VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
projekty EÚ
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Rozvrhy - portál MAIS
Podpísanie zmluvy o spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
Dňa 29.9.2016 sa na pôde VŠBM uskutočnilo rokovanie a podpis zmluvy o spolupráci medzi VŠBM a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzitiy Mateja Bela v Banskej Bystrici zastúpenej jej dekanom doc. PhDr. Branislavom Kováčikom, PhD. a vedúcim Katedry bezpečnostných štúdií doc. PhDr. Rastislavom Kazanským, PhD. Za VŠBM v Košiciach rokovanie viedol jej prezident Dr.h.c prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M. a poverený rektor prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA. 
 
10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA
V dňoch 10.-11. novembra 2016 sa uskutočnil už v poradí desiaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA. Nad konferenciou prevzal záštitu štátny tajomník ministerstva vnútra SR Ing. Rudolf Urbanovič. Medzi čestnými hosťami bola aj Komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD. a viceprezident Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomír Ábel.

Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o bezpečnostných výzvach, ktoré je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného bezpečnostného prostredia. Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho stredoeurópskeho regiónu.
Druhý deň konferencie pokračoval odbornými rokovaniami v sekciách :
1.  RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV A PREVENCIA
2.  Z NÁRODNEJ DO EUROPSKEJ AGENDY A MODERNÉ CHÁPANIE
     GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI

Konferencie sa zúčastnilo mnoho zástupcov akademickej obce a bezpečnostnej praxe, pričom už pravidelnosťou je veľký záujem účastníkov z krajín V4 a Ukrajiny. Takéto zoskupenie odborníkov dáva priestor pre konštruktívne jednania s cieľom jednotného rozvoja stredoeurópskej bezpečnosti ako celku. foto
Imatrikulácia študentov prvého ročníka a ocenenie partnerov VŠBM
Dňa 11.11.2016 sa uskutočnil imatrikulačný akt študentov prvého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia. Podujatia sa zúčastnila Vedecká rada VŠBM, ako aj mnoho vzácnych hostí z radov akademickej obce a bezpečnostnej praxe na Slovensku a v zahraničí. Slávnostnú atmosféru umocňovalo aj odovzdávanie ocenení vysokej školy pri príležitosti 10. výročia vzniku VŠBM, obchodným partnerom našej inštitúcie, z ktorých mnohí stáli pri vzniku VŠBM v Košiciach. 
ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE NA EURÓPSKEJ ÚROVNI
Dňa 22. októbra 2016 sa uskutočnilo vo Varšave pracovné stretnutie medzi zástupcami VŠBM v osobe jej prezidenta Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. MBA LL.M a prorektora pre vzdelávanie Dr.h.c. prof. JUDr. Stanislava Križovského, PhD. MBA LL.M. a zástupcov partnerskej Vysokej školy manažérskej vo Varšave, ktorú zastupoval jej rektor prof. dr hab. inż. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. a prof. Karol Karski. Témou pracovného stretnutia bol rozvoj ďalšej spolupráce na európskej úrovni.  Profesor Karol Karski spolupracuje s Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach viac ako dva roky, od začiatku spolupráce s Vysokou školou manažérskou vo Varšave. Vyvrcholením tejto spolupráce je založenie  Poľsko-Slovenského inštitútu na VŠBM v Košiciach, ktoré bolo taktiež obsahom pracovného rokovania.  Cieľom inštitútu je propagácia kultúry, jazyka, spolupráca v oblasti bezpečnosti a iných aktivít v rámci Slovensko-Poľskej spolupráce na platforme EU. Profesor Karol Karski ako poslanec Európskeho Parlamentu, člen Prezídia Európskeho Parlamentu a Kvestor Európskeho Parlamentu je významným činiteľom rozvoja tejto spolupráce. Na základe tejto dlhoročnej spolupráce Vedecká rada VŠBM na svojom zasadnutí 10.11.2016 schválila udelenie titul Doctor Honoris Causa prof. Karolovi Karskému za významný prínos pre rozvoj a medzinárodné uznanie Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa a promócie prvých absolventov podiplomového štúdia "Masters of Law" - LL.M. na pôde VŠBM v Košiciach
Dňa 9. decembra 2016 sa v Aule akademika Milana Čiča uskutočnil slávnostný akt odovzdávania čestného titulu VŠBM „Doctor honoris causa“ dlhoročnému spolupracovníkovi našej inštitúcie prof. nadzw. dr. hab. Karolovi Karskemu, profesorovi Varšavskej univerzity, poslancovi Európskeho Parlamentu, členovi Prezídia Európskeho Parlamentu a kvestorovi Európskeho Parlamentu. Titul bol udelený za dlhoročnú pomoc pri rozvoji našej vysokej školy a rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľskou republiku na európskej úrovni.
Nemenej dôležitým bodom programu slávnosti bola aj promócia prvých 14 absolventov podiplomového štúdia „Masters of Law“ v skratke LL.M., ktoré sa na VŠBM uskutočňuje v spolupráci s Vysokou školou manažérskou  vo Varšave a „World Jurist Association“ so sídlom vo Washingtone (USA).

Tretím významným bodom programu bolo udelenie pamätnej medaile rektorovi Vysokej školy manažérskej vo Varšave,  prof. dr hab. inż. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c., za dlhoročnú spoluprácu a rozvoj bezpečnostných vied a vzdelávania na Slovensku a pánovi Martinovi Ludrovskému za celoživotný prínos pre Slovenskú republiku v športe, za príkladnú reprezentáciu našej krajiny na LETNEJ PARALYMPIÁDE 2016 v Rio de Janeiru a za rozvoj bezpečnostných vied.
Dňa 26.2.2017 sa v aule akademika Milana Čiča uskutočnilo stretnutie JUDr. Roberta Kaliňáka, podpredsedu vlády a ministra vnútra SR s dobrovoľnými hasičmi košického kraja k projektu "Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek". Samotnému podujatiu predchádzalo krátke uvítanie pána podpredsedu vlády členmi správnej rady VŠBM a funkcionármi VŠBM pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof.h.c. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. MBA, LL.M.  Stretnutie pána ministra s dobrovoľnými hasičmi bolo zahájené hlásením regionálneho predsedu DPO Košice Vendelína Fogaraša, ktorého vo funkcii na základe volieb, konaných 25.2.2017 čoskoro nahradí Miroslav Semanič (študent VŠBM 3. ročníka externej formy). Samotné rokovanie otvoril generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, pričom okrem pána ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka privítal aj ďalších členov predsedníctva,
Stretnutie Roberta Kaliňáka s dobrovoľnými hasičmi košického kraja na pôde VŠBM
Pozvané prednášky odborníkov z praxe
VŠBM v Košiciach aj v roku 2017 pokračuje v obohacovaní vyučovacieho procesu prednáškami pozvaných odborníkov z praxe, ktorí prinášajú študentom alternatívny pohľad na otázky modernej doby. Nastolené témy sa odrážajú od študovanej odbornosti, ale často obsahujú aj pridanú hodnotu vo forme skúsenosti a poznatkov, ktoré sa študent nikde nedočíta. V aktuálnom kole pozvaných prednášok nás navštívili :
Dr.h.c. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. - Aplikácia softvérov pre vyhodnocovanie bezpečnosti jadrových elektrárni
pplk. JUDr. Emil Semjan, PhD. - Problematika nelegálnej migrácie
PaedDr. Marek Kmeť - Čo očakáva zamestnávateľ od uchádzača
Dňa 29.9.2016 sa na pôde VŠBM uskutočnilo rokovanie a podpis zmluvy o spolupráci medzi VŠBM a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzitiy Mateja Bela v Banskej Bystrici zastúpenej jej dekanom doc. PhDr. Branislavom Kováčikom, PhD. a vedúcim Katedry bezpečnostných štúdií doc. PhDr. Rastislavom Kazanským, PhD. Za VŠBM v Košiciach rokovanie viedol jej prezident Dr.h.c prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M. a poverený rektor prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Vaše podnety adresujte na:  podnety(zavinac)vsbm.sk
medzi ktorými boli prezident DPO SR  PhDr. Ladislav Pethő, štátny tajomník Ministerstva obrany SR  Ing. Marián Saloň, PhD., vedúci oddelenia odborných služieb a oddelenie rozvojových projektov Mgr. Albert Bánovský a v neposlednom rade riaditeľ KR HaZZ v Košiciach. Ing. Jozef Fedorčák. Po otvorení sa slova ujal pán minister a v prezentácii podporenej vecným a neformálnym výkladom zhrnul výsledky celého projektu.  Je nutné podotknúť, že vystúpenie pána ministra okrem všeobecných štatistík a foto prezentácie techniky, bolo najmä orientované na fakty a konkrétne aktivity v košickom kraji. Zároveň pán minister prečítal najnovší zoznam pridelenej techniky, ktorá čoskoro dorazí do našich obcí. Aktuálnou témou bolo aj vysvetlenie dotačného mechanizmu určeného pre obnovu hasičských zbrojníc a s tým súvisiace podávania žiadostí na nasledujúce obdobie. Druhá časť stretnutia a to diskusia, nadväzovala na nastolené témy. Diskutéri z radou starostov a veliteľov DPO zahrnuli prednášajúceho konkrétnymi otázkami, s ktorými sa pán minister Kaliňák za podporí predsedníctva úspešne popasoval. Je nutné vyjadriť obdiv nad prehľadom pána ministra vo svojom rezorte, a to až do úrovne riešenia problémov jednotlivých obci. Niekoľko krát odznelo z radov účastníkov poďakovanie nasmerované Ministerstvu vnútra SR za podporu DHZ na Slovensku, ktorá tu už dávno nebola.
Celkovo možno zhodnotiť stretnutie ako úspešné a vecné, pričom všetky zúčastnené strany si odnášali mnoho nových poznatkov
Vážení uchádzači o štúdium na VŠBM v KE
Často kladená otázka: Aký je rozdiel medzi našou súkromnou vysokou školou a inou verejnoprávnou vysokou školou?

1. Naša škola má perspektívne študijné programy, ktoré nie sú na verejnoprávnych školách ( súčasná bezpečnostná situácia vo svete).
2. Absolútna starostlivosť o študenta počas štúdia.
3. Okrem školného nie sú žiadne dodatočné poplatky, pritom školné na našej škole je najnižšie na Slovensku.
4. Študijná literatúra zadarmo, nič sa nekupuje - pozrite sa na verejnoprávnych školách.
5. V AR 2017/2018 externá forma stále v pôvodnej dĺžke, tzn. Bc. - 3 roky a Ing. - 2 roky.
Súťaž "Mladý Európan 2017"
 
V najbližšom čase nás čakajú ďalšie témy, z ktorých vyberáme napr. technická bezpečnosť v bankovníctve alebo možnosti rozširovania si bezpečnostného vzdelania pre lepšie uplatnenie na trhu práce v profesii „bezpečnostný manažér“.
Vo štvrtok 27.4.2017 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnila súťaž študentov stredných škôl „Mladý Európan 2017“. Toto regionálne kolo preverilo znalosti študentov druhých a tretích ročníkov košických gymnázií  a stredných škôl z problematiky Európskej únie.

Trojčlenné tímy súťažili v troch kolách a dôkladne preverili svoju pripravenosť a znalosti o histórii, fungovaní, princípoch a osobnostiach, ktoré sa za týmto zoskupením európskych štátov skrývajú.

Z úporného súťaženia vyšli ako víťazi študenti Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach, ktorým touto cestou gratulujeme.

Pre neustávajúci telefonický a mailový dopyt, a brigády  uchádzačov o štúdium v zahraničí sa termín podávania prihlášok predlžuje do septembra 2017 (termín platí len pre nových uchádzačov, absolventi Bc. na VŠBM viacej informácií TU)
6. Možnosť individuálnej formy, ktorá je personálne a organizačne zabezpečená pre všetky stupne štúdia.
7. Študijná literatúra je na našej škole 80% zabezpečená z vlastných zdrojov ( publikujeme už 17 rokov). Je v dostatočnom počte pre každého študenta.
8. Individuálny prístup k pracujúcim študentom a študentom pôsobiacich v zahraničí podľa individuálnych plánov. Každému je pridelený odborný asistent, docent alebo profesor.
9. Zabezpečené duálne štúdium.
10. Našim cieľom je naučiť a nie skúšať (Učiace sa Slovensko).

Vysoká škola bezpečnostného manžérstv v Košiciach  si zaklada na týchto zakladných principoch:

Promočný akt 2017 a udelenie ocenení
V dňoch 28.6. až 30.6. sa v priestoroch Auly akademika Milana Čiča uskutočnili promócie absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v študijnom odbore „Ochrana osôb a majetku“, študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“. Počas promočného aktu si svoj diplom prevzali aj absolventi podiplomového profesijného štúdia MBA, ktorí v tomto roku ukončili štúdium v počte 52 absolventov.

Súčasťou promócií bolo aj odovzdávanie čestného titulu „Doctor honoris causa“ dlhoročnému spolupracovníkovi našej inštitúcie, rektorovi Vysokej školy manažérskej vo Varšave, prof. dr hab. inż. Pawłovi Czarneckemu, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. mult. za rozvoj medzinárodnej spolupráce a bezpečnostného vzdelávania v prospech VŠBM V Košiciach.
V podobnom duchu podpory našej inštitúcie bol na promočnom akte ocenení aj dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. MBA  LL.M., ktorý si z rúk prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. MBA LL.M. prevzal najvyššie ocenenie našej školy - striebornú hviezdu STAR.

Ako býva zvykom, aj počas tohtoročných promócii, bola dvakrát udelená pamätná plaketa „Najlepší študent“, ktorú získali Ing. Andrea Vasilňaková a Bc. Miroslav Semanič.
Nový študijný program podiplomového štúdia MSc.
Dĺžka štúdia je stanovená na jeden semester, pričom ťažiskom je v  spracovaní záverečnej podiplomovej práce pod odborným dohľadom našich lektorov  a to  v slovenskom a anglickom jazyku. Štúdium je spoplatnené sumou 2500 Eur. Viac informácií nájdete čoskoro na našej stránke www.vsbm.sk/msc.html  alebo na e-mailovej adrese vsbm@vsbm.sk.
Master of Science
VŠBM v Košiciach rozširuje svoje portfólio podiplomového štúdia Master of Science (v skratke MSc.) o študijný program „Strategický manažment“. Študijný program bude realizovaný v Košiciach, v slovenskom jazyku a to v  spolupráci s naším francúzskym partnerom IPE Management School - Paris.