Evidencia publikačnej činnosti - CREPČ
Kontakt :
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) - bibliografická databáza publikačnej činnosti vysokých škôl v SR (verejných, štátnych, súkromných). CREPČ vznikol v roku 2007.  Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ  SR) je v súčasnosti správcom databázy CREPČ  - Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - Odbor pre hodnotenie vedy. Databáza CREPČ je verejne prístupná na internete  www.crepc.sk .

Akademická knižnica VŠBM v Košiciach  (ďalej len „ AK VŠBM“) zabezpečuje elektronickú evidenciu publikačnej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov VŠBM, vrátane archivácie podkladov nevyhnutných k registrácii publikačnej činnosti. Evidencia je vedená v knižnično-informačnom  systéme Dawinci . Výstupy publikačnej činnosti sú následne  exportované do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti  (CREPČ) Slovenskej republiky v zmysle Smernice MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorú nahradila Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.Postup registrácie :

1. Autor vyplní príslušný formulár (viď nižšie) a zašle jeho elektronickú verziu na adresu maria.schurgerova@vsbm.sk . Jeho vytlačenú a podpísanú kópiu doručí na AK VŠBM.

2. Autor vyhotoví kópie dokladov o diele, ktoré následne predloží na oddelení AK VŠBM. Zoznam nevyhnutných dokladov k jednotlivým registráciám nájdete TU alebo v smernici Bibliografická registrácia VŠBM, číslo: SM_14_PR4_2011.

3. Autor doručí dokumentáciu uvedenú v bode 1. a 2. na AK VŠBM, Košťova č. 1, Košice (prízemie vpravo).
Externé dokumenty  EPČ :
S M E R N I C A  - Bibliografická registrácia VŠBM Číslo: SM_14_PR4_2011 (pdf)

Príloha_1 Zoznam formulárov bibliografickej registrácie VŠBM (pdf)

F061_PR4: Podklady na evidenciu a archiváciu publikačnej činnosti a ohlasov (pdf)

Publikácia :


F062_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu vybraných publikácií (vedecká monografia - odborná monografia - vysokoškolská učebnica - skriptá - kvalifikačné práce - záverečné správy - výskumné štúdie - redakčné práce) (doc)

Kapitola v publikácii :

F063_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu kapitoly vybraných publikácií (kapitola vo vedeckej monografii - v odbornej monografii - vo vysokoškolskej učebnici - v učebných textoch) (doc)

Článok :


F064_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu článku v časopise
(doc)
F065_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu článku v zborníku
(doc)

Ohlasy :


F066_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu ohlasu na vybrané publikácie (vedecká monografia - odborná monografia - vysokoškolská učebnica - skriptá - kvalifikačné práce - záverečné správy - výskumné štúdie - redakčné práce) (doc)
F067_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu ohlasu kapitoly vybraných publikácií (kapitola vo vedeckej monografii - v odbornej monografii - vo vysokoškolskej učebnici - v učebných textoch) (doc)
F068_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu ohlasu na článok v časopise (doc)
F069_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu ohlasu na článok v zborníku
(doc)
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Formuláre :
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Pozor : V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR zo dňa 4.2. 2014 majú byť záznamy publikačnej činnosti zoraďované podľa nasledovného kódovníka oblasti výskumu
 
Legislatíva pre EPČ : 
(zdroj: http://cms.crepc.sk/crepc.aspx )

Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov
[pdf] - platí pre publikácie do roku vydania 2012

Zákon č. 455/2012 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 [pdf] - platí pre publikácie od roku vydania 2013

Vyhláška MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti [pdf] - platí pre publikácie od roku vydania 2013Metodické pokyny pre EPČ
(zdroj: http://cms.crepc.sk):

Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2014 :
·Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie - aktualizácia marec 2015 [pdf]
·
Metodické pokyny CREPČ 2014aktualizované 17.6.2014 [pdf]
·
Metodické pokyny CREPČ 2014-Príloha 1  [pdf]
·
Metodické pokyny CREPČ 2014-Príloha 2 pdf]
·
Kódovník oblastí výskumu [xlsx] - opravený kódovník

Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015 :
-Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015 [pdf]
-Príloha č. 1 k metodickým pokynom CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015 [pdf]
-Kódovník oblastí výskumu [xls]
Smernica školy :
Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
vedúca oddelenia vedy a výkumu
Košťova 1, Košice,
Tel. č.: 055 / 727 43 23
e-mail:
jozefina.drotarova(zavinac)vsbm.sk