Ústav humanitných a technologických vied - ÚHTV
Vedenie ústavu :
Ústav humanitných a technologických vied VŠBM v KE plní dve základné funkcie: zabezpečuje výučbu vo vybraných predmetoch humanitného a technologického charakteru a zabezpečuje v príslušnej oblasti aj činnosti výskumného a vývojového typu. Medzi tieto dve hlavné úlohy zapadá aj budovanie laboratórií, ktoré budú aktivity v obidvoch menovaných oblastiach priamo prepojovať.

Výučba pokrýva širokú škálu základných predmetov, ktoré pripravujú študentov pre ďalšie štúdium a pre prax. V prvom ročníku sa kladie dôraz na zvládnutie matematiky v takom rozsahu, aby študenti dostali dobý základ z matematiky, zorientovali sa v rozličných matematických základných odboroch a získali zručnosť práce s matematickým aparátom, ktorý budú v ďalšej práci používať (napríklad štatistika, pravdepodobnosť a mnohé iné). Priama nadväznosť je na predmety Fyzika, Manažérska štatistika a Aplikovaná matematika, ako aj na ostatné predmety prírodovedného základu. Nepriamo sa základné vedomosti z matematiky využívajú prakticky vo všetkých predmetoch štúdia.

Úlohou predmetov Sociológia, Manažérska komunikácia a Etika bezpečnostných služieb je pripraviť študentov v uvedených odboroch na to, aby v praxi vedeli používať základné pravidlá a prostriedky vo vyššie uvedených oblastiach tak, aby dokázali predchádzať konfliktom, mohli ich predvídať alebo riešiť už vzniknuté konkrétne situácie najmä v oblasti medziľudských vzťahov vo vnútri organizácie alebo mimo nej. V neposlednom rade majú študenti možnosť získať dobré znalosti cudzích jazykov. Škola kladie hlavný dôraz v súčasnej dobe na výučbu jazyka anglického, no je schopná v prípade požiadavky študentov pripravovať výučbu aj v iných svetových jazykoch.

Je nevyhnutné, aby naši absolventi vedeli v praxi komunikovať aj so špecialistami a znalcami v technickej oblasti a boli pripravení s nimi riešiť vzniknuté situácie a predchádzať vzniku mimoriadnych situácií. Základy tvorby, používania a archivovania technickej dokumentácie dostávajú študenti v predmetoch Základy strojného inžinierstva a Metód zobrazovania. Pre lepšiu komunikáciu so znalcami z technickej oblasti získavajú aj základné vedomosti z predmetov Statika a Pružnosť a pevnosť.

Významnou zložkou bezpečnostného vzdelávania je aj rozvíjanie fyzickej pripravenosti a spôsobilosti budúcich pracovníkov v oblasti bezpečnosti, čo má za následok pozitívny vplyv aj na vývoj charakterových a vôľových vlastností jeho osobnosti. Za týmto účelom je na škole v rámci Ústav humanitných a technologických vied  zabezpečuje výučbu základnej a špeciálnej telesnej výchovy. V rámci základnej telesnej výchovy má v ponuke aktivity v atletike, plávaní, športových hrách, aerobiku, kondičného posilňovania, základov horolezectva a sebaobrany. Ďalšími aktivitami sú výcvik praktickej streľby, organizovanie vodáckych a lyžiarskych kurzov.

Pracovníci Ústavu humanitných a technologických vied sa aktívne podieľajú na tvorbe vysokoškolských skrípt a publikácií pre zabezpečenie kvalitnej výučby študentov a zároveň sa zapájajú do výskumných úloh domáceho aj medzinárodného výskumu a vývoja. V záujme neustáleho skvalitňovania výučby a rozvoja medzipredmetových vzťahov učitelia ústavu spolupracujú s pracovníkmi ďalších ústavov na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
 
Kontakt na pracovníkov ÚHTV nájdete na podstránkach:
Dr.h.c. prof. Ing.
Vladimír Klimo, CSc.
riaditeľ ústavu

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 720 56 12
e-mail: vladimir.klimo(zavinac)vsbm.sk
Sekretariát ústavu :
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
[ Katedra humanitných a technologických vied - KHTV ] [ Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach Kysak ]

Tel.: 055 / 720 56 10
e-mail: uhtv(zavinac)vsbm.sk
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach