Bakalárske štúdium v akademickom roku 2024 / 2025
Forma, metoda a dĺžka štúdia :
denné forma,
prezenčná metóda :             3 roky

denné forma,
kombinovaná metóda :       3 roky

externá forma
prezenčná metóda :             3 roky
Termín podávania prihlášok do:
alebo

osobne na školskom oddelení


K prihláške musí byť doložené :

1. prihláška pre Bc. štúdium
vytlačená z portalvs.sk , alebo jej pdf
verzia : (formát pdf), vysvetlívky k
tlačivu (formát pdf),

2. kópie vysvedčení z 1.- 4. ročníka
strednej školy (Úplné stredoškolské
vzdelanie; Complete general
secondary education;
Povna zagalna serednja
osvita 15 - 18 rokov)

3. maturitné vysvedčenie
overené notárom,

4. fotografie pasového formátu - 2 ks,

5. životopis - vlastnoručne
písaný a podpísaný,

6. potvrdenie o úhrade platby
za prijímacie konanie v hodnote 25 €, 

7. uviesť mobilné telefónne číslo,

8. kópia Občianskeho preukazu
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Prihlášky cez :
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Master of Laws
do 31.8.2024
Profil absloventa (udelovaný titul "bakakár" v skratke Bc.):

študijného programu "Riadenie bezpečnostných systémov"  v študijnom odbore "Bezpečnostné vedy":


Absolvent dokáže vykonávať profesiu bezpečnostného manažéra v organizácii, alebo riadiaceho pracovníka na základnom stupni riadenia so spôsobilosťou konať v intenciách bezpečnosti. Získava teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné na zvládnutie povolania vo sfére bezpečnostného priemyslu, v kumulovaných pracovných pozíciách orientovaných na bezpečnosť, v orgánoch štátnej správy, alebo miestnej samosprávy. Je schopný samostatne vykonávať manažérske funkcie s potrebou praktických znalostí na nižších stupňoch riadenia. Absolvent získaným vzdelaním napĺňa požiadavky národného kvalifikačného rámca v úrovni 6.
Dôležité informácie :
Vedomosti:
Absolvent má prierezové vedomosti odboru Bezpečnostné vedy so zameraním na využitie zodpovedajúce súčasnému stavu poznania. Má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom. Absolvent disponuje znalosťami z oblasti ústavného, správneho, trestného práva a všeobecnej teórie bezpečnosti v interakcii s vedomosťami z histórie štátnosti. Má znalosti o základných sociálnych a psychologických aspektoch v pracovnom a spoločenskom prostredí a etike v bezpečnosti. Pozná základne princípy, prvky a dokumentáciu v oblasti stavebníctva, strojníctva, elektroinžinierstva a ovláda základnú teóriu o zbraniach, strelive a výbušninách, ako aj o bezpečnostných prostriedkoch pre ochranu objektov. Pozná teoretické základy manažovania rizika a jeho znižovania. Disponuje vedomosťami o európskej bezpečnosti, ale aj bezpečnosti vnútroštátnej a prevencii kriminality. Osvojuje si princípy, pravidlá a poznatky z oblasti environmentalisti, bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Pozná fungovania integrovaného bezpečnostného systému, a vie sa orientovať v postupoch ochrany kritickej a dopravnej infraštruktúry. Má teoretické základy ekonómie, ekonomiky a podnikania. Nadobudol znalosti z oblasti informatiky a spracovania dát.
Zručnosti:
Vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore, dokáže riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti. Vie aplikovať teóriu prírodných a technických vied v oblasti matematiky, priestorovej geometrie, pri rysovaní a technickom kreslení. Má základné zručnosti sebaobrany, prežitia v sťažených podmienkach a narábania s zbraňami. Vie samostatne aplikovať teóriu a postupy projektového riadenia pri projektovaní bezpečnostných systémov. Vie aplikovať teoretické poznatky pri ochrane ekonomických záujmov subjektu. Je schopný aplikovať základné princípy počítačovej a komunikačnej bezpečnosti. Absolvent dokáže identifikovať možné bezpečnostné riziká, zaobchádzať s nimi a navrhovať riešenia pre ich minimalizáciu. Za pomoci analýzy a syntézy znalosti a zistení dokáže riadiť bezpečnostné systémy.
Kompetencie:
Dokáže riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.Je schopný prezentovať a argumentovať svoje zámery v rámci manažérskej činnosti. Dokáže efektívne pracovať ako člen tímu. Dokáže univerzálne aplikovať postupy a princípy získane štúdiom v iných oblastiach života, a to najmä v oblasti manažovania rizika a projektového riadenia. Vníma potrebu celoživotného vzdelávania sa v kontexte neustále meniacej sféry bezpečnosti a spoločenských vzťahov ako zdroja bezpečnostných rizík, ktoré ovplyvňujú jeho osobný a profesijný život ako aj vývoj spoločnosti. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické a technické súvislosti a svoju úlohu v trvale udržateľnosti spoločnosti. Utvrdil si potrebu dodržiavať etické princípy svojej profesie.
Školné a poplatky :
Zrušené poplatky
Poznámka:
- V prihláške je potrebné vypísať známky za všetky ročníky absolvovanej strednej školy s vypočítaním priemerov a taktiež uviesť dátum podania prihlášky s podpisom. U absolventov SOŠ PZ je nutné uviesť aj maturitné vysvedčenie z tejto školy.

Študijný plán a flexibilná cesta učenia sa:
Študijný plán:
Prehľad predmetov štúdia vrátane záťaže študenta definovanej vo forme kreditov (podľa ECTS) je uvedený v odporúčaných študijných plánoch pre dennú formu štúdia (vrátane kombinovanej metódy) a pre externú formu štúdia.


Flexibilná cesta učenia sa prostredníctvom profilácie :
V odporúčaných študijných plánoch nájdete aj možnosť vybrať si počas štúdia tzv. profiláciu. Pod vedením odborné znalého vedúceho profilácie Skupinou sa viete špecifickými predmetmi, tvorivou činnosťou počas štúdia a bakalárskou prácou vyprofilovať  v oblastiach:

- Bezpečnosť finančných operácií a korupcia,
- Environmentálna bezpečnosť,
- Kybernetická bezpečnosť,
- Bezpečnosť v doprave a dopravnej infraštruktúre.

Viac o profiláciach nájdete v odporúčaných študijných plánoch pre dennú formu štúdia (vrátane kombinovanej metódy) a pre externú formu štúdia.
Miesto výučby a technické zabezpečenie:
Výučba prebieha v sídle VŠBM na Košťovej 1, v Košiciach. Študenti majú možnosť parkovať priamo v zrekonštruovanom areály školy. Moderné posluchárne a výučbové miestnosti sú doplnené o akademickú knižnicu s študovňou, oddychové priestory, bufet,  telocvičňu, posiňovňu, počítačové učebne, laboratóriá a iné účelové priestory. Celý objekt je pokrytý wifi sieťou.
Pre výčbu majú študenti okrem akademickej knižnice s 40 000 knižničnými jednotkami k dispozícii aj študentské konto Microsoft Office 365, systém Moodle pre samoštúdium, distribúciu študijných materiálov a overovanie výstupov vzdelávania a systém MAIS pre evidenciu študijných výsledkov. Výpožičku knižných publikácií vydaných vo vlastnej edícii VŠBM k jednotlivým predmetom štúdia majú študenti zdarma, teda za knihy nemusia nič hradiť. Ďalšie náležitosti priebehu štúdia nájdete v našej dokumentácii dostupnej v časti "dokumenty".
Priebeh a podmienky štúdia:
Časový priebeh štúdia:
Štúdium v dennej forme - prezenčnej metóde prebieha od utorka do piatku od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Štúdium v dennej forme  - kombinovanej metóde a v externej forme prebieha každý druhý piatok od 15.00 hod. do 20.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Semester v oboch formách trvá 12 týždňov. Viac o štruktúre akademického roku sa dozviete v Akademickom kalendári.
Flexibilná cesta učenia sa prostredníctvom mobilít :
Pre mobilitu študentov je v rámci projektu Erasmus+ pravidelne vyhlásených niekoľko výziev pre krajiny EÚ a zmluvných partnerov VŠBM, pričom počet partnerov sa neustále rozširuje. Viac o možnostiach programu je uvedené na stránke Erasmus+
Štúdium realizované v rámci mobilít je uznávane v súlade s pravidlami popísanými v smernici „SM 05_Programy ERASMUS“.
Škola umožňuje vytváranie partnerstiev v rámci duálneho vzdelávania, čoho dôkazom je každoročné výberové konanie pre stáž v Policajnom zbore SR alebo možnosť platených brigád na Letisku Košice, v oblasti bezpečnosti a pod.
Hodnotenie štúdia a podpora študenta:
Spôsob hodnotenia predmetov:
Hodnotenie každého predmetu je sytematické a transparentné. Základné pravidlá hodnotenia popisuje študijný poriadok. Každý z predmetov štúdia ma definované tzv. výstupy vzdelavania (VV), ktorých metóda dosahovania a nasledného hodnotenia je vopred stanovená v jednotlivých Informačných listoch predmetov (IL). Splneným všetkých VV stanovených v IL predmetu znamená úspešné absolvanie celého predmetu. Dosiahnutím všetkých výstupov vzdelávania študijného programu sa napĺňa profil absolventa.
Pomoc pri štúdiu:
Pre študentov je k dispozícii Centrum podpory študentov VŠBM, ktorého súčasťou je aj podpora študijných poradcov. Vedúca centra  PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA e-mail: ivana.fedurcova@vsbm.sk koordinuje aktivity podľa charakteru dopytu medzi zamestnancov školy, alebo externých odborných spolupracovníkov školy (napr. psychológa). Všetky oblasti podpory študentov sú uvedené na stránke centra. Okrem podpory centra ma študent k dispozícii aj ročníkového, alebo prideleného tútora, ktorého úlohou je riešiť alebo sprostredkovať riešenie študijných potrieb študenta. Okrem uvedeného ako poradný orgán pre študentov v rovine štúdia dlhodobo pôsobia aj pracovníčky školského oddelenia, ktoré sú dostupné aj na služobných mobilných telefónnych číslach.
Máte otázky? Zavolajte nám:
0911 635 162; 0911 635 152
alebo píšte: studijne@vsbm.sk
Prijímacie konanie:

Prijímací pohovor sa realizuje osobne v priestoroch vysokej školy. VŠBM víta ak uchádzača na prijímací pohovor doprevádzajú blízke osoby, čo je užitočné pre objektívne posúdenie podmenok pre štúdium a konečné rozhodnutie študovať u nás. Samotný prijímací pohovor pred komisiou je neverejný a v rámci neho uchádzač prezentuje dôvody záujmu o štúdium, svoj prehľad o obsahu študijného programu, očakávania spojené s absolvovaním štúdia a znalosť podmienok štúdia. Komisie sú zložené z odborníkov na študijný odbor a z osôb spôsobilých posúdiť naplnenie požadovaného kvalifikačného rámca u uchádzača. Každopádne cieľom pohovoru je si v priateľskej atmosfére rozohovoru objasniť ponuku štúdia a očakávania uchádzača, pripadne zodpovedať aj otázky uchádzača, ktoré nie sú vo verejne dostupných zdrojoch zodpovedané.
V prípade uchádzačov zo zahraničia sa pohovor vedie v anglickom jazyku, resp. členom komisie je osoba ovládajúca domovský jazyk uchádzača. Súčasťou takéhoto pohovoru je aj preverenie záujmu o jazykovú prípravu organizovanú školu, keďže študijný program je vyučovaný v slovenskom jazyku.
Indikované povolanie a uplatnenie:

VŠBM v Košiciach v rámci Centra podpory študentov VŠBM poskytuje aj kariérne poradenstvo. Pre bakalársky študijný program VŠBM indikuje nasledovné povolania :

• Vedúci zmeny fyzickej ochrany (https://www.istp.sk/karta-zamestnania/5382/veduci-vykonu-fyzickej-ochrany-strazna-sluzba- )

• Inšpektor výkonu fyzickej ochrany
(https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/28130-inspektor-vykonu-fyzickej-ochrany-strazna-sluzba/34-ozbrojene-sily-a-zbory-hasici-sbs-a-podobni-pracovnici/ )

Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia (
https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/495947-odborny-pracovnik-civilnej-ochrany-a-krizoveho-riadenia/34-ozbrojene-sily-a-zbory-hasici-sbs-a-podobni-pracovnici/)

• Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže (
https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/496446-riadiaci-pracovnik-v-oblasti-vazenskej-a-justicnej-straze/34-ozbrojene-sily-a-zbory-hasici-sbs-a-podobni-pracovnici/ )

Riadiaci pracovník (manažér) BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia (
https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1011 )

Špecialista informačnej bezpečnosti (
https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1387 )

Detektív poisťovne (
https://www.istp.sk/karta-zamestnania/5381/detektiv-poistovne)

Okrem vyššie indikovaných povolaní sa absolventi študijného programu uplatňujú na riadiacich postoch štátnej a verejnej správy, zväčša v odbornostiach blízkych študijnému odboru Bezpečnostné vedy. Uvedené pozície sa spravidla zakladajú na regulovaných povolaniach (policajt, vojak, záchranar apod.), avšak v rámci kariérneho postupu pre zastávanie riadiacej funkcie je často požadované vysokoškolské štúdium, ideálne v rámci odboru. Z tohto dôvodu boli pri zosúlaďovaní a posudzovaní študijných programov prizvaní aj odborníci z predmetných oblastí (PZ SR, Mesté polície, Zbor väzenskej a justičnej stráže SR, Finančná správa SR, Súkromné bezpečnostné služby, Zväzu civilnej ochrany a pod.).
Náprava hodnotenia:
Prvým nástrojom pre možnosti nápravy hodnotenia VV predmetu sú náhradné pokusy/termíny plnenia (napr. opakovanie testu v systéme Moodle resp. náhradný termín skúšky). Ďruhým prostriedkom opravy je možnosť výberu iného skúšajúceho podľa údajov o vyučujúcich v informačnom liste predmetu, resp. oslovenie príslušného tútora ročníka. Tretím priamym riešením nápravy je zvolanie komisionálnej skúšky podľa čl. 18, študijného poriadku. Ďalšie podnety študentov sa riadia príručkou kvality VŠBM, ktorá zaručuje objektívne vyhodnotenie podnetu na úrovni Zmocnenca pre kvalitu a Rady kvality VŠBM. Takéto oznámenia je možné podávať prostredníctvom e-mailu podnety@vsbm.sk
Etika vzdelávania:
Pravidlá dodržiavania akademickej etiky popisuje dokument „Etický kódex VŠBM v Košiciach“. Monitorovanie dodržiavania akademickej etiky je súčasťou aj priebežného monitorovania študijného programu vo forme tzv. „Dotazníka ukončenia predmetu“, ktorým vyplňujú študenti anonymne v systéme Moodle. Vyhodnocovanie dotazníka sa riadi podľa smerníc „SM 09_ Monitorovanie spokojnosti zainteresovaných strán“  a „SM 02_Zabezpečovanie kvality vzdelávania“.
Bankové spojenie:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach s.r.o.,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu:  IBAN : SK51 0200 0000 0047 9753 4154
SWIFT kód: SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Pozor, v 3. ročníku už mate možnosť študovať podiplomové štúdiá poskytované naším francúzskym partnerov (štúdium je v slovenskom jazyku) :
Tlačivo žiadosti o platbu školného na spátky (format docx)
Tvorivá činnosť :
Absolvent dokáže aplikovať získane vedomosti a zručnosti pri realizovaní tvorivej činnosti, ktorej spracovanie má charakter blízky profesionálnemu prístupu vrátane vecnej argumentácie faktov a postoja k zadanému problému.  Pre riešenie problému formou tvorivej činnosti dokáže získavať informácie a najnovšie poznatky z odboru štúdia a správne ich interpretovať. Celé riešenie problému nesie charakter etiky a spoločenskej zodpovednosti k forme spracovania a výstupu tvorivej činnosti.
Možnosti
ubytovania
študentov
- Odporúčaný študijný plán

- Opis študijného programu

- Informačné listy predmetov
Prihlášku (+ doložené doklady)  je potrebné zaslať poštou na adresu :
VŠBM v KE,
Košťova 1,
040 01 Košice
Podpora študentov so špecifickými potrebami:

V rámci cetra podproy študentom má VŠBM má delegovanú kontaktnú osobu pre uchádzačov/študentov so špecifickými potrebami : Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc., Tel.: 055 / 720 56 11, VŠBM v Košiciach, Košťova 1, 04001 Košice, 1. poschodie , č.d. 110. Činnosť cetra a delegovanej osoby sa v tomto smer e riadi smernicou SM 11_Podpora uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami
Master of Business Administration
Forma štúdia Metóda
štúdia
Dĺžka
štúdia
Školné za
semester splatné k
15.7.2024 a 15.1.2025
Poznámka
denná prezenčná 3 roky 490 Eur preferované maturantami
externá prezenčná
3 roky 650 Eur veľmi obľúbené u pracujúcich bez ohľadu na vek študenta
výučba len 6x v semestri + e-learning
denná kombinovaná 3 roky
750 Eur - pre postupové ročníky výučba len 6x v semestri + e-learning
denná prezenčná 3 roky 1800 Eur - pre 1. ročník
1500 Eur - pre postupové ročníky
pre zahraničných študentov.
Jazyková priprava je zahrnutá v školnom.

viac informácií

Štipendium pre budúcich talentovaných študentov :  https://stipendia.portalvs.sk