Evidencia publikačnej činnosti - CREPČ
Kontakt :
CREPČ 1 : Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) - bibliografická databáza publikačnej činnosti vysokých škôl v SR (verejných, štátnych, súkromných). CREPČ vznikol v roku 2007.  Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ  SR) je v súčasnosti správcom databázy CREPČ  - Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - Odbor pre hodnotenie vedy. Databáza CREPČ je verejne prístupná na internete  www.crepc.sk .

Akademická knižnica VŠBM v Košiciach  (ďalej len „ AK VŠBM“) zabezpečuje elektronickú evidenciu publikačnej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov VŠBM, vrátane archivácie podkladov nevyhnutných k registrácii publikačnej činnosti. Evidencia je vedená v knižnično-informačnom  systéme Dawinci . Výstupy publikačnej činnosti sú následne  exportované do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti  (CREPČ) Slovenskej republiky v zmysle Smernice MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorú nahradila Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.Postup registrácie :

1. Autor vyplní príslušný formulár (viď nižšie) a zašle jeho elektronickú verziu na adresu kniznica@vsbm.sk . Jeho vytlačenú a podpísanú kópiu doručí na AK VŠBM.

2. Autor vyhotoví kópie dokladov o diele, ktoré následne predloží na oddelení AK VŠBM. Zoznam nevyhnutných dokladov k jednotlivým registráciám nájdete v F061_PR4

3. Autor doručí dokumentáciu uvedenú v bode 1. a 2. na AK VŠBM, Košťova č. 1, Košice (prízemie vpravo).
Externé dokumenty  EPČ :
S M E R N I C A  - Bibliografická registrácia VŠBM Číslo: SM_14_PR4_2011 (formát pdf)

Knižná publikácia :


F062_PR4-2 Formulár na evidenciu knižnej publikácie_kniha, monografia .... (formát doc)

F065_PR4-2 Formulár na evidenciu knižnej publikácie_Zborník (formát doc)

Kapitola v publikácii, príspevok v zborníku :

F063_PR4-2 Formulár na evidenciu _Príspevok v zborníku_Kapitola v monografii (formát doc)

Článok v časopise:


F064_PR4-2 Formulár na evidenciu článku v časopise
(formát doc)

Ohlasy :


F066_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu ohlasu na vybrané publikácie (vedecká monografia - odborná monografia - vysokoškolská učebnica - skriptá - kvalifikačné práce - záverečné správy - výskumné štúdie - redakčné práce) (formát doc)
F067_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu ohlasu kapitoly vybraných publikácií (kapitola vo vedeckej monografii - v odbornej monografii - vo vysokoškolskej učebnici - v učebných textoch) (formát doc)
F068_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu ohlasu na článok v časopise (formát doc)
F069_PR4: Sprievodný formulár na evidenciu ohlasu na článok v zborníku
(formát doc)
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Formuláre :
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Smernica školy :
GARANT:
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA
vedúca oddelenia vedy a výkumu
Košťova 1, Košice,
Tel. č.: 055 / 727 43 23
e-mail:
jozefina.drotarova(zavinac)vsbm.sk

SPRACOVATEĽ:
Ing. Alena Buzová
Košťova 1, Košice,
Tel. : 055 / 720 56 18
e-mail: kniznica(zavinac)vsbm.sk
CREPČ 2 : je optimalizovaný pre internetové prehliadače Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a Safari. Počas používania CREPČ 2 je možné mať otvorených viacero kariet alebo okien internetového prehliadača s rôznymi formulármi alebo zoznamami. V internetovom prehliadači je potrebné mať povolené otváranie kontextových okien webovým sídlom app.crepc.sk. Neodporúča sa používať navigáciu Späť a Dopredu priamo v prehliadači, ale využívať len ovládacie prvky implementované v systéme CREPČ 2.
V rámci vyhľadávania nie je nutné používať diakritiku a rozlišovať veľké a malé písmená. V zelených rámčekoch sú pre spresnenie uvedené praktické príklady, v modrých rámčekoch sú uvedené technické detaily a používateľské tipy.
CREPČ 2 je dostupný na adrese https://app.crepc.sk.


Legislatíva pre EPČ

Vyhláška MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (formát pdf)

Zákon č. 455/2012 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 (formát pdf)

Novelizácia vyhlášky č. 456/2012 za CREPČ - návrhy a pripomienky - do 10.4.2018


Metodické pokyny

Metodické pokyny CREPČ 2018 (formát pdf)


Kódovník oblasti výskumu

Kódovník oblastí výskumu (formát xls)