VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Program  ERASMUS +
Erasmus code: SK KOSICE 04
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors
SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation
SK-811 04 Bratislava | Križkova 9 | T +421 2 20922262
PROGRAM ERASMUS PLUS

ERASMUS v skratke (pdf)
ECTS_Course_Catalogue_2018_2019 (doc)
ERASMUS Charta študenta  v SK a EN verzii (doc)
Bilaterálne dohody s univerzitami
Národná agentúra SAAIC
ICSED code - link
Sprievodca programom Erasmus+ (pdf)
KA103_Priloha_IV_Sadzby_2018_SK_v1 (pdf)
KA103_Priloha_III_Financne_pravidla_mono_SK_2018_FIN (pdf)

MOBILITA ŠTUDENTOV

Pred odchodom:
V
zor životopisu - europass SK a EN (doc)
Motivačný list pre stáž a štúdium (doc)

F073_PR9-3 Prihláška na stáž (formát doc)
F074_PR9-2_ Prihláška na štúdium (formát doc)
F075_PR9-2  Plán štúdia počas zahraničnej mobility (formát doc)
F076_PR9-3 Zmluva o štúdiu (formát doc)
F076_PR9-3-AJ Learning agreement_studies (formát doc)
F077_PR9-2 Bankové údaje ( formát doc)
F078_PR9-2 Zmluva o grante študent (formát doc)
F105_PR9-2 Zmluva o stáži (formát pdf)
F105_PR9-2-AJ Learning agreement_traineeships (formát doc)


K mobilite štúdium je potrebné doložiť kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia
K mobilite stáž je potrebné uzatvoriť cestovné a úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škody

Po príchode:
F083_PR9-1 Confirmation_student (doc)  - vydáva zahraničná univerzita
F104_PR9-1 Transcript of Records (doc) - vydáva zahraničná univerzita
Záverečná správa študenta - online  (Záverečná správa- každý účastník mobility je povinný po jej ukončení vyplniť po príchode záverečnú správu online. K jej vyplneniu Vás vyzve systém Mobility tool automaticky prostredníctvom Vášho emailu. Každý študent alebo skupina študentov je povinná spracovať krátku prezentáciu alebo článok so stručným popisom mobility vrátane fotografií.  Viac informácií u koordinátora Erasmus+.)


Certifikát o absolvovan
í stáže, alebo zo zahraničnej univerzity  - vystavený zahraničnou univerzitou s dátumom presného obdobia štúdia

Každý študent v rámci každej mobility musí pred aj po mobilite absolvovať online jazykové hodnotenie z jazyka: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, holandský, český, dánsky, švédsky, poľský, portugalský. (Podľa hosťujúcej krajiny.) Toto hodnotenie je povinné ako súčasť mobility. Pozvánku na prihlásenie sa do OLS dostávate na email po pridelení licencie erasmus+ koordinátorom VŠBM v KE. (https://erasmusplusols.eu/)

Informácia pre budúcich absolventov: do 12 mesiacov od ukončenia štúdia môžete absolvovať pracovnú stáž v rámci programu Erasmus+ v zahraničí. Motivačný list, životopis a prihlášku zašlite najneskôr do 30.4. príslušného roka na erasmus@vsbm.sk. Pre stáž prostredníctvom workspaceeurope je potrebné vyplniť nezáväznú prihlášku do 31.3.príslušného roka a informovať o tom erasmus+ koordinátora VŠBM v KE. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

MOBILITA ZAMESTNANCOV

F079_PR9-2 Zmluva o grante_zamestnanec (formát doc)
F080_PR9-2 -AJ Staff Mobility Agreement_teaching (formát doc)
F080-PR9-2 Program výučby učiteľa (formát doc)
F081_PR9-2 Program mobility zamestnanca_školenia (formát doc)
F081_PR9-2-AJ Staff Mobility Agreement training (formát doc)
F082_PR9-1 Confirmation_staff_Teaching (formát doc)
F082_PR9-2 Confirmation_staff_Training (formát doc)


Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
Kódy študijných odborov
K mobilite zamestnancov je potrebné doložiť kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia

Záverečná správa- každý účastník mobility je povinný po jej ukončení vyplniť po príchode záverečnú správu
online. K jej vyplneniu Vás vyzve systém Mobility tool automaticky prostredníctvom Vášho emailu.
Z vyjadrenia študentov :
- Erasmus+ = skúsenosti i zážitky

- Štúdium vo Varšave

- Prečo íst na Erasmus ?


