Školský časopis  -  "ZÓNA 10"
Čo znamená "ZÓNA 10" ?

Pojem Zóna 10 má svoju pôvod v medicínskej terminológií, kde je známy ako tzv. Brodmannová  zóna 10 (Brodmann area 10), ktorá  je umiestnená v čelnom laloku mozgu. Jej funkcia ovplyvňuje  plánovanie a priraďovanie dôležitosti rôznym paralelne riešeným úlohám pričom zároveň sa k tejto oblasti viažu ľudské osobnostné kvality.
V tomto ponímaní je práve v tak špecifickej práci akou je výkon služby bezpečnostného pracovníka, Zóna 10 zodpovedná za mnohé kľúčové rozhodnutia a konania v inkriminovanom momente, ale zároveň zachovanie si triezveho, logického, spravodlivého a humánneho úsudku podčiarkujúceho zrelú osobnosť.
Redakcia časopisu :

Košťova 1,
040 01 Košice
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vydáva:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 04001 Košice,

Periodicita: občasník,
Cena : občasník je nepredajný,

Evidenčné číslo MK SR: EV 3847/09,
ISSN 1338-4244 (tlačené vydanie),
ISSN 1338-6964 (online vydanie)
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach od akademického roku 2010/2011 zahájila vydávanie vlastného školského časopisu pod názvom "ZÓNA 10".

Primárnym určením časopisu je poskytnúť čitateľovi ucelené, plnohodnotné a aktuálne informácie k dianiu na našej vysokej škole ale aj v bezpečnostnej priemysle a spoločnosti.

Časopis samotný je tematický smerovaný na aktuálne problémy štúdia, študentov, pedagógov,  jednotlivých ústavov a pracovísk ale aj rozšírenie si povedomia o veciach, ktoré sú laikovi neznáme. V tomto duchu sa prispievatelia článkov budú snažiť odpovedať na pálčivé alebo nikdy verejne nepoložené otázky a zárove
ň informovať o novinkách, na ktorých sa pracuje a možno v najbližšej dobe ovplyvnia aj váš život a štúdium. Kľúčovým cieľom je udržiavanie živého kontaktu s našou komunitou tak, aby každý je člen niesol so sebou povedomie o histórií, aktuálnom stave a ďalšom smerovaní VŠBM v Košiciach. V časopise sa nájde aj priestor pre odľahčenie ako pre študentov tak aj pre iných čitateľov.

Formovanie časopisu bude plynulý a dlhodobý proces, pričom za kľúčové sú chápané prvotné čísla a spätná odozva na ne. V tomto duchu Vás chceme požiadať o váš názor, nápady a odporúčania, ktoré nám napomôžu vytvoriť časopis, užitočný pre všetkých a nie samoúčelný prostriedok pre deklarovanie aktivity školy, ako to niekedy býva pri takýchto projektoch.
Čísla za rok 2011 :
Čísla za rok 2012 :
Čísla za rok 2014 :
Čísla za rok 2013 :
Čísla za rok 2015 :
Čísla za rok 2016 :
Čísla za rok 2017 :
Čísla za rok 2018 :
Čísla za rok 2019 :
Čísla za rok 2021 :
Čísla za rok 2020 :
Čísla za rok 2022 :
Čísla za rok 2023 :
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE