VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
K prihláške musí byť doložené :

1. prihláška pre Ing. štúdium vytlačená z portalvs.sk , alebo jej pdf verzia : (formát pdf), vysvetlívky k 
    tlačivu (formát pdf),
2. notárom overený diplom z absolvovaného Bc. štúdia,
3. notárom overené vysvedčenie o bakalárskej štátnej skúške,
4. fotografie pasového formátu - 3 ks,
5. výpis absolvovaných predmetov v Bc. štúdiu (platí len pre absolventov iných študijných   
                                                                                     programov ako "Bezpečnostný manažment" resp.
                                                                                     "Riadenie bezpečnostných systémov")
6. životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný,
7. ústrižok o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €,
8. uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt),
9. kópia občianského preukazu.


Poznámka:
- V prihláške je potrebné uviesť dátum podania prihlášky s podpisom.
Formy a dĺžka štúdia :
inžinierske - denné (DŠ)        2 roky
inžinierske - externé (EŠ)      2 roky
Termín podávania prihlášok do:
Prijímacie konanie pre II. stupeň vzdelávania (Ing.) je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky s podmienkou absolvovania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

Poplatok za prijímacie konanie 25,- €
je potrebné uhradiť šekovou poukážkou typu U na  adresu:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Kukučínova 17, 040 01 Košice
a číslo účtu: 218 564 21 55/0200   VÚB Košice,
                    IBAN : SK 76 0200 0000 0021 8564 2155
Inžinierske štúdium v akademickom roku 2017 / 2018

Prehľad predmetov  študijného  programu
Prijímacie  konanie
Termíny
Školné
Doklady  k  prihláške
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
zrušené poplatky
Prihlášky môžete podávať cez portál :
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti "PRE UCHÁDZAČOV"
www.mojestipendium.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Doktorandské štúdium
Prihlášku (+doložené doklady ) na  vysokoškolské štúdium I. stupňa a II. stupňa  je potrebné poštou zaslať na VŠBM v KE, Kukučínova 17, 040 01 Košice.
inžinierske - denné      -  nový uchádzači mimo VŠBM do septembra 2017
                                         - Bc. absolventi VŠBM
do 15.7.2017

inžinierske - externé     - nový uchádzači mimo VŠBM do septembra 2017
                                         - Bc. absolventi VŠBM
do 15.7.2017
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Výška školného pre akademický rok 2017/2018 (2 semestre) :
denné štúdium externé štúdium
1. ročník Ing. štúdia 890,- € 1155, - €
2. ročník Ing. štúdia 890,- € 1155, - €
Pre záhraničných študentov platí rovnaká výška školného ako pre študentov z SR.
Vzhľadom na vysoké množstvo prihlášok z príbuzných odborov mimo VŠBM je potrebne, aby absolventi Bc. štúdia na VŠBM podali prihlášku najneskôr do 15.7.2017. Po tomto termíne nevieme garantovať prijatie na štúdium, keďže počty oficiálne plánovaných prijatých uchádzačov sú vopred stanovené.