Ústav bezpečnostných vied
Katedra celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií - KCVaZŠ
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
prof. hon. JUDr. Štefan Jakabovič, PhD., LL.M
vedúci katedry
Tel.: 055 / 727 43 16
e-mail: stefan.jakabovic(zavinac)vsbm.sk

Vedenie katedry :
Katedra celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií vystupuje v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti z pohľadu zabezpečenia celospoločenských úloh v oblasti celoživotného vzdelávania a vytváraním podmienok na získanie profesijného vzdelania pre širokú verejnosť a to aj medzinárodne, napr. formou v odbornej praxi akceptovaného štúdia „Master of Business Administration“ - MBA.

Jednou z úloh katedry je taktiež využiť vedecký potenciál  zamestnancov školy, ktorých má k dispozícii za účelom vedeckého napredovania a výskumu v problematiky  profesijných vzdelaní.

Katedra poskytuje študentom informácie v oblasti vysoko profesijných smeroch ako aj o politickom a  právnom systéme Slovenskej republiky.  Keďže VŠBM vychováva absolventov  pre podniky súkromného charakteru, ako aj štátnu správu, poskytuje im ústav vyššiu úroveň vedomosti z oblasti jednotlivých pozitívno-odborných disciplín, predovšetkým z pracovného, obchodného práva, simulácie procesov, obchodnej etiky, manažmentu a pod.

Ťažiskovou oblasťou katedry v poskytovaní vzdelania je cieľová skupina uchádzačov - študentov, tvorená aktívnymi manažérmi z praxe, ale aj absolventmi minimálne bakalárskeho štúdia, ktorí majú záujem a potrebu rozšíriť si svoje vzdelania aj takouto formou. Katedra  sa vo svojej činnosti  snaží prepojiť teóriu s praxou.

Pracovníci katedry sa zúčastňujú na pravidelných konferenciách, ktoré usporadúva VSBM v Košiciach ako aj na iných konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí. Tak isti sa zapájajú aj do riešenia grantových projektov v rôznych oblastiach vzdelávania a stým spojeného výskumu.


Aktuálne ponúkané štúdia :

  - „Doctor of Business Administration“ - DBA,

  - „Doctor of Public Administration“ - DPA,

  - „Master of Business Administration“ - MBA,

  - „Master of Science“ - MSc.,

  - „Master of Laws“ - LL.M,

  - „Master of Public Health“ - MPH,


  - ďalšie vzdelávanie - Manažérstvo bezpečnostných vied,

  - ďalšie vzdelávanie - Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore,


  - kurzy pracovníkov SBS,

  - kurzy a projekty v obasti ochrany osobných údajov,


Jazykové kurzy:

- Základný kurz anglického jazyka

- Kurz anglického jazyka pre pokročilých

- Základný kurz nemeckého jazyka

- Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých


Počítačové kurzy:

- Adaptačný kurz digitálnych zručností
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Charakteristika katedry