Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
a PPA Business School – Paris (Francúzsko)

na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie
partnera ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom programe :


„Master of Science in Management“
                            


Dĺžka štúdia: 1 semester štúdia (90 hodín)

Tématické okruhy štúdia:
- Teória a metodológia bezpečnostného manažmentu
- Projektový manažment
- Kybernetická bezpečnosť
- Kvalita výroby a služieb
- Právne aspekty bezpečnostného manažmentu
- Záverečný test
- Záverečná obhajoba práce


Prihlášky prijímame: do 20. októbra 2023

Základná kvalifikačná požiadavka:
štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského
                                                 štúdia rôznych typov škôl, minimálne prvého stupňa

Celková cena štúdia: 2500 € (možnosť platby v 2 splátkach)

Odborný garant: Dr.h.c. doc. Ing. doc. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc., hon. Dr. PPA
Štúdium MSc. - Master of Science
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Master of Science
Vyplnenú prihlášku v slovenskom jazyku zasielajte na adresu:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1, 040 01 Košice
k prihláške priložte životopis, overenú kópiu diplomu o vzdelaní a kópiu občianskeho preukazu
Kontakt pre záujemcov: vsbm@vsbm.sk
V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161
Dokumenty :
smernica k spracovaniu záverečnej práce MSc. (fotmát rtf)

Zadanie podiplovej práce MSc. (formát docx)

Ochrana osobných udajov: Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (formát pdf)
Informácie prebiehajúceho štúdia:

Rozvrh pre zimný semester 2023/2024 (formát pdf)