Bakalárske štúdium v akademickom roku 2021 / 2022
Prijímacie konanie pre I. stupeň vzdelávania (Bc.) je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača na strednej škole.Poplatok za prijímacie konanie 25,- €
je potrebné uhradiť na adresu:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu: IBAN : SK43 0200 0000 0037 7306 0359
PRIHLÁŠKY NAĎALEJ PRIJÍMAME
Forma, metoda a dĺžka štúdia :
bakalárske - denné, prezenčná metóda                      3 roky

bakalárske - denné, kombinovaná metóda                3 roky
Termín podávania prihlášok do:
Prijímacie  konanie
Termíny
Školné
K prihláške musí byť doložené :

1. prihláška pre Bc. štúdium vytlačená z portalvs.sk , alebo jej pdf verzia : (formát pdf), vysvetlívky k
     tlačivu (formát pdf),
2. kópie vysvedčení z 1.- 4. ročníka strednej školy (Úplné stredoškolské vzdelanie; Complete general
    secondary education; Povna zagalna serednja osvita 15 - 18 rokov)
3. maturitné vysvedčenie overené notárom,
4. fotografie pasového formátu - 3 ks,
5. životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný,
6. potvrdenie o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €, 
7. uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt),
8. kópia Občianskeho preukazu

Poznámka:
- V prihláške je potrebné vypísať známky za všetky ročníky absolvovanej strednej školy s vypočítaním priemerov a taktiež uviesť dátum podania prihlášky s podpisom. U absolventov SOŠ PZ je nutné uviesť aj maturitné vysvedčenie z tejto školy.
Doklady  k  prihláške
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti "PRE UCHÁDZAČOV"
Prehľad predmetov  študijného  programu
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
zrušené poplatky
www.mojestipendium.sk
Prihlášky môžete podávať cez portál :
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Prihlášku (+ doložené doklady ) na  vysokoškolské štúdium I. stupňa a II. stupňa  je potrebné zaslať poštou na VŠBM v KE, Košťova 1, 040 01 Košice.
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Forma štúdia Metóda
štúdia
Dĺžka
štúdia
Školné za
akademický rok
Poznámka
denná prezenčná 3 roky 975 Eur preferované maturantami
denná kombinovaná 3 roky 1500 Eur veľmi obľúbené u pracujúcich bez ohľadu na vek študenta
výučba len 6x v semestri + e-learning
externá prezenčná
3 roky 1200 Eur pripravujeme v súlade s avizovanou novelou Zákona o vysokých školách
Master of Laws
Ponuka Bc. štúdia vo vednom odbore „Bezpečnostné vedy“, študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“ pre akad. rok 2021/2022: