:
Prijímacie konanie pre II. stupeň vzdelávania (Ing.) je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky s podmienkou absolvovania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

Poplatok za prijímacie konanie 25,- €
je potrebné uhradiť na adresu:
Inžinierske štúdium v akademickom roku 2022 / 2023

Prehľad predmetov  študijného  programu
Prijímacie  konanie
Termíny
Školné
Doklady  k  prihláške
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
zrušené poplatky
Prihlášky môžete podávať cez portál :
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti "PRE UCHÁDZAČOV"
www.mojestipendium.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Prihlášku (+doložené doklady ) na  vysokoškolské štúdium I. stupňa a II. stupňa  je potrebné zaslať poštou na VŠBM v KE, Košťova 1, 040 01 Košice.
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Master of Laws
Ponuka Ing. štúdia vo vednom odbore „Bezpečnostné vedy“, študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“ pre akad. rok 2022/2023:
Forma, metoda a dĺžka štúdia :
inžinierske - denné, prezenčná metóda                      2 roky

inžinierske - denné, kombinovaná metóda                2 roky
do 31. 8. 2022
Forma štúdia Metóda
štúdia
Dĺžka
štúdia
Školné za
akademický rok
Poznámka
denná prezenčná 2 roky 975 Eur preferované absolventami
Bc. štúdia v dennej forme
denná kombinovaná 2 roky 1200 Eur - pre 1. ročník
1500 Eur - pre postupový ročník
veľmi obľúbené u pracujúcich bez ohľadu na vek študenta
výučba len 6x v semestri + e-learning
externá prezenčná
2 roky 1200 Eur pripravujeme v súlade s novelou Zákona o vysokých školách od akad. roku 2023/2024
denná prezenčná 2 roky 1800 Eur - pre 1. ročník
1500 Eur - pre postupový ročník
pre zahraničných študentov.
Jazyková priprava je zahrnutá v školnom.
Tlačivo žiadosti o platbu školného na spátky (format doc)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu:   IBAN : SK43 0200 0000 0037 7306 0359
SWIFT kód: SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava