Evidencia publikačnej činnosti - CREPČ
Kontakt :
CREPČ 1 : Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) - bibliografická databáza publikačnej činnosti vysokých škôl v SR (verejných, štátnych, súkromných). CREPČ vznikol v roku 2007.  Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ  SR) je v súčasnosti správcom databázy CREPČ  - Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - Odbor pre hodnotenie vedy. Databáza CREPČ je verejne prístupná na internete  www.crepc.sk .

Evidencia bola do roku2017 vedená v knižnično-informačnom systéme dawinci, ktorý dnes slúži iba ako offline databáza výstupov. Publikačná činnosť je od roku 2018 evidovaná priamo v online registri CREPČ2. Príslušné dokumenty sú archivované v AK VŠBM. Právo evidovať výstupy má tiež garant publikačnej činnosti, oddelenie vedy a výskumu.
Externé dokumenty  EPČ :
SM 08_Bibliografická registrácia  (formát pdf)
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Formuláre smernice:

F01_SM08 Zoznam podkladov k evidencii publikačných činností
F02_SM08 Evidencia knižnej publikácie ako celku
F03_SM08 Evidencia častí celku
F04_SM08 Evidencia článkov v časopise
F05_SM08 Evidencia ohlasov medzi záznamami ČREP
F06_SM08 Evidencia ohlasov medzi záznamami mimo ČREP

sú dostupne v systéme Moodle
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Smernica školy :
Ing. Alena Buzová, PhD., MBA
Košťova 1, Košice,
Tel. : 055 / 720 56 18
e-mail: alena.buzova(zavinac)vsbm.sk
CREPČ 2 : je optimalizovaný pre internetové prehliadače Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a Safari. Počas používania CREPČ 2 je možné mať otvorených viacero kariet alebo okien internetového prehliadača s rôznymi formulármi alebo zoznamami. V internetovom prehliadači je potrebné mať povolené otváranie kontextových okien webovým sídlom app.crepc.sk. Neodporúča sa používať navigáciu Späť a Dopredu priamo v prehliadači, ale využívať len ovládacie prvky implementované v systéme CREPČ 2.
V rámci vyhľadávania nie je nutné používať diakritiku a rozlišovať veľké a malé písmená. V zelených rámčekoch sú pre spresnenie uvedené praktické príklady, v modrých rámčekoch sú uvedené technické detaily a používateľské tipy.
CREPČ 2 je dostupný na adrese http://cms.crepc.sk


Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (formát pdf)

Kategórie publikačnej činnosti od 02/2022 (formát pdf)

Zákon č. 125/2015 Z.z. o knižniciach (formát pdf)

Smernica c. 13/2008-R
zo 16. októbra 2008
o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikacnej cinnosti, umeleckej
cinnosti a ohlasov
(formát pdf)

Metodické pokyny CREPČ 2022 (formát pdf)

Pokyny pre autorov - práca v CREPČ 2 (formát pdf)

Kódovník oblastí výskumu (formát xls)

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry - CVTI SR (formát pdf)
Postup registrácie :

1. Autor vyplní príslušný formulár (viď nižšie) a zašle jeho elektronickú verziu na adresu alena.buzova@vsbm.sk . Jeho vytlačenú a podpísanú kópiu doručí na AK VŠBM. Doktorand VŠBM zašle elektronickú verziu tiež na science@vsbm.sk

2. Autor vyhotoví kópie dokladov o diele, ktoré následne predloží na oddelení AK VŠBM. Zoznam nevyhnutných dokladov k jednotlivým registráciám nájdete vo formulári F01_SM08. Doktorand VŠBM tiež kópiu všetkých dokumentov so sprievodným formulárom odovzdá aj na Oddelenie vedy a výskumu.