Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a PPA Business School – Paris (Francúzsko)


na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom programe :„Master of Business Administration“


Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia (180 hodín)

Celková cena štúdia:  2800 €
(možnosť platby v 2 splátkach)

Prihlášky prijímame: do 1. septembra 2024


Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl, minimálne prvého stupňa

Odborný garant:
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH
Štúdium MBA - Master of Business Administration
Študenti a absolventi študijného programu "Riadenie bezpečnostných systémov" !! 

MBA štúdium je možné pre Vás absolvovať v externej forme paralelne s druhým ročníkom Ing. štúdia „RBS“, alebo po jeho ukončení v nasledujúcom akademickom roku.
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
Bližšie informácie o štúdiu :
- študent „Master of Business Administration“ je po dobu štúdia študentom PPA Business School – Paris (Francúzsko),
- obsah štúdia si máte možnosť prezrieť TU,
- štúdium sa realizuje v priestoroch VŠBM v Košiciach, Košťova 1, Košice,
- organizácia štúdia: v piatok (v popoludňajších hodinách) a sobotu každý druhý týždeň počas akademického roka, alebo podľa rozhodnutia v skupine,
- samotné vzdelávanie a záverečná práca sa realizuje v slovenskom jazyku,
- absolvent získava diplom „Master of Business Administration“ (vydaný v anglickom a slovenskom jazyku) a dodatok k diplomu o absolvovaných predmetoch a získaných kreditoch.
Master of Business Administration
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Informácie prebiehajúceho štúdia:

Vyplnenú prihlášku v slovenskom jazyku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1, 040 01 Košice
k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
 
Dokumenty :
smernica k spracovaniu podiplomovej práce MBA (formát rtf)

zadanie záverečnej práce MBA (format docx)

Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)