- Erasmus na UTB v Zlíne


- Terrorism - To Understand,
  To Know How To React


- Erasmu hovoríme ÁNO

- Prečo Poľsko
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
ZÁPIS Z VÝBEROVÉHO KONANIA 2018/2019 (formát pdf)

VÝBEROVÉ KONANIE NA ZIMNÝ SEMESTER 2018/2019 (formát pdf) 
Možnosti ubytovania v Košiciach:
Hotel Akademia
Hotel Kohal
City Hotel Kosice

www.vsbm.sk/ubytovanie
PRACOVNÉ STÁŽE PRE ŠTUDENTOV
viac informácií na www.workspaceeurope.sk
Koordinátor programu :

Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
Košťová 1, Košice
Tel.č.: 055 / 720 43 23
e-mail: erasmus(zavinac)vsbm.sk

NOVINKA :   Aktuálne pozície na stáž
Dokumenty VŠBM v Košiciach
SM_06_PR9_2018 Smernica_Realizácia mobilít v rámci programu ERASMUS+  (pdf) 
Dokumenty VŠBM v Košiciach
S M E R N I C A  Zadávanie, hodnotenie a evidencia záverečných prác VŠBM SM_04_PR15_2011 (pdf) 
  
- formuláre smernice (zip)


F012_PR15-1 Zadanie bakalárskej práce (doc)

F013_PR15-1 Zadanie diplomovej práce (doc)

F016_PR15-1 Vzor posudku vedúceho ZP (doc)

F017_PR15-1 Vzor posudku oponenta ZP (doc)

Návod na používanie systému EZP (pdf) 
Informačný seminár k programu Erasmus+ na VŠBM
Dňa 22.11.2017 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach konal Informačný seminár k programu Erasmus+. Študenti sa mali možnosť dozvedieť základné informácie o možnostiach štúdia a pracovnej stáže v zahraničí. Boli oboznámení so základným postupom v prípade záujmu o mobilitu v rámci Erasmus+. So svojimi skúsenosťami sa podelili aj študenti VŠBM v KE, ktorí jednotlivé typy mobilít absolvovali.
Spoločnosť WorkSpace Europe, s ktorou je Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach v konzorciu, v zastúpení Bc. Magdalény Haľkovej predstavila študentom možnosti absolventskej stáže. WorkSpace Europe je spoločnosť zameraná na sprostredkovanie stáží čerstvým absolventom a to do jedného roka od ukončenia štúdia.
Mgr. Hana Sulíková a Bc. Kristína Kamenická podrobne predstavili študentom stáž  vo firme Marc2Corporation v Prahe. Firma m2c sa zaoberá komplexným poskytovaním bezpečnostných služieb, čo plne korešponduje so študijným programom na VŠBM v KE, ponúka tiež množstvo výhod a benefitov, čím si zabezpečuje stále zvyšujúci sa záujem o pracovnú či absolventskú stáž našich študentov. Spokojnosť s nimi prejavuje navýšením kapacít miest pre stážistov.
Zápisy z výberových konaní z predošlého obdobia:

Zápis z  výberového konania zamestnancov na akademický rok 2017/2018 (formát pdf)

Zápis z  výberového konania študentov na akademický rok 2017/2018 (formát pdf)
Zmluvy:
Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+1_2018-2020 (formát pdf)

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020,
Erasmus Polici Statement