VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Forma štúdia Metóda
štúdia
Dĺžka
štúdia
Školné za
akademický rok
Poznámka
denná prezenčná 2 roky 975 Eur preferované absolventami
Bc. štúdia v dennej forme
denná kombinovaná 2 roky 1200 Eur - pre 1. ročník
1500 Eur - pre postupový ročník
veľmi obľúbené u pracujúcich bez ohľadu na vek študenta
výučba len 6x v semestri + e-learning
externá prezenčná
2 roky 1200 Eur pripravujeme v súlade s novelou Zákona o vysokých školách od akad. roku 2023/2024
denná prezenčná 2 roky 1800 Eur - pre 1. ročník
1500 Eur - pre postupový ročník
pre zahraničných študentov.
Jazyková priprava je zahrnutá v školnom.
Náprava hodnotenia:
Prvým nástrojom pre možnosti nápravy hodnotenia VV predmetu sú náhradné pokusy/termíny plnenia (napr. opakovanie testu v systéme Moodle resp. náhradný termín skúšky). Ďruhým prostriedkom opravy je možnosť výberu iného skúšajúceho podľa údajov o vyučujúcich v informačnom liste predmetu, resp. oslovenie príslušného tútora ročníka. Tretím priamym riešením nápravy je zvolanie komisionálnej skúšky podľa čl. 18, študijného poriadku. Ďalšie podnety študentov sa riadia príručkou kvality VŠBM, ktorá zaručuje objektívne vyhodnotenie podnetu na úrovni Zmocnenca pre kvalitu a Rady kvality VŠBM. Takéto oznámenia je možné podávať prostredníctvom e-mailu podnety@vsbm.sk
Inžinierske štúdium v akademickom roku 2022 / 2023
Forma, metoda a dĺžka štúdia :
denné forma,
prezenčná metóda :             2 roky

denná forma
kombinovaná metóda :        2 roky

externá forma
prezenčná metóda :             3 roky
Termín podávania prihlášok do:
alebo

osobne na školskom oddelení


K prihláške musí byť doložené :

1. prihláška pre Ing. štúdium
vytlačená z portalvs.sk , alebo jej pdf verzia : (formát pdf), vysvetlívky k 
    tlačivu (formát pdf),

2. notárom overený diplom z absolvovaného Bc. štúdia,

3. notárom overené vysvedčenie o bakalárskej štátnej skúške (absolventi VŠBM len kópiu),

4. fotografie pasového formátu - 3 ks,

5. dodatok k diplomu / výpis absolvovaných predmetov v Bc.
štúdiu (platí len pre absolventov iných študijných  programov ako Bezpečnostný manažment a Riadenie bezpečnostných systémov.)

6. životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný,

7. potvrdenie o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €,

8. uviesť mobilné telefónne číslo
(alebo iný kontakt),

9. kópia Občianskeho preukazu
Prihlášky cez :
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Prihlášku (+ doložené doklady ) na  vysokoškolské štúdium I. stupňa a II. stupňa  je potrebné zaslať poštou na adresu :
VŠBM v KE,
Košťova 1,
040 01 Košice
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Master of Laws
do 31. 5. 2023
Profil absloventa (udelovaný titul "inžinier" v skratke Ing.):

študijného programu "Riadenie bezpečnostných systémov"  v študijnom odbore "Bezpečnostné vedy":


bsolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia dokáže vykonávať profesiu odborného bezpečnostného pracovníka na pokročilom stupni riadenia. Nadväzujúc na bakalárske štúdium si rozširuje teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné na zvládnutie povolania vo sfére bezpečnostného priemyslu, v kumulovaných riadiacich a tvorivých pracovných pozíciách orientovaných na bezpečnosť a pri riadení štátnej správy, alebo miestnej samosprávy. Je schopný samostatne vykonávať manažérske, riadiace ale aj projekčné činnosti na strednom a vyššom stupni riadenia. Nadobudnutým vzdelaním napĺňa požiadavky národného kvalifikačného rámca v úrovni 7.
Dôležité informácie :
Vedomosti:
Absolvent má hlboké a prierezové vedomosti v oblasti bezpečnosti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k iným odborom. Pozná a vie aplikovať metódy a postupy špecifické pre oblasť bezpečnosti, uplatniteľné okrem praxe aj vo vede a výskume. Absolvent sa vie orientovať v legislatíve súvisiacej s ochranou osôb a majetku v SR a EU, ovláda metódy skúmania stavu, vývoja, ako aj príčin a podmienok kriminality. Pozná kriminalistickú techniku a taktiku pre využitie v praxi bezpečnostného manažéra. Štúdiom nadobúda znalosti v oblasti bezpečnostných zložiek, bezpečnostných systémov, boja proti terorizmu a extrémizmu, politológie a bezpečnosti organizácií. Ovláda problematiku manažérstva bezpečnostného rizika so zameraním na identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík a metodiku zaobchádzania s rizikami. Dokáže sa orientovať v informačných systémoch  podnikov, pozná postupy a princípy súdnoznalectva, a má vedomosti z cudzojazyčnej bezpečnostnej terminológie. 
Zručnosti:
Dokáže získavať nové znalosti a informácie, integrovať ich do seba a využívať ich pre rozvoj bezpečnosti. Absolvent získava tvorivé zručnosti pre riešenie teoretických a praktických úloh. Vie využiť teoretické poznatky, osvojené výskumne a vývojové postupy k získavaniu nových vedomostí a tak prispievať k rozvoju odboru. Počas štúdia si osvojuje postupy projektovania bezpečnostných systémov s využitím poplachových systémov (elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy a systémy kontroly vstupov, poplachové prenosové systémy) a fyzickej ochrany. Ovláda postupy plánovania, prognózovania, logistiky a manažovania financií, najmä v smere vyčíslovania nákladov a zhodnotenia efektívnosť vynaložených investícií na bezpečnosť. Dokáže vyšetrovať incidenty aj s využitím metód a prostriedkov detektívno-pátracej činnosti. Pozná psychológiu riadenia a zásady manažérskej komunikácie.  Ovláda princípy a fungovanie navigačných a geinformačných technológií s možnosťou ich využitia pri bezpečnostnej analýze. Pozná zásady manažérstva bezpečnosti organizácií, je schopný vytvárať štruktúru systému manažérstva bezpečnosti organizácie a riadiť a kvalitatívne zdokonaľovať proces manažérstva bezpečnosti v organizácii, so zameraním na manažérstvo rizika a spracovanie bezpečnostnej dokumentácie.
Kompetencie:
Absolvent dokáže riešiť štruktúrované problémy, koordinovať prácu v tímoch a samostatne a zodpovedne sa rozhodovať v dynamický meniacich sa podmienkach. Štúdiom si rozvinie intelektuálne spôsobilosti, praktické zručnosti a osobnostné vlastnosti a je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s znalosťou širších dôsledkov. Dokáže prezentovať informácie postupoch a výsledkoch riešenia úloh a to ako odbornej, tak aj laickej verejnosti
Školné a poplatky :
Zrušené poplatky
Poznámka:
- V prihláške je potrebné uviesť dátum podania prihlášky s podpisom.
Študijný plán a flexibilná cesta učenia sa:
Študijný plán:
Prehľad predmetov štúdia vrátane záťaže študenta definovanej vo forme kreditov (podľa ECTS) je uvedený v odporúčaných študijných plánoch pre dennú formu štúdia (vrátane kombinovanej metódy) a pre externú formu štúdia.


Flexibilná cesta učenia sa prostredníctvom profilácie :
V odporúčaných študijných plánoch nájdete aj možnosť vybrať si počas štúdia tzv.
profiláciu. Pod vedením odborné znalého vedúceho profilácie Skupinou sa viete špecifickými predmetmi, tvorivou činnosťou počas štúdia a bakalárskou prácou vyprofilovať  v oblastiach:

- Bezpečnosť finančných operácií a korupcia,
- Environmentálna bezpečnosť,
- Kybernetická bezpečnosť,
- Bezpečnosť v doprave a dopravnej infraštruktúre.

Viac o profiláciach nájdete v odporúčaných študijných plánoch pre dennú formu štúdia (vrátane kombinovanej metódy) a pre externú formu štúdia.
Miesto výučby a technické zabezpečenie:
Výučba prebieha v sídle VŠBM na Košťovej 1, v Košiciach. Študenti majú možnosť parkovať priamo v zrekonštruovanom areály školy. Moderné posluchárne a výučbové miestnosti sú doplnené o akademickú knižnicu s študovňou, oddychové priestory, bufet,  telocvičňu, posiňovňu, počítačové učebne, laboratóriá a iné účelové priestory. Celý objekt je pokrytý wifi sieťou.
Pre výčbu majú študenti okrem akademickej knižnice s 40 000 knižničnými jednotkami k dispozícii aj študentské konto Microsoft Office 365, systém Moodle pre samoštúdium, distribúciu študijných materiálov a overovanie výstupov vzdelávania a systém MAIS pre evidenciu študijných výsledkov. Výpožičku knižných publikácií vydaných vo vlastnej edícii VŠBM k jednotlivým predmetom štúdia majú študenti zdarma, teda za knihy nemusia nič hradiť. Ďalšie náležitosti priebehu štúdia nájdete v našej dokumentácii dostupnej v časti "dokumenty".
Priebeh a podmienky štúdia:
Časový priebeh štúdia:
Štúdium v dennej forme - prezenčnej metóde prebieha od utorka do piatku od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Štúdium v dennej forme  - kombinovanej metóde a v externej forme prebieha každý druhý piatok od 15.00 hod. do 20.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Semester v oboch formách trvá 12 týždňov. Viac o štruktúre akademického roku sa dozviete v Akademickom kalendári.
Flexibilná cesta učenia sa prostredníctvom mobilít :
Pre mobilitu študentov je v rámci projektu Erasmus+ pravidelne vyhlásených niekoľko výziev pre krajiny EÚ a zmluvných partnerov VŠBM, pričom počet partnerov sa neustále rozširuje. Viac o možnostiach programu je uvedené na stránke Erasmus+
Štúdium realizované v rámci mobilít je uznávane v súlade s pravidlami popísanými v smernici „SM 05_Programy ERASMUS“.
Škola umožňuje vytváranie partnerstiev v rámci duálneho vzdelávania, čoho dôkazom je každoročné výberové konanie pre stáž v Policajnom zbore SR alebo možnosť platených brigád na Letisku Košice, v oblasti bezpečnosti a pod.
Hodnotenie štúdia a podpora študenta:
Spôsob hodnotenia predmetov:
Hodnotenie každého predmetu je sytematické a transparentné. Základné pravidlá hodnotenia popisuje študijný poriadok. Každý z predmetov štúdia ma definované tzv. výstupy vzdelavania (VV), ktorých metóda dosahovania a nasledného hodnotenia je vopred stanovená v jednotlivých Informačných listoch predmetov (IL). Splneným všetkých VV stanovených v IL predmetu znamená úspešné absolvanie celého predmetu. Dosiahnutím všetkých výstupov vzdelávania študijného programu sa napĺňa profil absolventa.
Pomoc pri štúdiu:
Pre študentov je k dispozícii Centrum podpory študentov VŠBM, ktorého súčasťou je aj podpora študijných poradcov. Vedúca centra  PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA e-mail: ivana.fedurcova@vsbm.sk koordinuje aktivity podľa charakteru dopytu medzi zamestnancov školy, alebo externých odborných spolupracovníkov školy (napr. psychológa). Všetky oblasti podpory študentov sú uvedené na stránke centra. Okrem podpory centra ma študent k dispozícii aj ročníkového, alebo prideleného tútora, ktorého úlohou je riešiť alebo sprostredkovať riešenie študijných potrieb študenta. Okrem uvedeného ako poradný orgán pre študentov v rovine štúdia dlhodobo pôsobia aj pracovníčky školského oddelenia, ktoré sú dostupné aj na služobných mobilných telefónnych číslach.
Máte otázky? Zavolajte nám:
0911 635 162; 0911 635 152
alebo píšte: studijne@vsbm.sk
Prijímacie konanie:

Prijímací pohovor sa realizuje osobne v priestoroch vysokej školy. VŠBM víta ak uchádzača na prijímací pohovor doprevádzajú blízke osoby, čo je užitočné pre objektívne posúdenie podmenok pre štúdium a konečné rozhodnutie študovať u nás. Samotný prijímací pohovor pred komisiou je neverejný a v rámci neho uchádzač prezentuje dôvody záujmu o štúdium, svoj prehľad o obsahu študijného programu, očakávania spojené s absolvovaním štúdia a znalosť podmienok štúdia. Komisie sú zložené z odborníkov na študijný odbor a z osôb spôsobilých posúdiť naplnenie požadovaného kvalifikačného rámca u uchádzača. Každopádne cieľom pohovoru je si v priateľskej atmosfére rozohovoru objasniť ponuku štúdia a očakávania uchádzača, pripadne zodpovedať aj otázky uchádzača, ktoré nie sú vo verejne dostupných zdrojoch zodpovedané.
V prípade uchádzačov zo zahraničia sa pohovor vedie v anglickom jazyku, resp. členom komisie je osoba ovládajúca domovský jazyk uchádzača. Súčasťou takéhoto pohovoru je aj preverenie záujmu o jazykovú prípravu organizovanú školu, keďže študijný program je vyučovaný v slovenskom jazyku.
Etika vzdelávania:
Pravidlá dodržiavania akademickej etiky popisuje dokument „Etický kódex VŠBM v Košiciach“. Monitorovanie dodržiavania akademickej etiky je súčasťou aj priebežného monitorovania študijného programu vo forme tzv. „Dotazníka ukončenia predmetu“, ktorým vyplňujú študenti anonymne v systéme Moodle. Vyhodnocovanie dotazníka sa riadi podľa smerníc „SM 09_ Monitorovanie spokojnosti zainteresovaných strán“  a „SM 02_Zabezpečovanie kvality vzdelávania“.
Bankové spojenie:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu: 
IBAN : SK43 0200 0000 0037 7306 0359
SWIFT kód: SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Pozor, v 3. ročníku už mate možnosť študovať podiplomové štúdiá poskytované naším francúzskym partnerov (štúdium je v slovenskom jazyku) :
Tlačivo žiadosti o platbu školného na spátky (format doc)
Tvorivá činnosť :
Absolvent dokáže aplikovať získane vedomosti a zručnosti presahujúce úroveň bakalárskeho štúdia pri tvorivom riešení problémov, ktorých charakter má často širší kontext. Vie integrovať vedomosti a kombinovať ich s neúplnými, alebo obmedzenými informáciami, zvládať zložitosť riešenia a formulovať, prezentovať a argumentovať svoje rozhodnutia. Celé riešenie problému nesie charakter etiky a spoločenskej zodpovednosti k forme spracovania a výstupu tvorivej činnosti. Absolvent dokáže výsledky práce a zdôvodnenia prezentovať odbornej aj laickej verejnosti. Štúdiom nadobudol rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať, ktoré v budúcnosti využije.
Copyright © 2022 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Indikované povolanie a uplatnenie:

VŠBM v Košiciach v rámci Centra podpory študentov VŠBM poskytuje aj kariérne poradenstvo. Pre inžiniersky študijný program VŠBM indikuje nasledovné povolania :

• Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) (https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/28131-veduci-vykonu-fyzickej-ochrany-strazna-sluzba/34-ozbrojene-sily-a-zbory-hasici-sbs-a-podobni-pracovnici/)

• Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
(https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/28128-projektovy-specialista-v-oblasti-sukromnej-bezpecnosti/34-ozbrojene-sily-a-zbory-hasici-sbs-a-podobni-pracovnici/)

• Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služieb
(https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/496883-riadiaci-pracovnik-v-oblasti-straznych-a-detektivnych-sluzieb/35-statna-sprava/)

• Detektív špecialista
(https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/28587-detektiv-specialista/34-ozbrojene-sily-a-zbory-hasici-sbs-a-podobni-pracovnici/ )

• Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
(https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/28139-lektor-v-oblasti-bezpecnostnych-sluzieb/35-statna-sprava/)

Okrem vyššie indikovaných povolaní sa absolventi študijného programu uplatňujú na riadiacich postoch štátnej a verejnej správy, zväčša v odbornostiach blízkych študijnému odboru Bezpečnostné vedy. Uvedené pozície sa spravidla zakladajú na regulovaných povolaniach (policajt, vojak, záchranar apod.), avšak v rámci kariérneho postupu pre zastávanie riadiacej funkcie je často požadované vysokoškolské štúdium, ideálne v rámci odboru. Z tohto dôvodu boli pri zosúlaďovaní a posudzovaní študijných programov prizvaní aj odborníci z predmetných oblastí (PZ SR, Mesté polície, Zbor väzenskej a justičnej stráže SR, Finančná správa SR, Súkromné bezpečnostné služby, Zväzu civilnej ochrany a pod.).
Možnosti
ubytovania
študentov