Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Veda a výskum
Projekty

Bezpečnosť seniorov na internete
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
Číslo zmluvy: 18471/2019
Trvanie projektu: 12/2019-03/2020

Identifikácia a analýza činiteľov vplývajúcich na bezpečnosť lokalít v prostredí GIS systémov

Poskytovateľ: Obvodný úrad Košice
Výzva: MV SR/2018
Tvanie projektu: 11/2018-03/2019

Mapovanie rizikových oblastí v meste Košice
Poskytovateľ : Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
Číslo zmluvy: 023055/2017

Pozemná a vzdušná protidronová obrana v zložitých podmienkach detekcie a eliminácie dronov
Poskytovateľ: Ministerstvo obrany SR,
Ćíslo zmluvy: SEMI 123-23/2017

Tvorba a testovanie prezentácií projektov prevencie kriminality súvisiacej s nelegálnou migráciou
Poskytovateľ: Obvodný úrad Košice
Výzva: MV SR/2016
Tvanie projektu: 03/2017-12/2017

Mapa kriminality mesta Košice
č. projektu: 77/KE/2013
Poskytovateľ: Obvodný úrad Košice
Výzva: MV SR/2013
Tvanie projektu: 07/2013 – 12/2013

Analýza priestupkov a inej protiprávnej činnosti a účinnosti kamerového systému v meste Košice v prostredí geografických informačných systémov
č. projektu: 2820/2015
Poskytovateľ: Obvodný úrad Košice
Výzva: MV SR/2015
Tvanie projektu:  07/2015 – 12/2015

Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické počasie. (partner SAV)
č. projektu: APVV 15/0194
Poskytovateľ: APVV
Výzva: VV2015
Tvanie projektu: 07/2016 - 06/20192016

Analýza možností signálovej identifikácie a paralyzovania nebezpečných - potenciálne teroristických malých bezposádkových prostriedkov (UAV) v špecifických záujmových priestoroch.
č. projektu: VEGA 1/0585/15
Poskytovateľ: VEGA
Výzva: VEGA so zač.2015
Tvanie projektu: 2015 - 2017
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vedecko - výskumne projekty riešené v rámci Slovenskej republiky :
Vedecko - výskumne projekty riešené v ramci medzinárodnej spolupráce:
Town and Gown 2.0  the strategic cooperation between university and city in V4 and Ukraine
Číslo projektu: 22110065
Poskytovateľ: Medzinárodný vyšehradsky fond


Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment - FLOODRESC

č. projektu: SKHU/1601/4.1/187
Poskytovateľ:  Interreg HU-SK,
Výzva: SKHU/1601
Tvanie projektu: 11/2017 - 10/2019

FLOODLOG - Flood modeling and logistic model development for flood crisis management
č. projektu: HUSK/1001/2.1.2/0009
Poskytovateľ: HUSK
Výzva: HUSK/1001/2.1.2
Tvanie projektu: 2013 - 2014


CARONTE – Creating an Agenda for Research on Transportation Security
č. projektu: 606967
Poskytovateľ: 7FP
Výzva: FP7-SEC-2013-1
Tvanie projektu: 09/2014 - 02/2016


DELOG-LOOD - Decision support tool for logistic operations of flood management
č. projektu: 11_PA05_C1
Poskytovateľ: INTERREG- DANUBE REGION
Výzva: START DANUBE REGION, CALL 1
Tvanie projektu: 04/2015 - 12/2015


TAKEDOWN - Understand the Dimensions of Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals
č. projektu: 700688
Poskytovateľ: H2020
Výzva: H2020-FCT-2015
Tvanie projektu: 09/2016 – 08/2019
Dokumenty k projektu sú zverejnené na stránke www.vsbmprojekty.sk
Implementácia vnútorného systému zabezpečovania kvality do prostredia VŠBM
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo projektu: 312011BFQ9
Celkový rozpočet projektu:153 494, 60€
Doba realizácie projektu: 07/2021-06/2023

Projekt sa zameriava na komplexnú tvorbu, implementáciu, kontrolu, rozvoj a trvalú udržateľnosť vnútorného systému zabezpečovania kvality v prostredí Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Účelom projektu je adaptácia štruktúr administratívneho a systémového prostredia VŠBM na požiadavky štandardov kvality, vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo SR. Cieľom projektu je ich tvorba, kontrola, hodnotenie, implementácia, prepojená s kontinuálnym vzdelávaním cieľových skupín v predmetnej oblasti s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania, vrátane vytvorenia partnerstiev medzi VŠBM a podnikmi v rámci hodnotenia študijného programu. Vytvorenie systému zabezpečovania kvality v rámci študijného programu je predpoklad neustáleho zlepšovania realizácie vzdelávania v rámci daného študijného programu a celkového chodu vysokej školy.
Cieľovou skupinou v projekte sú učitelia, zamestnanci, vedeckí pracovníci i manažment VŠ, vzdelávaní v rámci zabezpečovania kvality, ako aj študenti príslušného študijného odboru. Primárnym miestom realizácie aktivít bude sídlo VŠBM.  Zabezpečenie mechanizmov systému kvality sa bezprostredne dotkne všetkých študentov vysokej školy, ako aj všetkých zamestnancov.
Projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) :
Oddelenie vedy a výskumu :

Ing. Martina  Zelizňáková
Košťova 1, Košice,
Tel. č.: 055 / 727 43 23
e-mail:
martina.zeliznakova(zavinac)vsbm.sk
science(zavinac)vsbm.sk