Edícia VŠBM v Košiciach
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach pôsobí už od roku 2007 aj ako registrovaný vydavateľ publikácií určených v hlavnej miere pre výuku predmetov podľa platného študijného programu. Základným snažením je vytvoriť pre každý vyučovaný predmet publikáciu špecifikujúcu gro vyučovaného predmetu v rozsahu a úrovni odpovedajúcej vysokoškolskému vzdelávaniu. Okrem toho sa v edícii VŠBM nachádzajú aj viaceré zborníky a iné špecifické odborné publikácie.
logo edície VŠBM v Košiciach
Doposiaľ vydané publikácie

Mesárošová, L. - Lošonczi, P.
Inžinierska geometria pre bezpečnostný manažment
ISBN 80-89282-00-8

Penjak, V.- Reisová, H.
Matematika I pre bezpečnostný manažment
ISBN 978-80-89282-01-2

Dzurčanin, Štefan
Kriminalistická technika
ISBN 978-80-89282-02-9

Tomagová, Mária - Harachová, Daniela
Technické kreslenie
ISBN 978-80-89282-03-6

Klimo, Vladimír - Mesárošová, Lucia
Pružnosť a pevnosť
ISBN 978-80-89282-05-0

Porada, V. - Dzurčanin, Š. - Gross, S. - Bruna, E.
Prevencia kriminality
ISBN 978-80-89282-06-7

Komová, E. - Semrad, K.
Fyzika pre bezpečnostný manažment
ISBN 978-80-89282-07-4

Madej, J.
Sociológia
ISBN 978-80-89282-08-1

Dufinec, I. - Franko, V.
Základy makroekonómie pre bezpečnostný manažment
ISBN 978-80-89282-09-8

Križovský, S.
Služby súkromnej bezpečnosti
ISBN 978-80-89282-10-4

Penjak, V.- Raisová, H.
Matematika II
ISBN 978-80-89282-11-1

Dzurčanin, Š. - Stanko, J.
Základy kriminalistiky
ISBN 978-80-89282-12-8

Klimo, V. - Caban, S. - Mesarosová, L.
Statika
ISBN 978-80-89282-13-5

Lošonczi, P. - Papinčáková, M. - Skácel, M.
Informatika
ISBN 978-80-89282-14-2

Mesároš, M. - Hradocký, L. - Dufinec, I. - Križovský, S.
Podnikové manažérstvo
ISBN 978-80-89282-15-9

Hofreiter, L. - Križovský, S.
Manažérstvo bezpečnostných systémov
ISBN 978-80-89282-16-6

Mesároš, M. - Kiss, I. - Majerník, Ľ.
Logistika
ISBN 978-80-89282-17-3

Harachová, D. - Tomagová, M. - Styk, M.
Základy stavebného a strojného inžinierstva
ISBN 978-80-89282-18-0

Kriminalita - bezpečnosť - identifikácia
Zborník z medzinárodného odborného vedeckého seminára
, Košice, 15. septembra 2007,
ISBN 978-80-89282-19-7

Virčíková, E. - Palfy, P.
Environmentálne manažérstvo - teória a metodika
ISBN 978-80-89282-20-3

Porada, V. - Križovský, S.
Detektívno-pátracia činnosť
ISBN 978-80-89282-21-0

Bezpečné Slovensko a EÚ 2007
1. medzinárodná vedecká konferencia

ISBN 978-80-89282-22-7

Mitrik, M. - Mach, V.

Mechanické bezpečnostné prostriedky 
ISBN 978-80-89282-23-4

Dufinec, I.- Fabianová, J.

Základy mikroekonómie a podnikovej ekonomiky
ISBN 978-80-89282-24-1

Madej, Juraj

Manažérska komunikácia
ISBN 978-80-89282-25-8

Sedlák, V. - Lošonczi, P. - Kiss, I.
Bezpečnostné informačné technológie
ISBN 978-80-89282-26-5

Skácel, M. - Mesarošová L.
Ochrana ľudí v pracovnom procese
ISBN ISBN 978-80-89282-27-2

Bezpečné Slovensko a EÚ 2008
2. medzinárodná vedecká konferencia

ISBN 978-80-89282-28-9

Manažérstvo bezpečnosti 2008 - zborník vedeckých prác
ISBN 978-80-89282-29-6

Caban, S., Mesárošová L.
Riešené príklady zo statiky
ISBN 978-80-89282-30-2


Sedlák, V.- Lošonczi, P. - Podlesná, I.
Družicové navigačné systémy
ISBN 978-80-89282-31-9

Mesároš, M :
Riadenie bezpečnostných systémov
ISBN 978-80-89282-37-1

Kiss, I.- Ľašová, M. - Šenkýr, M. - Jamnický, O.
Informačné systémy v logistike
ISBN 978-80-89282-38-8


Bezpečné Slovensko a EÚ 2009
(zborník vedeckej konferencie)
ISBN 978-80-89282-33-3

Madliak, J - Mesároš, M. a kol.
Prevencia kriminality
ISBN 978-80-89282-36-4

Porada, V. - Dzurčanin, Š. a kol.
Kriminalistická technika (2. vydanie)
ISBN 978-80-89282-40-1

Manažérstvo bezpečnosti 2009 - zborník vedeckých prác
ISBN 978-80-89282-34-0

Orosová D.
Ruština pre bezpečnostné manažérstvo
ISBN 978-80-89282-42-5

Bezpečné Slovensko a EÚ 2010
(zborník vedeckej konferencie)
ISBN 978-80-89282-43-2

Manažérstvo bezpečnosti 2010
zborník vedeckých prác
ISBN 978-80-89282-44-9

Mesároš, M.
Bezpečnosť, bezpečnostná veda a vzdelávanie v procese globalizácie, 2010
ISBN 978-80-89282-45-6

Mesároš, M. - Zoubek, M.  - Kelemen, M. - Križovsky, S.
Bezpečnostno - právne aspekty globalizácie, 2011
ISBN 978-80-89282-47-0

Mesároš, M. - Reitšpís, J. - Krížovský, S.
Bezpečnostný mamažment, 2010
ISBN 978-80-89282-48-7

Madliak, J. - Jamnická, L. - Mihaľov, J. - Voľanská, M.
Právo trestné a správne, 2010
ISBN 978-80-89282-49-4

Fuchs, P. - Kelemen, M. - Soušek, R. - Zajíček, J. - Havlíček, J. 
Dopravní infrastruktura jako prvek kritické infrastruktury státu - Hodnocení kritičnosti v ČR, 2011
ISBN 978-80-89282-56 -2

Porada, V. a kol.
Kriminalistická taktika, 2011
ISBN 978-80-89282-58-6

Mesároš, M. a kol.
Ochrana osob a majetku - teoria a prax, 2011
ISBN 978-80-89282-59-3

Mesároš, M. - Kelemen, M. - Križovsky, S.
Teória bezpečnosti, 2011
ISBN 978-80-89282-61-6

Soušek, R. -  Kelemen, M. 

Krízový manažment v České republice I., 2011
ISBN 978-80-89282-63-0

Kelemen, M. a kol.
Ochrana osôb a vrtulnikov v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, 2011
ISBN 978-80-89282-64-7

Bezpečné Slovensko a EÚ 2011
zborník vedeckej konferencie
ISBN 978-80-89282-65-4

Sedlák, V. - Lošonczi, P.

Družicové navigačné systémy a ich bezpečnostné aplikácie, 2011, ISBN 978-80-89282-66-1

Cais, L. – Leško, M. – Skácel, M.
Integrovaný záchranny systém
, 2011
ISBN 978-80-89282-67-8

Manažérstvo bezpečnosti 2011
zborník vedeckých prác
ISBN 978-80-89282-68-5

Kováčová, L. - Tyrala, P.

Metodológia bezpečnostného vzdelávania, 2011
ISBN 978-80-89282-69-2

Mesároš, M. - Lošonczi, P. - Borhy, K.
MM bezpečnostný slovník, 2011
ISBN 978-80-89282-70-8

Fabianova, J. – Daňová, M.
Hospodárska kriminalita v období ekonomickej nestability, 2011, ISBN 978-80-89282-71-5

Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve
zborník vedeckých prác, 2011
ISBN 978-80-89282-73-9

Daňová, M. – Fabianová, J.
Teória a prax controllingu v podnikoch, 2011
ISBN 978-80-89282-74-6

Kelemen, M. a kolektív
Nové využitie simulačných technológií v bezpečnostnej edukácii pre krízové stavy,
ISBN 978-80-89282-72-2

Kelemen, M. - Ivančík, R.
Obranné plánovanie a výdavky na obranu: súčasť krízového plánovania štátu,
ISBN 978-80-89282-77-7

Mesároš, M.
Ochrana osôb a majetku v kontexte ochrany ľudských práv a chránených záujmov
ISBN 978-80-224-1240-7

Daňová, M - Fabianová, J. :
Zbierka príkladov  z ekonómie a podnikovej ekonomiky
ISBN 978-80-89282-79-1


Sedlák, V.
Globálne navigačné satelitné systémy pre bezpečnostný manažment
ISBN 978-80-89282-83-8
matematika
kriminal_technika
technicke_kreslenie
pruznost
prevencia_kriminality
fyzika
sociologia
MAKROEKONOMIKA
SBS
matematika_2
zaklady_kriminalistiky
statika
informatika
podnikove_manazerstvo
manzerstvo_bezpecnostnych_systemov
logistika
zaklady_str_a_stav
konf_07A
environ_manazerstvo
detekt_patracia_cinnost
konf_07B
MBP
mikroekonomia
manazerska_komunikacia
BIT
ochrana_ludi_v_pracovnom_procese
konf_08A
konf_08B
statika_priklady
Publikácia vznikla v rámci projektu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality s názvom  Stav a úroveň protiprávnej činnosti detí a mládeže v Košickom Kraji.
projekt RV SR
Výstupy z projektov :

Križovský, S. - Madej, J. - Šišin, V. - Šimková, I. :
Stav a úroveň protiprávnej činnosti detí a mládeže v košickom kraji
ISBN :978-80-89282-35-7
DNS
informacne_systemy_v_logistike
riadenie_bezp_systemov
prevencia_2
kriminalisticka_technika_2
zbornik-2009
zbornik_vedecky_prac_09
rustina
obchodovanie_s_ludmi_kniha
Závery a výsledky výskumu :
Prevencia a pomoc obetiam obcho-dovania s ľuďmi

ISBN :978-80-89282-53-1
Publikácia vznikla v rámci uvedeného projektu na základe Zmluva č.A/2010/33 medzi Obvodným úradom Košice a Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Závery a výsledky výskumu :
Bezpečnosť bytových domov vo vybraných lokalitách  Košického a Prešovského kraja
ISBN :978-80-89282-52-4
Publikácia vznikla v rámci uvedeného projektu na základe Zmluva č.A/2010/34 medzi Obvodným úradom Košice a Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach
bezpecnost_bytovych_domov
konferencia_2010
zbornik_vedecky_prac_2010
bezpecnost_ bezpec_veda_a_vzdelavanie
BEZPECNOSTNY_MANAZMENT
DIJPKIS_HKvCR
kriminalisticka_taktika
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
pravo_trestne_a_spravne
bezp-pravne aspekty globalizacie
teoria bezpečnosti-nahlad
OOM-teoria_a_prax
KMvCR
Ochrana_vrtulnikov
DNS_a_ich_bezpecnoste_aplikacie
Bezpecne_Slovensko_EU2011
MB_2011
IZS_
Metodologia_bezpecnostneho_vzdelavania
MM_BEZPECNOSTNY_SLOVNIK
HKvOEN
PUaSvSTP
teoria_a_prax_kontr
inzinierska_geometria
Simulacne_technologie
Obranne_planovanie
OOaMvKLPaS
zbierka_prokladov_ekonom
GNSS
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE