VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
K prihláške musí byť doložené :

1. prihláška pre Ing. štúdium vytlačená z portalvs.sk , alebo jej pdf verzia : (formát pdf), vysvetlívky k 
    tlačivu (formát pdf),
2. notárom overený diplom z absolvovaného Bc. štúdia,
3. notárom overené vysvedčenie o bakalárskej štátnej skúške,
4. fotografie pasového formátu - 3 ks,
5. výpis absolvovaných predmetov v Bc. štúdiu (platí len pre absolventov iných študijných   
                                                                                     programov ako "Bezpečnostný manažment" resp.
                                                                                     "Riadenie bezpečnostných systémov")
6. životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný,
7. ústrižok o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €,
8. uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt),
9. kópia Občianskeho preukazu


Poznámka:
- V prihláške je potrebné uviesť dátum podania prihlášky s podpisom.
Formy a dĺžka štúdia :
inžinierske - denné (DŠ)        2 roky

inžinierske - externé (EŠ)     
len 2 roky
Termín podávania prihlášok do:
Prijímacie konanie pre II. stupeň vzdelávania (Ing.) je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky s podmienkou absolvovania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

Poplatok za prijímacie konanie 25,- €
je potrebné uhradiť šekovou poukážkou typu U na  adresu:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťov
a 1, 040 01 Košice
a číslo účtu: 218 564 21 55/0200   VÚB Košice,
                    IBAN : SK 76 0200 0000 0021 8564 2155
Inžinierske štúdium v akademickom roku 2019 / 2020

Prehľad predmetov  študijného  programu
Prijímacie  konanie
Termíny
Školné
Doklady  k  prihláške
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
zrušené poplatky
Prihlášky môžete podávať cez portál :
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti "PRE UCHÁDZAČOV"
www.mojestipendium.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Prihlášku (+doložené doklady ) na  vysokoškolské štúdium I. stupňa a II. stupňa  je potrebné zaslať poštou na VŠBM v KE, Košťova 1, 040 01 Košice.
inžinierske - denné               30.8.2019

inžinierske - externé             30.8.2019
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Výška školného pre akademický rok 2018/2019 (2 semestre) :
denné štúdium externé štúdium
1. ročník Ing. štúdia 890 Eur
v prípade podania žiadosti o splátky :
prvá splátka do 15.6. - 450 Eur
druha splátka do 15.10. - 450 Eur
1155 Eur
v prípade podania žiadosti o splátky :
prvá splátka do 15.6. - 600 Eur
druha splátka do 15.10. - 600 Eur
2. ročník Ing. štúdia 890 Eur 1155 Eur