Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Doktorandské štúdium v akademickom roku 2023 / 2024
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
denné štúdium externé stúdium
jeden ročník  PhD. štúdia 2000,- € 2500, - €
Miesto výučby a technické zabezpečenie:
Výučba prebieha v sídle VŠBM na Košťovej 1, v Košiciach. Študenti majú možnosť parkovať priamo v zrekonštruovanom areály školy. Moderné posluchárne a výučbové miestnosti sú doplnené o akademickú knižnicu s študovňou, oddychové priestory, bufet,  telocvičňu, posiňovňu, počítačové učebne, laboratóriá a iné účelové priestory. Celý objekt je pokrytý wifi sieťou.
Pre výčbu majú študenti okrem akademickej knižnice s 40 000 knižničnými jednotkami k dispozícii aj študentské konto Microsoft Office 365, systém Moodle pre samoštúdium, distribúciu študijných materiálov a overovanie výstupov vzdelávania a systém MAIS pre evidenciu študijných výsledkov. Výpožičku knižných publikácií vydaných vo vlastnej edícii VŠBM k jednotlivým predmetom štúdia majú študenti zdarma, teda za knihy nemusia nič hradiť. Ďalšie náležitosti priebehu štúdia nájdete v našej dokumentácii dostupnej v časti "dokumenty".
Časový priebeh štúdia:
Harmonogram štúdia je spracovaný v individuálnom pláne štúdia každého študenta doktorandksého štúdia. Jeho napĺňanie je koordinované školiteľom.
Semester v oboch formách trvá 12 týždňov. Viac o štruktúre akademického roku sa dozviete v Akademickom kalendári.
Náprava hodnotenia:
Prvým nástrojom pre možnosti nápravy hodnotenia VV predmetu sú náhradné pokusy/termíny plnenia (napr. opakovanie testu v systéme Moodle resp. náhradný termín skúšky). Ďalším riešením nápravy je zvolanie komisionálnej skúšky podľa čl. 18, študijného poriadku. Prípadné podnety študentov sa riadia príručkou kvality VŠBM, ktorá zaručuje objektívne vyhodnotenie podnetu na úrovni Zmocnenca pre kvalitu a Rady kvality VŠBM. Takéto oznámenia je možné podávať prostredníctvom e-mailu podnety@vsbm.sk
Forma, metoda a dĺžka štúdia :
denné forma :                        3 roky

externá forma :                      4 roky
Termín podávania prihlášok do:
alebo

osobne na školskom oddelení


K prihláške musí by
ť doložené :

1.
prihláška pre PhD. štúdium
vytlačená a vyplnená (formát pdf). Uchádzač sa prihlasuje na
niektorú z vypísaných tém dizertačnej práce. Témy pre predmetný akademický rok :
Témy
dizetačných prác


2. notárom overený diplom z absolvovaného II. stupňa vysokoškolského štúdia,

3. notárom overené vysvedčenie o štátnej skúške,

4. fotografie pasového formátu – 3 ks,

5. výpis absolvovaných predmetov v štúdiu II. stupňa

6. životopis – vlastnoručne písaný a podpísaný,

7. ústrižok o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €,

8. uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt),

9. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác

10. rámcový projekt k téme dizertačnej práce
Prihlášky cez :
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Prihlášku (+ doložené doklady)  je potrebné zaslať poštou na adresu :
VŠBM v KE,
Košťova 1,
040 01 Košice
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Master of Laws
do 15. 8. 2024
Profil absloventa (udelovaný titul "doktor"(philosophiae doctor), v skratke PhD.)

študijného programu "Riadenie bezpečnostných systémov"  v študijnom odbore "Bezpečnostné vedy":


Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“ študijného  odboru „Bezpečnostné vedy“ získa teoretické vedomosti,  praktické schopnosti a zručnosti, potrebné pre samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v problematike bezpečnosti a systémov manažérstva bezpečnosti. Ovláda vedecké metódy a prístupy v oblasti bezpečnostných vied, skúmania a vyhodnocovania rôznych vplyvov  na  celkovú úroveň bezpečnosti chráneného záujmu, vedecky báda a prináša nové prístupy k zaisťovaniu bezpečnosti. V nadväznosti na bezpečnostné potreby občianskej spoločnosti je schopný samostatne realizovať aplikovaný výskum bezpečnostnej situácie a navrhovať metódy jej optimálneho riešenia na základe medziodborovej a medzinárodnej tímovej spolupráce. Dokáže uplatňovať systémový prístup s dôrazom na teoretické a empirické metódy výskumu, optimálne transformovať vedecké poznatky bezpečnostnej teórie do profesijnej činnosti bezpečnostných subjektov a do didaktického systému ich vzdelávania. Na základe vedeckých metód poznania a výskumu navrhuje koncepčné a systémové riešenia na zvyšovanie bezpečnosti spoločnosti.
Študent  prvého ročníka študijného programu „Riadenie bezpečnostných systémov“ študijného  odboru „Bezpečnostné vedy“ v treťom stupni absolvuje povinné predmety a určený počet povinne voliteľných predmetov, v druhom a treťom  ročníku vykoná dizertačnú skúšku, spracuje a obháji dizertačnú prácu.: Nadobudnutým vzdelaním napĺňa požiadavky národného kvalifikačného rámca v úrovni 8.
Dôležité informácie :
Vedomosti:
Osvojil si vedecké prístupy odpovedajúce medzinárodnej úrovni poznania k samostatnému, tvorivému a komplexnému výskumu javov a procesov, metódy vedeckej práce a právne a etické stránky práce so zameraním na riešenie problémov bezpečnosti. Ovláda teoretické a metodologické východiská výskumu, vedecké metódy a techniky výskumu s orientáciou na výskum bezpečnostnej situácie , zdrojov rizík a spôsobov ich znižovania pri ochrane chránených záujmov. Pozná a rozumie interakcii bezpečnostných vied s iným súvisiacimi odbormi. Má komplexné vedomosti o súčasnom stave a prognózach vývinu bezpečnostných služieb, manažovaní bezpečnosti chránených záujmov, a o koncepciách rozvoja bezpečnosti v podmienkach Slovenskej republiky a nadnárodnom meradle. Chápe javy a procesy modelovania a simulácie, využitia informácií, manažérstva kvality a prognózovania vývoja bezpečnosti a systémov manažérstva. Pozná ekonomické a technické faktory determinujúce činnosť bezpečnostných systémov a osvojil si metódy ich ovplyvňovania.
Zručnosti:
Využíva vedecké metódy výskumu, nové, moderné interdisciplinárne a multidisciplinárne komplexné prístupy na riešenie problémov bezpečnosti. Vie aktívne získavať informácie a nové znalosti, analyzovať ich, vyhodnocovať a využiť ich pri riešení bezpečnostných otázok a optimalizácii systémov manažérstva bezpečnosti, to ako v teórii tak aj v praxi daného odboru. Dokáže aplikovať vedomosti a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a prinášať inovácie v teórii, výskume a praxi v rámci odboru. Má zručnosti pre identifikovanie nových svetových poznatkov v primárnom aj príbuzných odboroch a integrovať ich pre ďalší rozvoj bezpečnostných vied. Má schopnosť formulovať vedecký problém a prezentovať výsledky výskumu odbornej verejnosti ale aj laikom. Pri práci efektívne využíva právne bezpečnostné predpisy a normy, vedecké kriminalistické metódy a manažment financovania bezpečnostných systémov v praxi bezpečnostného pracovníka. Má zručnosti modelovať a navrhovať technické systémy ochrany osôb a majetku, využívať postupy operačnej a systémovej analýzy, a štatistické metódy pri riadení rizík.
Kompetencie:
Je schopný pripraviť, iniciovať a realizovať riešenie komplexných aktivít, vychádzajúc z vlastného formulovania cieľov, definovania potrebných prostriedkov a využiteľných metód primeraných vývoju v odbore pre riešenie nastoleného problému alebo projektu. Svoju prácu dokáže v širšom kontexte objektívne posúdiť a optimalizovať. Dokáže chápať vývoj bezpečnosti v dlhodobom meradle pri zohľadnení sociálnych, etických, environmentálnych, geopolitických, technologických a rôznych iných antropogénnych a prírodných vplyvov.  Dokáže pracovať ako člen i ako vedúci výskumného tímu pri riešení projektov a výskumných úloh v oblasti bezpečnostných vied a je pripravený výsledky svojej vedeckej práce prezentovať na medzinárodnej úrovni. Je spôsobilý pôsobiť v procese vzdelávania, je schopný spolupracovať s orgánmi štátnej správy, samosprávy a občianskou verejnosťou pri riešení otázok bezpečnosti a je schopný systémovo riadiť činnosť vyšších organizačných celkov na úseku bezpečnosti. Dokáže samostatne riešiť alebo podieľať sa na tvorbe a spracovávaní koncepčných, metodických a iných bezpečnostných dokumentov. 
Školné a poplatky :
Poznámka:
- V prihláške je potrebné uviesť dátum podania prihlášky s podpisom.
Študijný plán a flexibilná cesta učenia sa:
Študijný plán:
Prehľad predmetov štúdia vrátane záťaže študenta definovanej vo forme kreditov (podľa ECTS) je uvedený v odporúčaných študijných plánoch pre dennú formu štúdia a pre externú formu štúdia.
Priebeh a podmienky štúdia:
Flexibilná cesta učenia sa prostredníctvom mobilít :
Pre mobilitu študentov je v rámci projektu Erasmus+ pravidelne vyhlásených niekoľko výziev pre krajiny EÚ a zmluvných partnerov VŠBM, pričom počet partnerov sa neustále rozširuje. Viac o možnostiach programu je uvedené na stránke Erasmus+
Štúdium realizované v rámci mobilít je uznávane v súlade s pravidlami popísanými v smernici „SM 05_Programy ERASMUS“.
Škola umožňuje vytváranie partnerstiev v rámci duálneho vzdelávania, čoho dôkazom je každoročné výberové konanie pre stáž v Policajnom zbore SR alebo možnosť platených brigád na Letisku Košice, v oblasti bezpečnosti a pod.
Hodnotenie štúdia a podpora študenta:
Spôsob hodnotenia predmetov:
Hodnotenie každého predmetu je sytematické a transparentné. Základné pravidlá hodnotenia popisuje študijný poriadok. Každý z predmetov štúdia ma definované tzv. výstupy vzdelavania (VV), ktorých metóda dosahovania a nasledného hodnotenia je vopred stanovená v jednotlivých Informačných listoch predmetov (IL). Splneným všetkých VV stanovených v IL predmetu znamená úspešné absolvanie celého predmetu. Dosiahnutím všetkých výstupov vzdelávania študijného programu sa napĺňa profil absolventa.
Pomoc pri štúdiu:
Pre študentov je k dispozícii Centrum podpory študentov VŠBM, ktorého súčasťou je aj podpora študijných poradcov. Vedúca centra  PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA e-mail: ivana.fedurcova@vsbm.sk koordinuje aktivity podľa charakteru dopytu medzi zamestnancov školy, alebo externých odborných spolupracovníkov školy (napr. psychológa). Všetky oblasti podpory študentov sú uvedené na stránke centra. Okrem podpory centra ma študent k dispozícii aj školiteľa, ktorého úlohou je riešiť alebo sprostredkovať riešenie študijných potrieb študenta. Okrem uvedeného ako poradný orgán pre študentov v rovine štúdia dlhodobo pôsobia aj pracovníčky školského oddelenia, ktoré sú dostupné aj na služobných mobilných telefónnych číslach.
Máte otázky? Zavolajte nám:
0911 635 162; 0911 635 152
alebo píšte: studijne@vsbm.sk
Prijímacie konanie:

Základnou podmienkou prijatia na študijný program tretieho stupňa je úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa z pravidla v obore Bezpečnostné vedy, resp. jeho zahraničného ekvivalentu, alebo súvislého druhostupňového vysokoškolského štúdia príbuzného tematike dizertačnej práce. Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Ďalšou zákonnou podmienkou prijatia na štúdium je prijímací pohovor, v rámci ktorého uchádzač prezentuje projekt k téme, ktorú uviedol na prihláške, a na ktorú sa prihlasuje. Objasňuje dôvody záujmu o štúdium, prezentuje svoj prehľad obsahu študijného programu, očakávania spojené s absolvovaním štúdia, znalosť podmienok štúdia, vrátane povinnosti platiť školné.
Zároveň členovia prijímacej komisie preverujú naplnenie vedomostí, zručností a kompetencií príslušnej úrovne kvalifikačného rámca (úroveň 7), ktoré deklarujú uchádzači v prihláške a dokumentami jej prílohách.
V oblasti vedomostí sa preverujú hlboké prierezové vedomosti vo svojej špecializovanej oblasti, vrátane poznania vzťahov k príbuzným odborom, najmä k bezpečnostným vedám (ak prichádza z iného odboru). Preveruje sa ja znalosť teórií, metód a postupov uplatniteľných vo vede a výskume v danom odbore.
V rámci zručností by mal dokázať aktívne získavať informácie a využiť pri rozvoji odboru. Mal by vedieť tvorivo riešiť úlohy pri využití výskumných a vývojových postupov a tak dokázať prispievať k rozvoju odboru prinášaním nových prístupov.
V rámci kompetencií vie riešiť problémy, koordinovať činnosť tímov aj vlastnej práce aj v meniacich sa podmienkach. Dôležité je aby vedel niesť zodpovednosť za svoju činnosť a uvedomovať si širšie dôsledky. Musí byť schopný svoje vedecké výstupu komunikovať s odborníkmi aj laickou verejnosťou.
Etika vzdelávania:
Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a integrity popisuje dokument „Etický kódex VŠBM v Košiciach“. Monitorovanie dodržiavania akademickej etiky je súčasťou aj priebežného monitorovania študijného programu vo forme tzv. „Dotazníka ukončenia predmetu“, ktorým vyplňujú študenti anonymne v systéme Moodle. Vyhodnocovanie dotazníka sa riadi podľa smerníc „SM 09_ Monitorovanie spokojnosti zainteresovaných strán“  a „SM 02_Zabezpečovanie kvality vzdelávania“.
Bankové spojenie:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu: 
IBAN : SK51 0200 0000 0047 9753 4154
SWIFT kód: SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Pozor, v 3. ročníku už mate možnosť študovať podiplomové štúdiá poskytované naším francúzskym partnerov (štúdium je v slovenskom jazyku) :
Indikované povolanie a uplatnenie:

VŠBM v Košiciach v rámci Centra podpory študentov VŠBM poskytuje aj kariérne poradenstvo. Pre doktorandský študijný program VŠBM indikuje nasledovné povolania :

• Odborný asistent vysokej školy
(https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/496034-odborny-asistent-vysokej-skoly/

Portály www.sustavapovolani.sk a www.kvalifikacie.sk neindikujú ďalšie povolania pre tento stupeň kvalifikácie a odbornosti. Z praxe sú ale známe uplatnenia v  špecifických pracovných pozíciách. Absolvent sa uplatní ako riadiaci pracovník na vrcholových stupňoch riadenia v bezpečnostnom priemysle, predovšetkým v bezpečnostných službách SR, vo  výrobných a nevýrobných podnikových organizáciách a spoločnostiach (korporáciách), územnosprávnych jednotkách verejnej správy, právnych, vedeckovýskumných a kultúrnych inštitúciách, a iných organizáciách. Môže úspešne vykonávať funkcie analytického a koncepčného pracovníka, vedeckého alebo výskumného pracovníka v oblasti bezpečnosti, alebo vysokoškolského učiteľa v odbore Bezpečnostné vedy alebo tematicky príbuzných odboroch.
- Odporúčaný študijný plán

- Opis študijného programu

- Informačné listy predmetov
Možnosti
ubytovania
študentov
Podpora študentov so špecifickými potrebami:

V rámci cetra podproy študentom má VŠBM má delegovanú kontaktnú osobu pre uchádzačov/študentov so špecifickými potrebami : Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc., Tel.: 055 / 720 56 11, VŠBM v Košiciach, Košťova 1, 04001 Košice, 1. poschodie , č.d. 110. Činnosť cetra a delegovanej osoby sa v tomto smer e riadi smernicou SM 11_Podpora uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami