vsbmprojekty.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
 
projekty EÚ
Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com
Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach VŠBM v obci Kysak privítalo dňa 12.4.2019 partnerské organizácie na súčinnostnom cvičení Integrovaného bezpečnostného systému s témou udalosti s hromadným postihnutím (UHPO) vo forme hromadnej dopravnej nehody. Spestrením už v poradí druhého ročníka takéhoto podujatia bolo zakomponovanie rizika infekčnej nákazy do scenára udalosti. Toto spestrenie si vyžiadalo výrazne odlišné postupy a zaťaženie zasahujúcich, ako aj nasadenie špeciálnej techniky a manažérskych postupov záchrany. 
Podujatie malo za cieľ preveriť pripravenosť budúcich záchranárov z našej partnerskej inštitúcie Katedry urgentnej medicíny, Fakulty zdravotníckych odborov, Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá organizačne podujatie zastrešovala. Na podujatí participovali zložky IZS a to Hasičský a záchranný zbor, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, spoločnosti Košická záchranka a Falck Záchranná a.s.
Súčinnostné taktické cvičenie zložiek IZS vo Výcvikovom centre prežitia v sťažených podmienkach - VŠBM, Kysak

Okrem primárnej úlohy preveriť znalosti a schopnosti budúcich bakalárov záchranárov, malo toto podujatie za cieľ poukázať na potrebu budovania efektívnej súčinnosti všetkých zúčastnených zložiek, čo je často krát v praxi problematické. V tomto duchu sa ako hostia podujatia zúčastnili mnohí zástupcovia krízových, policajných, zdravotníckych a hasičských zložiek a civilnej ochrany, z ktorých možeme menovať napr. Krajského riaditeľa PZ SR v Košiciach plk. JUDr. Radoslava Fedora, zástupcu KR PZ plk. Mgr. Štefana Mulika, vedúceho oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania OÚ Košice Ing. Jána Plačka a mnohých ďalších vážených hostí. Komplexnosť odbornej komunity dopĺňali zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene a VŠBM v Košiciach, ktorí toto cvičenie využili pre zber údajov pre ďalší výskum a riešenie problematiky BOZP. Rozhodcovské výsledky cvičenia dvoch odlišných simulovaných udalosti, boli prezentované aktérom cvičenia a poukázali na výbornú odbornú pripravenosť študentov, avšak problematické boli oblasti správneho manažmentu činnosti a neformálnej spolupráce. V tomto smere sa javí úloha VŠBM ako kľúčová pri doplňovaním manažérskeho vzdelania, čoho dôkazom sú aj fakty, že medzi zasahujúcimi profesionálmi HZaZ a ZZS je mnoho našich absolventov, ako aj záujem absolventov študijného odboru Záchranné služby pokračovať v príbuznom inžinierskom štúdiu na VŠBM. Priebeh podujatia, postoj organizátorov, aktérov a v neposlednom rade aj hosti z odbornej komunity poukazujú na vysoký záujem problémy pomenovať, a naliehavosť ich riešiť. Ideálnym spojivom sa v tomto trende javí akademická komunita bezpečnostných odborov.
KURZ PREŽITIA V SŤAŽENÝCH PODMIENKACH NA VŠBM
Študenti VŠBM majú možnosť sa v rámci predmetu Telesná výchova zúčastniť týždňového kurzu prežitia v sťažených podmienkach, vo výcvikovom centre VŠBM v obci Kysak. Úspešnosť kurzu preukazuje už jeho 42. kolo, ktoré prebehlo v predošlých dňoch. Obsahom kurzu sú okrem inštruktáže sebaobrany, zľavovania, a prvej pomoci aj techniky prežitia v prírode, ktoré zahŕňajú okrem iného aj prípravu stravy v prírodných podmienkach alebo stavbu prístreškov.  Kurzy sú vhodným doplnkom teoretickej bezpečnostnej výuky, čo oceňujú aj zahraniční študenti, ktorí absolvujú semester štúdia na našej škole v rámci programu Erasmus+.
VŠBM v Košiciach je v hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl na popredných miestach
V rámci odbornej rozpravy medzi Rektorskou konferenciou a vysokými školami k téme zákonnej úpravy kritérií pre tzv. „výskumné univerzity“, bol zverejnený zoznam slovenských vysokých škôl s „výsledným profilom“ hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci poslednej komplexnej akreditácie. VŠBM v Košiciach sa v tomto hodnotení nachádza na popredných miestach, či už medzi súkromnými školami alebo v rámci všetkých vysokých škôl na Slovensku. Viac k téme nájdete v rozhovore redakcie časopisu ZÓNA 10 s rektorom VŠBM v Košiciach  prof. Mariánom Mesárošom TU
 
 
 
 
 
Master of Laws
Ponuka podiplomových štúdií:
 
Nová certifikácia školy pre štandard ISO 9001
V dňoch 23. – 24. marca 2021 bol na pôde VŠBM v Košiciach realizovaný externý audit pre získanie certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001. Zahraničnú akreditovanú certifikačnú autoritu - kórejskú spoločnosť G-CERT-i s celosvetovou pôsobnosťou, zastupovali dvaja audítori, vedúci audítor G-CERT-iPL z Poľska a spoluaudítor z kórejskej spoločnosti DONGWON, obaja s akreditáciou pre vysoké školstvo. Audit prebiehal vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu on-line cez platformu Webex, čomu predchádzala povinná analýza rizík a opatrenia, v súlade s akreditačnými podmienkami. 
Niekoľkomesačná príprava školy pod vedením zmocnenca pre systém manažérstva kvality prof. Ing. Imricha Dufinca, CSc, MBA priniesla svoje ovocie vo forme úspešnej certifikácie našej vysokej školy, platnej od apríla 2021, ktorá akreditovaným transferom nadväzuje na predošlé certifikácie udelené spoločnosťou Quality Austria už v r. 2012.
Inovovaný systém riadenia kvality v sebe nesie už prvky, ktoré odzrkadľujú nový trend riadenia kvality vo vysokom školstve na Slovensku, čo znamená nielen zhodu s ISO 9001, ale najmä zhodu s požiadavkami Štandardov pre vnútorný systém kvality definovanými Akreditačnou agentúrou SR pre vysoké školstvo. Preverovanie zhody vnútorného systému kvality Akreditačnou agentúrou čaká všetky vysoké školy v rámci ďalšej vlny akreditácie.  Nastavenie systému a zhoda s ISO 9001 je určite tým správnym základom v pokračovaní školy v procese novej akreditácie.
Rozvrhy - portál MAIS
Dňa 17.12.2021 sa zástupcovia VŠBM V Košiciach zúčastnili medzinárodnej online konferencie „Oxford Debate ‘UNIVERSITY OF THE FUTURE“, ktorú organizovala  Academic Union, Oxford, UK. Na podujatí vystúpil aj prezident VŠBM prof. Marián Mesároš s príspevkom  „Dôsledky pandemickej krízy pre vysokoškolské vzdelávanie. Ako poznatky a skúsenosti získané počas pandémie pomôžu formovať ďalšie poskytovanie vysokoškolského vzdelávania".

V rámci podujatia bol prof. Marianovi Mesárošovi (aspoň na diaľku) odovzdaný diplom „Honorary Doktor of theAcademic Union, Oxford, UK“ a VŠBM v Košiciach bola zaradené do registra „TOP-100. ACHIEVEMENTS-2021“ v nominačnej kategórii „Excellence in Science and Education“.

Účasť na Oxfordskej debate a ocenenie našej vysokej školy
 
Európska spoločnosť pre výskum kvality ESQR so sídlom vo Švajčiarsku ocenila našu snahu a udelila nám Zlatú cenu za výsledky manažérstva kvality, ktoré uplatňujeme od roku 2011. Cena bola udelená a slávnostne odovzdaná 11.12.2021 v Dubaji, v Spojených Arabských Emirátoch, 40-tim vybraným organizáciám zo všetkých 5 kontinentov. Na konferencii ESQR a slávnostného galavečera v Dubaji sa zúčastnili Dr.h.c. prof. Ing. Imrich Dufinec, CSc., MBA, tvorca QMS VŠBM v Košiciach a zmocnenec pre akreditáciu podľa nových štandardov Slovenskej Akreditačnej Agentúry, spolu s prorektorkou pre vedu a výskum Ing. Jozefínou Drotárovou, PhD., MBA., MPH. (video organizátora)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa o vysoký štandard kvality systematicky ale i systémovo usiluje od r. 2011. V roku 2012 sme prvýkrát získali certifikát Quality Austria za implementáciu IS0 9001, ktorý sme každoročne obhajovali zahraničnými auditmi. Začiatkom tohto roka sme výsledky nášho desaťročného úsilie obhájili recertifikáciou medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou G-CERT-i z Južnej Kórei, akreditovanou v USA.
Medzinárodné ocenenie nášho manažérstva kvality v Dubaji
 
Stáž nemeckých policajtov na VŠBM
Po dvoch rokoch online spolupráce s Policajnou akadémiou Dolné Sasko (Nemecko), sme začiatkom mája privítali na povinnej zahraničnej odbornej stáži 8 policajtov - študentov 3. ročníka Bc. štúdia. Predbežne plánovaný praktický výcvik v našom Výcvikovom centre prežitia v sťažených podmienkach Kysak sme rozšírili o aktivity prezentujúce bezpečnosť v našom regióne. Stážisti si okrem prehliadky mesta Košice vyskúšali taktickú streľbu zo zbraní slovenskej výroby, vymenili si skúsenosti zo služobnej kynológie a zásahovej činnosti jednotiek PMJ a PPU, spoznali moderné trendy vzdelávania a vybavenia záchranárov v centre EMA - Záchranná služba Košice, prezreli si činnosť operačného strediska Mestskej polície Košice,  navštívili spoločnosť Gemor produkujúcu uniformy pre celú Európu a vo finále sa oboznámili s prácou Hraničnej a cudzineckej polície SR a Finančnej správy SR na šengenskej hranici. V tomto smere sa chceme srdečne poďakovať našim slovenským partnerom, ale aj Polícii ČR (nasadenej na štátnej hranici), za ústretovosť a snahu pri reprezentácii bezpečnostného systému Slovenskej republiky.
 
Ocenenie WINNER Awards
Po minuloročnom ocenení systému kvality VŠBM v Dubaji, bola naša vysoká škola nominovaná na ocenenie The WINNER Awards, ktoré udeľuje spoločnosť WINNER Groupe v spolupráci s Intenational Business Institute a International Business Magazine z Brazílie. Ocenenia WINNER Awards sú určené všetkým spoločnostiam, ktoré spolupracujú na raste svojich krajín, vytvárajú pracovné miesta a prekonávajú bariéry a stávajú sa referenciou vo svojich oblastiach odbornosti. Touto poctou sa oceňuje iniciatíva týchto podnikateľských subjektov, ktorí majú odvahu uviesť svoje nápady a sny do praxe.
Spektrum oceňovaných kategórií tvorí: Inovácia, Právo a Spravodlivosť, Stratégia rastu, CEO roka, Lídri roka, Rozvoj ľudí, Kvalita v poisťovníctve,  Kvalita vo vzdelávaní, Mladý podnikateľ, Sociálna zodpovednosť, Business Of Excellence, Informačná technológia, Zdravie a podnikanie, Dokonalosť v produkte/službe, Vynikajúci rýchlo rastúci biznis, Zodpovednosť a povedomie o životnom prostredí. VŠBM v Košiciach bola ocenená v oblasti „Kvalita vo vzdelávaní“ v duchu myšlienky WINNER Awards. Ocenenie bolo odovzdané 6. augusta 2022 v Paríži zástupcom našej vysokej školy vicerektorovi Dr.h.c. doc. Ing. Petrovi Lošonczimu, PhD., MBA, MSc. a zmocnencovi pre kvalitu Dr.h.c. prof. Ing. Imrichovi Dufinecovi, CSc., MBA, DBA. Na podujatí sa zúčastnilo približne 50 hostí z 22 krajín sveta a preto je pre nás veľkou cťou byť v kruhu ocenených.
Rozhovor redakcie časopisu ZÓNA 10 s rektorom prof. Mariánom Mesárošom 

Otázka redakcie: Pán rektor, ako VŠBM prežila 2 roky pandémie?

Rektor:
Vážený pán redaktor, posledné dva roky v živote našej spoločnosti boli veľmi náročné, ale zároveň aj poučné. Poučili sme sa hlavne na vysokých školách v tom, že už nikdy nebude klasické vzdelávanie, ako ho poznáme z predchádzajúcich rokov. Má to svoje výhody, ale aj nevýhody. Bude sa vytrácať osobný kontakt medzi študentami ako spolužiakmi, medzi učiteľom a študentami a bude sa presadzovať individuálnosť každej organizácie, ale aj jednotlivca. 17.12.2021 som sa zúčastnil svetovej konferencie z poverenia Oxfordskej univerzity, kde som honorárnym profesorom na tému: „Ako pandémia ovplyvnila univerzitné vzdelávanie.“ Konferencie sa zúčastnilo 54 krajín z celého sveta a výsledky, ktoré sú publikované na Oxfordskej univerzite, sú veľmi rozporuplné a vytvárajú dojem, že spoločnosť a hlavne univerzity stoja pred dilemou, ako ďalej. Moje osobné vystúpenie na tému: „Ovplyvnila pandémia univerzitné vzdelávanie alebo len našla nepripravené univerzity?“ Samozrejme, poučenie aj pre našu vysokú školu je veľmi dôležité a je potrebné vykonať ešte veľký kus práce pri digitalizácii učebných textov, výsledkov konferencií, vedy a výskumu v príslušných odboroch tak, aby sa študent vedel orientovať v tejto problematike aj ČIASTOČNE samostatne.
Otázka redakcie: Pán profesor, o Vás je známe, že ste sa veľmi aktívne zapájali do činnosti pri úprave zákona o vysokých školách a významne ste sa zaslúžili aj o zrovnoprávnenie súkromného vysokého školstva.

Rektor:
Áno, zákon o vysokých školách patrí medzi mála, ktoré môžeme hodnotiť za 2 roky vládnutia tejto vlády, ako veľmi pozitívny čin. Asi nemusím pripomínať, že nie všetky verejné vysoké školy sú týmto zákonom nadšené, pretože pravdepodobne skončilo bezbrehé plytvanie štátnymi zdrojmi. Aj na základe vojenského konfliktu na Ukrajine si Slovensko už nemôže dovoliť vyhadzovať skoro 1 miliardu finančných prostriedkov, pričom úroveň vysokých škôl neustále klesá. Akreditačná agentúra pod vedením prof. Redhammera, ale aj ďalších významných profesorov, ktorí sú súčasťou jeho kolektívu, ide veľmi správnym smerom. Vôbec neposudzuje vysoké školy podľa zriaďovateľa, ale podľa toho, aké sú merateľné ukazovatele výsledkov jednotlivých vysokých škôl a či sú naozaj všetky vysoké školy, ktoré sa hrdia aj titulom univerzita v dlhodobom zámere rozvoja slovenského vysokého školstva. S plnou vážnosťou môžem konštatovať, že Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach všetky tieto kritéria napĺňa, o čom sa môže presvedčiť každý záujemca nielen na našej webstránke (www.vsbm.sk), ale aj pri fyzickej návšteve na našej adrese Košťova č.1, Košice. Významným krokom Ministerstva školstva (pričom najväčšiu zásluhu má štátny tajomník MUDr. Paulis) je stanovenie výšky školného pre externú formu štúdia. Doslova zlatým klincom je skrátenie dĺžky externej formy štúdia, čo významne podporí zastavenie odchodu študentov do Českej republiky. Pre predstavu uvedieme porovnanie v tabuľke výšky školného, ktorú stanovilo MŠVVaŠ a ktorú napríklad má naša vysoká škola.
Bc. externá forma Ing. externá forma PhD. externá forma
verejné a štátne VŠ 1560 eur 2200 eur 4390 eur
VŠBM v KE 1200 eur 1200 eur 2500 eur
Otázka redakcie: Pán rektor, čo je nové na Vašej škole pri otvorení AR 2022/2023?

Rektor:
Inflácia, ktorá zavítala na naše územie nerozvážnou ekonomickou politikou EÚ ako celku (Slovensko z toho nevynímajúc), prináša narastajúcu chudobu, a to hlavne na juhu a východe Slovenska. Uchádzači z klasických destinácií, ako je Trebišov, Humenné, Svidník, Kežmarok, Poprad, Rožňava, Lučenec, jednoducho nemajú dosť finančných zdrojov, aby si mohli dovoliť zaplatiť na súkromnej vysokej škole školné, pričom toto školné vôbec nie je vysoké, ale bohužiaľ sú s tým spojené aj iné životné náklady. Stále viac a viac sa k nám hlási väčší počet zahraničných uchádzačov, a to z Vietnamu, Ukrajiny, paradoxne aj z Českej republiky, máme žiadosti z Grécka, Turecka, pričom ale my osobne by sme naše bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnostných vied zúročili na slovenských študentoch. Ale tak, ako povedal známy český herec pán Ján Werich: „Život je jeden z nejtěžších a peníze jsou až na prvním místě.“ Preto naša vysoká škola vytvára podmienky pre štúdium, ktoré umožňujú aj brigádovať popri štúdiu (v zahraničí je to bežná záležitosť), digitalizujeme celý učebný proces, žiadne iné poplatky, okrem školného, neplatia. Už dávno neplatí, že choď na súkromnú vysokú školu – zaplatíš a všetko bude OK. Dnes to už funguje tak, že súkromná vysoká škola, teda aspoň naša, vytvára podmienky, ktoré priam nútia študujúceho získať čo najviac vedomostí za to, za čo zaplatil. Čas ukáže...
redakcia ZÓNA 10
zdroj : TASR
Vaše podnety adresujte na:  podnety@vsbm.sk
15. medzinárodná vedecká konferencia
Bezpečné Slovensko a Európska únia
Ešte za čias detašovaného pracoviska Žilinskej Univerzity v Košiciach začala realizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu „Bezpečné Slovensko a Európska únia“, ktorú každoročne realizuje pod rovnomenným názvom doteraz. V  dňoch 10.-11. novembra  2022 sa konal pod hlavičkou VŠBM v KE už 15. – ty ročník tejto konferencie.
Do programu v tomto ročníku boli okrem tradičných príhovorov, vystúpení a diskusií, zahrnuté aj príhovory v rámci spomienky na akademika prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc., mult. Dr. h. c., pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia. Profesor Čič významnou mierou prispel k vzniku a  rozvoju Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ako aj k profesionálnemu rastu jej zamestnancov nevynímajúc prezidenta VŠBM - Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc., MBA, LL.M, MSc., DBA, MPH.
 
 
Na konferencii pravidelne participujú zástupcovia zahraničnej i domácej akademickej obce, ale tiež štátnej správy, rôznych ministerstiev Slovenskej republiky, najmä Ministerstva vnútra, Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničných vecí, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Finančnej správy SR,  zložiek integrovaného záchranného systému, Zdravotnej záchrannej služby, Horskej záchrannej služby, Civilnej ochrany, Mestskej polície a iných, ako aj zástupcovia súkromnej sféry, zameranej na bezpečnostné služby, a tak tomu bolo aj tento rok. Účastníci konferencie prispeli svojou aktívnou účasťou, príhovormi, prejavmi, príspevkami, prezentáciami a významnými diskusiami. Vedecká aktivita je týmto spôsobom bezprostredne prepojená s praxou, a prispieva k budovaniu komplexného medzinárodného bezpečnostného systému.  Konferenciu viedol poverený rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc., v spolupráci s prorektorkou pre vedu a výskum doc. Ing. Jozefínou Drotárovou, PhD., MBA, MPH.
Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 26.1.2023 v priestoroch Prezidentského paláca štyroch nových rektorov vysokých škôl, vrátane rektora VŠBM v Košiciach Dr.h.c. doc. Ing. Petra Lošoncziho, PhD., MBA, MSc. (TASR.SK)
Menovanie nového rektora VŠBM v KE
Ponuka kurzov v rámci národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“
Pre vzdelávanie občanov, ktorí majú záujem kariérne rásť, zlepšiť si svoje jazykové a počítačové zručnosti a sú v trvalom pracovnom pomere, v rámci národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ naša škola vďaka Európskej únie a Úradu práce Košice organizuje a ponúka BEZPLATNÉ kurzy:

Jazykové kurzy:
1. Základný kurz anglického jazyka
2. Kurz anglického jazyka pre pokročilých
3. Základný kurz nemeckého jazyka
4. Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých

Počítačový kurz:
Adaptačný kurz digitálnych zručností
Kurzy budú realizované priamo v priestoroch našej školy, ktorá sídli na adrese Košťova 1, 040 11 Košice. Na základe vašej žiadosti  je možnosť realizovať kurzy jazykovej prípravy aj priamo v priestoroch zákazníka, okrem PC kurzu, z dôvodu dostupnosti výpočtovej techniky.
Vzdelávacie kurzy budú v rámci projektu uhradené v plnej výške Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre viac informácií píšte na kurzy@vsbm.sk, alebo sa informujte osobne v sídle vysokej školy.
VŠBM ďakuje zástupcom Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Finančnej správy SR (a to Kriminálnemu úradu FS  a Colnému úradu), Mestskej polície Košice, spoločnosti M2C Praha a Inštitútu bezpečnosti práce Žilina za mnoho podnetných informácií pre uplatnenie a kariérny rast našich študnetov a absolventov v praxi. Prvom ročník kariérneho dňa organizovalo Centrum podpory študentov a Klub absolventov VŠBM.
Kariérny deň - marec 2023
 
Plán obnovy - Komponent 9
Na základe svojich pozorovaní spracovali k cvičeniu štruktúrovanú písomnú správu ako výstup vzdelávania v predmete „Manažérstvo rizík“. Študenti končiacich ročníkov VŠBM zase implementovali svoje zistenia do práve finalizovaných diplomových prác orientovaných na optimalizáciu manažérskych postupov. Milým spestrením podujatia bolo stretnutie s našimi absolventmi z ranných rokov bezpečnostného vzdelávania v Košiciach, v súčasnosti pôsobiacich ako profesionálni záchranári, ktorí si svoje znalosti a skúsenosti overili v poobedňajšom kole cvičenia. V tomto duchu chceme zároveň popriať veľa síl, odhodlania a úspechov Ing. Bc. Mariánovi Hudákovi, MPH v pozícii hlavného odborníka pre zdravotnícke záchranárstvo Ministerstva zdravotníctva SR, do ktorej bol ustanovený 16.3.2023.
Dňa 21.4.2023 sa v priestoroch Aquparku Delňa v Prešove uskutočnil už v poradí 4. ročník súčinnostného cvičenia zložiek Integrovaného záchranného systému k problematike udalosti hromadného postihnutia osôb (UHPO). Organizátormi podujatia boli okrem VŠBM, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove, Záchranná služba Košice, LSE-Life Star Emergency, spol. s r.o., Krajské operačné stredisko ZZS a Mestská polícia Košice. Témou podujatia bola simulácia spoločenských nepokojov, ktoré boli príčinou hromadnej dopravnej nehody a s tým súvisiaci zásah budúcich záchranárov z UNIPO v rámci simulovanej UHPO. Takto sťažený scenár kládol značné požiadavky na cvičiacich, a to hlavne na správny manažment a systém riadenia krízovej situácie. Študenti VŠBM mali možnosť, okrem účasti v roli figurantov a profesionálnych príslušníkov zasahujúcich zložiek (MsP a HaZZ), získať poznatky a prehľad o priebehu krízového javu a o manažérskych postupoch v takýchto situáciách.
Účasť študentov VŠBM na súčinnostnom cvičení UHPO
Spolupráca s Finančnou správou SR
Vážení študenti 3. roč. Bc., 1. a 2. roč. Ing. štúdia dennej formy. Týmto sa vám chceme poďakovať za vzornú a odbornú reprezentáciu našej vysokej školy počas akcií Kriminálného úradu Finančnej správy SR za posledný rok, kde ste spolupracovali ako tzv. „nezúčastnené osoby“. V prílohe uvádzame poďakovanie pána Prezidenta FS SR Jiřího Žežulky, kde udáva váš podiel na zvyšovaní bezpečnosti a ochrane verejných záujmov SR. Zároveň sme povďačný Finančnej správe SR a jej regionálnemu zastúpeniu za príležitosť a efektívnu spoluprácu pri približovaní bezpečnostnej praxe našim študentom.
Memorandum o spolupráci so Združením náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska
Na základoch dlhoročnej spolupráce Mestskej polície Košice a VŠBM bolo začiatkom roka 2023 iniciované rokovanie s predsedníctvom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska čoho výsledkom je podpísanie memoranda o spolupráci, ktoré sa konalo na pôde VŠBM 5. mája 2023. Okrem bilancovania doterajšej spolupráce (naposledy to bolo súčinnostné cvičenie UHPO v Prešove), sa rokovania viedli o témach kontinuálneho vzdelávania mestských policajtov, ako aj možnostiach participácie VŠBM na základnej príprave nových príslušníkov MsP.
Promočný akt 2023 a ocenenia zahraničných partnerov
Dňa 16.6.2023 sa v aule VŠBM - akademika Milana Čiča uskutočnili promócie absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Okrem toho si svoje diplomy prevzali aj absolventi podiplomového štúdia DBA, MBA, MSc., LL.M a MPH. Tie im odovzdal priamo dekan fakulty zahraničných štúdií IPE Management School Paris - člen konzorcia PPA Business School - Paris (Francúzsko), profesor Michael Wooi. Na jeho návrh ocenil prezident konzorcia vysokých škôl PPA Jonathan Azoulay, prezidenta VŠBM v KE prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc., cestným doktorátom za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti medzinárodného celoživotného vzdelávania. Medzi čestnými hosťami promočného aktu bol aj generálny riaditeľ certifikačnej autority Q-certi (Južná Kórea), pán InKnow, Choi.
Na návrh rektora a po schválení Vedeckou radou VŠBM bolo týmto dvom osobnosťami udelený cestný titul „Doctor honiris causa“. Prof. Michael Wooi sa dlhoročne podieľa na rozvoji podiplomových štúdií na VŠBM a svojim osobitým prístupom posilňuje udržiavanie konštruktívnych a priateľských vzťahov medzi francúzskym a slovenským partnerom. Pán InKnow, Choi dlhoročne podporuje optimalizáciu systému kvality na VŠBM (v rámci certifikácie ISO 9001 a na neho nadväzujúci vnútorný systém kvality), a to prostredníctvom podpory zdieľania skúsenosti medzi audítormi kvality spoločnosti Q-certi, ktorá má zastúpenie v 52 krajinách sveta. Nemenej cteným hosťom bol aj prezident Karpatskej univerzity Augustyna Voloshyna v Užhorode a zároveň biskup pravoslávnej cirkvi Mukačeva a karpatskej oblasti Ukrajiny, prof. Viktor Bed, Doktor teológie a Doktor práv, ktorý si za doterajšiu spoluprácu prevzal z rúk prezidenta VŠBM akademika prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. striebornú medailu VŠBM so šerpou. Medzinárodný kontext tohoto slávnostného podujatia dotváralo aj odovzdanie čestného titulu "Profesor honoricum" za spoluprácu a rozvoj  našim spolupracovníkom Dr.h.c. doc. JUDr. Štefanovi Kočanovi, PhD., LL.M; JUDr. Štefanovi Jakabovičovi, PhD., LL.M a Ing. Matúšovi Murajdovi, PhD., DBA. z rúk zástupcu nášho partnera Vysokej školy spoločensko-hospodárskej v Przeworsku (Poľsko). Všetkým úspešným absolventom a oceneným osobnostiam blahoželáme a ďakujeme za dôveru a spoluprácu.
 
 
Ocenenie Čínskej ľudovej republiky
Dňa 11. júla 2023 počas slávnosti organizovanej ambasádou Čínskej ľudovej republiky v Bratislave k 30. výročiu uznania samostatnosti Slovenskej republiky Čínskou ľudovou republikou, bolo cenený náš kolega Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., DBA, riaditeľ ÚHTV, za svoj prínos v oblasti diplomacie počas svojho pôsobenia ako veľvyslanec SR v Číne v rokoch 1994 – 1998.
Kolektív VŠBM mu k tomuto oceneniu blahoželá a želá ešte veľa síl do odovzdávania svojich jedinečných skúseností našim študentom a kolegom.
Master of Business Administration
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Foreign Representative
Ocenenie bezpečnostnej komunity v Taiwane
V januári 2023 si v rámci účasti na bezpečnostnej konferencii APSA v Taiwane prevzal náš kolega Ing. Peter Havaj, PhD., DBA ocenenie za prínos v oblasti bezpečnosti z rúk taiwanského viceprezidenta Dr. Lai Ching-te.  Zároveň bolo cťou prevziať si ocenenie od Association of Security Companies, New Taipei City za medzinárodnú spoluprácu v otázkach bezpečnostných technológií a výcviku bezpečnostných zložiek. V uvedených oblastiach si kladie VŠBM za cieľ aj v ďalšom období rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, a to hlavne v kontexte výmeny skúseností a profesionalizácie bezpečnostného vzdelávania.