Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach ponúka  manažérsky profesijný vzdelávaci program v rámci celoživotného vzdelávania:

Názov vzdelávacieho programu a modulu :


"Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore"


Doba štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov, 192 hodín)

Forma štúdia:
externá

Metóda štúdia: kombinovaná (prezenčná a dištančná)

Číslo potvrdenia o akreditácii:
3374/2014/54/1 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ukončenie štúdia:
Absolvent získava po ukončení štúdia certifikát o jeho absolvovaní.

Celková cena štúdia:   1200 Eur

Prihláška na stiahnutie:   formát docformát pdf

Vyplnenú prihlášku zasielajte na adresu :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiiach, Košťova 1, 040 01 Košice
k prihláške priložte životopis, kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu

Štúdium "Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore"
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Charakteristika štúdia:

Cieľová skupina: Absolventi minimálne bakalárskeho vysokoškolského štúdia, primárne pre bezpečnostný priemysel (podnik, organizáciu alebo inštitúciu) alebo pre verejnú sféru v oblasti bezpečnosti: obrany, ochrany a záchrany osôb, majetku a zaistenie ďalších chránených záujmov štátu, spoločnosti a jednotlivca; absolventi vysokoškolského štúdia a manažéri, ktorí majú záujem o prehĺbenie už dosiahnutých vedomostí alebo získanie profesijného vzdelania pre oblasť bezpečnostného manažérstva.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o bezpečnostných službách a o príslušnej legislatíve,  obchodnom práve, manažérskej psychológii a sociológii, organizácii integrovaného záchranného systému a realizácii detektívno-pátracej činnosti. Získa vedomosti o kriminalistickej technike, pracovnom práve, bankovníctve a finančníctve, bezpečnosti podniku a audite manažérskych systémov. Získa teoretické vedomosti vo vybraných disciplínach bezpečnostného manažérstva ako aj praktické manažérske zručností. Získa nové spôsobilosti, súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať činnosť bezpečnostného manažéra / poradcu / konzultanta, alebo manažéra v bezpečnostnom priemysle.


Predmety :
Výber študijných programov je založený na povinných a povinne voliteľných predmetoch v rámci akreditovaného vysokoškolského inžinierskeho študijného programu „Riadenie bezpečnostných systémov“ v študijnom odbore 8.3.1 „Ochrana osôb a majetku“.


Zimný semester: (96 hod.)

- Bezpečnostné služby a ich legislatíva (18,00 hod.)
- Právo obchodné (18,00 hod.)
- Manažérska psychológia a sociológia (24,00 hod.)
- Integrovaný záchranný systém (18,00 hod.)
- Detektívno-pátracia činnosť (18,00 hod.)Letný semester: (96 hod.)

- Kriminalistická technika (24,00 hod.)
- Právo pracovné (18,00 hod.)
- Bankovníctvo a finančníctvo (12,00 hod.)
- Bezpečnosť podniku (18,00 hod.)
- Audit manažérskych systémov (24,00 hod.)
Akreditácia 3374/2014/54/2 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore