vsbmprojekty.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
 
projekty EÚ
Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com
Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach VŠBM v obci Kysak privítalo dňa 12.4.2019 partnerské organizácie na súčinnostnom cvičení Integrovaného bezpečnostného systému s témou udalosti s hromadným postihnutím (UHPO) vo forme hromadnej dopravnej nehody. Spestrením už v poradí druhého ročníka takéhoto podujatia bolo zakomponovanie rizika infekčnej nákazy do scenára udalosti. Toto spestrenie si vyžiadalo výrazne odlišné postupy a zaťaženie zasahujúcich, ako aj nasadenie špeciálnej techniky a manažérskych postupov záchrany. 
Podujatie malo za cieľ preveriť pripravenosť budúcich záchranárov z našej partnerskej inštitúcie Katedry urgentnej medicíny, Fakulty zdravotníckych odborov, Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá organizačne podujatie zastrešovala. Na podujatí participovali zložky IZS a to Hasičský a záchranný zbor, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, spoločnosti Košická záchranka a Falck Záchranná a.s.
Súčinnostné taktické cvičenie zložiek IZS vo Výcvikovom centre prežitia v sťažených podmienkach - VŠBM, Kysak

Okrem primárnej úlohy preveriť znalosti a schopnosti budúcich bakalárov záchranárov, malo toto podujatie za cieľ poukázať na potrebu budovania efektívnej súčinnosti všetkých zúčastnených zložiek, čo je často krát v praxi problematické. V tomto duchu sa ako hostia podujatia zúčastnili mnohí zástupcovia krízových, policajných, zdravotníckych a hasičských zložiek a civilnej ochrany, z ktorých možeme menovať napr. Krajského riaditeľa PZ SR v Košiciach plk. JUDr. Radoslava Fedora, zástupcu KR PZ plk. Mgr. Štefana Mulika, vedúceho oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania OÚ Košice Ing. Jána Plačka a mnohých ďalších vážených hostí. Komplexnosť odbornej komunity dopĺňali zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene a VŠBM v Košiciach, ktorí toto cvičenie využili pre zber údajov pre ďalší výskum a riešenie problematiky BOZP. Rozhodcovské výsledky cvičenia dvoch odlišných simulovaných udalosti, boli prezentované aktérom cvičenia a poukázali na výbornú odbornú pripravenosť študentov, avšak problematické boli oblasti správneho manažmentu činnosti a neformálnej spolupráce. V tomto smere sa javí úloha VŠBM ako kľúčová pri doplňovaním manažérskeho vzdelania, čoho dôkazom sú aj fakty, že medzi zasahujúcimi profesionálmi HZaZ a ZZS je mnoho našich absolventov, ako aj záujem absolventov študijného odboru Záchranné služby pokračovať v príbuznom inžinierskom štúdiu na VŠBM. Priebeh podujatia, postoj organizátorov, aktérov a v neposlednom rade aj hosti z odbornej komunity poukazujú na vysoký záujem problémy pomenovať, a naliehavosť ich riešiť. Ideálnym spojivom sa v tomto trende javí akademická komunita bezpečnostných odborov.
KURZ PREŽITIA V SŤAŽENÝCH PODMIENKACH NA VŠBM
Študenti VŠBM majú možnosť sa v rámci predmetu Telesná výchova zúčastniť týždňového kurzu prežitia v sťažených podmienkach, vo výcvikovom centre VŠBM v obci Kysak. Úspešnosť kurzu preukazuje už jeho 42. kolo, ktoré prebehlo v predošlých dňoch. Obsahom kurzu sú okrem inštruktáže sebaobrany, zľavovania, a prvej pomoci aj techniky prežitia v prírode, ktoré zahŕňajú okrem iného aj prípravu stravy v prírodných podmienkach alebo stavbu prístreškov.  Kurzy sú vhodným doplnkom teoretickej bezpečnostnej výuky, čo oceňujú aj zahraniční študenti, ktorí absolvujú semester štúdia na našej škole v rámci programu Erasmus+.
 
 
 
 
 
Master of Laws
Ponuka podiplomových štúdií:
 
Rozvrhy - portál MAIS
 
Európska spoločnosť pre výskum kvality ESQR so sídlom vo Švajčiarsku ocenila našu snahu a udelila nám Zlatú cenu za výsledky manažérstva kvality, ktoré uplatňujeme od roku 2011. Cena bola udelená a slávnostne odovzdaná 11.12.2021 v Dubaji, v Spojených Arabských Emirátoch, 40-tim vybraným organizáciám zo všetkých 5 kontinentov. Na konferencii ESQR a slávnostného galavečera v Dubaji sa zúčastnili Dr.h.c. prof. Ing. Imrich Dufinec, CSc., MBA, tvorca QMS VŠBM v Košiciach a zmocnenec pre akreditáciu podľa nových štandardov Slovenskej Akreditačnej Agentúry, spolu s prorektorkou pre vedu a výskum Ing. Jozefínou Drotárovou, PhD., MBA., MPH. (video organizátora)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa o vysoký štandard kvality systematicky ale i systémovo usiluje od r. 2011. V roku 2012 sme prvýkrát získali certifikát Quality Austria za implementáciu IS0 9001, ktorý sme každoročne obhajovali zahraničnými auditmi. Začiatkom tohto roka sme výsledky nášho desaťročného úsilie obhájili recertifikáciou medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou G-CERT-i z Južnej Kórei, akreditovanou v USA.
Medzinárodné ocenenie nášho manažérstva kvality v Dubaji
 
Stáž nemeckých policajtov na VŠBM
Po dvoch rokoch online spolupráce s Policajnou akadémiou Dolné Sasko (Nemecko), sme začiatkom mája privítali na povinnej zahraničnej odbornej stáži 8 policajtov - študentov 3. ročníka Bc. štúdia. Predbežne plánovaný praktický výcvik v našom Výcvikovom centre prežitia v sťažených podmienkach Kysak sme rozšírili o aktivity prezentujúce bezpečnosť v našom regióne. Stážisti si okrem prehliadky mesta Košice vyskúšali taktickú streľbu zo zbraní slovenskej výroby, vymenili si skúsenosti zo služobnej kynológie a zásahovej činnosti jednotiek PMJ a PPU, spoznali moderné trendy vzdelávania a vybavenia záchranárov v centre EMA - Záchranná služba Košice, prezreli si činnosť operačného strediska Mestskej polície Košice,  navštívili spoločnosť Gemor produkujúcu uniformy pre celú Európu a vo finále sa oboznámili s prácou Hraničnej a cudzineckej polície SR a Finančnej správy SR na šengenskej hranici. V tomto smere sa chceme srdečne poďakovať našim slovenským partnerom, ale aj Polícii ČR (nasadenej na štátnej hranici), za ústretovosť a snahu pri reprezentácii bezpečnostného systému Slovenskej republiky.
 
Ocenenie WINNER Awards
Po minuloročnom ocenení systému kvality VŠBM v Dubaji, bola naša vysoká škola nominovaná na ocenenie The WINNER Awards, ktoré udeľuje spoločnosť WINNER Groupe v spolupráci s Intenational Business Institute a International Business Magazine z Brazílie. Ocenenia WINNER Awards sú určené všetkým spoločnostiam, ktoré spolupracujú na raste svojich krajín, vytvárajú pracovné miesta a prekonávajú bariéry a stávajú sa referenciou vo svojich oblastiach odbornosti. Touto poctou sa oceňuje iniciatíva týchto podnikateľských subjektov, ktorí majú odvahu uviesť svoje nápady a sny do praxe.
Spektrum oceňovaných kategórií tvorí: Inovácia, Právo a Spravodlivosť, Stratégia rastu, CEO roka, Lídri roka, Rozvoj ľudí, Kvalita v poisťovníctve,  Kvalita vo vzdelávaní, Mladý podnikateľ, Sociálna zodpovednosť, Business Of Excellence, Informačná technológia, Zdravie a podnikanie, Dokonalosť v produkte/službe, Vynikajúci rýchlo rastúci biznis, Zodpovednosť a povedomie o životnom prostredí. VŠBM v Košiciach bola ocenená v oblasti „Kvalita vo vzdelávaní“ v duchu myšlienky WINNER Awards. Ocenenie bolo odovzdané 6. augusta 2022 v Paríži zástupcom našej vysokej školy vicerektorovi Dr.h.c. doc. Ing. Petrovi Lošonczimu, PhD., MBA, MSc. a zmocnencovi pre kvalitu Dr.h.c. prof. Ing. Imrichovi Dufincovi, CSc., MBA, DBA. Na podujatí sa zúčastnilo približne 50 hostí z 22 krajín sveta a preto je pre nás veľkou cťou byť v kruhu ocenených.
Rozhovor s profesorom Mesárošom zakladateľom VŠBM v KE – štatutárnym zástupcom školy

Otázka redakcie: Pán profesor, ako prežila VŠBM v KE rok 2023?

Prof. Mesároš : Vážený pán redaktor, rok 2023 bol pre našu vysokú školu veľmi náročný. Na VŠBM prebehla hĺbková kontrola z ministerstva školstva, ktorej trvanie bolo až 20 mesiacov. Vedenie našej školy privítalo takúto kontrolu, pretože ministerstvo školstva konečne videlo, ako žije súkromná VŠ, z čoho žije a aj to, že denní študenti na východnom Slovensku to majú ekonomický podstatne ťažšie než v Bratislave.

Naši študenti neustále písali petície, kde žiadali o zrovnoprávnenie so študentami z Ukrajiny. Týchto študentov, ktorí v počte cca 3000 študujú na východoslovenských verejných vysokých školách štát  veľkoryso dotuje z našich daní, teda aj z dani ich rodičov, alebo ich samotných. Ja osobne musím pripomenúť, že niektorí vedúci pracovnici verejných VŠ majú rozprávkové platy hodné prezidenta SR.
redakcia ZÓNA 10
Vaše podnety adresujte na:  podnety@vsbm.sk
 
Ponuka kurzov v rámci národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“
Pre vzdelávanie občanov, ktorí majú záujem kariérne rásť, zlepšiť si svoje jazykové a počítačové zručnosti a sú v trvalom pracovnom pomere, v rámci národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ naša škola vďaka Európskej únie a Úradu práce Košice organizuje a ponúka BEZPLATNÉ kurzy:

Jazykové kurzy:
1. Základný kurz anglického jazyka
2. Kurz anglického jazyka pre pokročilých
3. Základný kurz nemeckého jazyka
4. Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých

Počítačový kurz:
Adaptačný kurz digitálnych zručností
Kurzy budú realizované priamo v priestoroch našej školy, ktorá sídli na adrese Košťova 1, 040 11 Košice. Na základe vašej žiadosti  je možnosť realizovať kurzy jazykovej prípravy aj priamo v priestoroch zákazníka, okrem PC kurzu, z dôvodu dostupnosti výpočtovej techniky.
Vzdelávacie kurzy budú v rámci projektu uhradené v plnej výške Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre viac informácií píšte na kurzy@vsbm.sk, alebo sa informujte osobne v sídle vysokej školy.
VŠBM ďakuje zástupcom Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Finančnej správy SR (a to Kriminálnemu úradu FS  a Colnému úradu), Mestskej polície Košice, spoločnosti M2C Praha a Inštitútu bezpečnosti práce Žilina za mnoho podnetných informácií pre uplatnenie a kariérny rast našich študnetov a absolventov v praxi. Prvom ročník kariérneho dňa organizovalo Centrum podpory študentov a Klub absolventov VŠBM.
Kariérny deň - marec 2023
 
Plán obnovy - Komponent 9
Na základe svojich pozorovaní spracovali k cvičeniu štruktúrovanú písomnú správu ako výstup vzdelávania v predmete „Manažérstvo rizík“. Študenti končiacich ročníkov VŠBM zase implementovali svoje zistenia do práve finalizovaných diplomových prác orientovaných na optimalizáciu manažérskych postupov. Milým spestrením podujatia bolo stretnutie s našimi absolventmi z ranných rokov bezpečnostného vzdelávania v Košiciach, v súčasnosti pôsobiacich ako profesionálni záchranári, ktorí si svoje znalosti a skúsenosti overili v poobedňajšom kole cvičenia. V tomto duchu chceme zároveň popriať veľa síl, odhodlania a úspechov Ing. Bc. Mariánovi Hudákovi, MPH v pozícii hlavného odborníka pre zdravotnícke záchranárstvo Ministerstva zdravotníctva SR, do ktorej bol ustanovený 16.3.2023.
Dňa 21.4.2023 sa v priestoroch Aquparku Delňa v Prešove uskutočnil už v poradí 4. ročník súčinnostného cvičenia zložiek Integrovaného záchranného systému k problematike udalosti hromadného postihnutia osôb (UHPO). Organizátormi podujatia boli okrem VŠBM, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove, Záchranná služba Košice, LSE-Life Star Emergency, spol. s r.o., Krajské operačné stredisko ZZS a Mestská polícia Košice. Témou podujatia bola simulácia spoločenských nepokojov, ktoré boli príčinou hromadnej dopravnej nehody a s tým súvisiaci zásah budúcich záchranárov z UNIPO v rámci simulovanej UHPO. Takto sťažený scenár kládol značné požiadavky na cvičiacich, a to hlavne na správny manažment a systém riadenia krízovej situácie. Študenti VŠBM mali možnosť, okrem účasti v roli figurantov a profesionálnych príslušníkov zasahujúcich zložiek (MsP a HaZZ), získať poznatky a prehľad o priebehu krízového javu a o manažérskych postupoch v takýchto situáciách.
Účasť študentov VŠBM na súčinnostnom cvičení UHPO
Spolupráca s Finančnou správou SR
Vážení študenti 3. roč. Bc., 1. a 2. roč. Ing. štúdia dennej formy. Týmto sa vám chceme poďakovať za vzornú a odbornú reprezentáciu našej vysokej školy počas akcií Kriminálného úradu Finančnej správy SR za posledný rok, kde ste spolupracovali ako tzv. „nezúčastnené osoby“. V prílohe uvádzame poďakovanie pána Prezidenta FS SR Jiřího Žežulky, kde udáva váš podiel na zvyšovaní bezpečnosti a ochrane verejných záujmov SR. Zároveň sme povďačný Finančnej správe SR a jej regionálnemu zastúpeniu za príležitosť a efektívnu spoluprácu pri približovaní bezpečnostnej praxe našim študentom.
Memorandum o spolupráci so Združením náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska
Na základoch dlhoročnej spolupráce Mestskej polície Košice a VŠBM bolo začiatkom roka 2023 iniciované rokovanie s predsedníctvom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska čoho výsledkom je podpísanie memoranda o spolupráci, ktoré sa konalo na pôde VŠBM 5. mája 2023. Okrem bilancovania doterajšej spolupráce (naposledy to bolo súčinnostné cvičenie UHPO v Prešove), sa rokovania viedli o témach kontinuálneho vzdelávania mestských policajtov, ako aj možnostiach participácie VŠBM na základnej príprave nových príslušníkov MsP.
 
 
Ocenenie Čínskej ľudovej republiky
Dňa 11. júla 2023 počas slávnosti organizovanej ambasádou Čínskej ľudovej republiky v Bratislave k 30. výročiu uznania samostatnosti Slovenskej republiky Čínskou ľudovou republikou, bolo cenený náš kolega Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., DBA, riaditeľ ÚHTV, za svoj prínos v oblasti diplomacie počas svojho pôsobenia ako veľvyslanec SR v Číne v rokoch 1994 – 1998.
Kolektív VŠBM mu k tomuto oceneniu blahoželá a želá ešte veľa síl do odovzdávania svojich jedinečných skúseností našim študentom a kolegom.
Master of Business Administration
Ocenenie bezpečnostnej komunity v Taiwane
V januári 2023 si v rámci účasti na bezpečnostnej konferencii APSA v Taiwane prevzal náš kolega Ing. Peter Havaj, PhD., DBA ocenenie za prínos v oblasti bezpečnosti z rúk taiwanského viceprezidenta Dr. Lai Ching-te.  Zároveň bolo cťou prevziať si ocenenie od Association of Security Companies, New Taipei City za medzinárodnú spoluprácu v otázkach bezpečnostných technológií a výcviku bezpečnostných zložiek. V uvedených oblastiach si kladie VŠBM za cieľ aj v ďalšom období rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, a to hlavne v kontexte výmeny skúseností a profesionalizácie bezpečnostného vzdelávania.
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Spolupráca s Maticou slovenskou
Ďalším rozmerom možnej spolupráce je participácia na vyučovacom procese formou hosťovaných prednášok významných odborníkov, a to najmä v kontexte histórie našej štátnosti, podpory národnej identity Slovákov a náhľadu do vývoja slovenského národa v kontexte bezpečnostných zborov na našom území. Historický národný kontext chápeme ako dôležitý aspekt formovania osobnosti našich študentov ako aj spoločenskej úlohy VŠBM.
Dňa 22. januára 2024 navštívil našu vysokú školu predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, PhD. Obsahom rokovaní bolo hľadanie príležitostí pre vzájomnú spoluprácu. Konštruktívne jednanie prinieslo návrhy pre rozširovanie knižničného fondu Akademickej knižnice VŠBM o diela z produkcie Matice slovenskej, ktorá je známa osvety aj svojou vedeckou činnosťou.
14.6.2023 sa ukončil dvojdňový audit pracovnej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ na preverenie súladu vnútorného systému kvality VŠBM so štandardami akreditačnej agentúry, pričom ale definitívny výsledok nevieme. Konanie by malo trvať do jedného roka od úhrady poplatku za audit (január 2023 - 10 662 €), avšak doposiaľ nie je ukončené. Je to možné aj preto, že niektoré VŠ platené zo štátneho rozpočtu mali vážne problémy s naštartovaním posudzovania a cely proces akreditácií sa predĺžil oproti pôvodnému plánu.


Otázka redakcie: Pri enormnom náraste cien energií, ale aj ostatných životných nákladov – zvládate to?

Prof. Mesároš:  To je otázka na celovečernú diskusiu, ale pri troche skromnosti to ešte ako tak ide. U nás je stanovené školné a iné poplatky nevyberáme. Pre nasledujúci akademický rok je to v dennej forme je to 980 €, v externej forme 1300 €, pri dištančnej metóde 1600 €, a zahraniční študenti platia 1800 € (vrátane jazykovej prípravy).
Podľa § 91 ods.2. zákona o vysokých školách si súkromná VŠ zarába na svoj chod samostatne a tak vykonávame rôzne ďalšie vzdelávania, čo nás troška odpútava od vedeckej a výskumnej činnosti. Aby sme pomohli študentom pri platení školného prechádzame od akademickom roku 2024/2025 na platenie za semester. V praxi to znamená, že zimný semester sa bude splatný k 15.7.2024 a letný semester 15.1.2025.

V poslednej dobe sa na 2. stupeň na našu VŠ prihlasuje nečakane veľký počet absolventov Bc. štúdia z iných VŠ, ale žiaľ nie na dennú formu, ale na externú, pretože sú nútení popri štúdiu pracovať.
Otázka redakcie: Pán profesor, Vaša VŠ patri svojim zameraním a prístupom medzi jedinečné VŠ a všímame si, že cela škola za svoju prínosnú prácu pre bezpečnosť je viac oceňovaná zo zahraničia než na Slovenku – čim to je?

Prof. Mesároš:  Súkromné VŠ zatiaľ naša spoločnosť neprijala ako rovnocenné s verejnými VŠ. Je to dané aj tým, že prevažná časť populácie na Slovensku žije ešte stále v ideáloch tzv. socialistickej demokracie, kde v minulosti všetko dodával štát, ktorý však nenapadne viedol občanov, ako „dav“ k šťastnému zajtrajšku.
Je tu ešte jeden moment, že nie pre každého občana je samozrejmé, že súkromnú VŠ vlastni jednotlivec, alebo nejaká spoločnosť. Málokto si už dá tu námahu zistiť, že ja osobne spolu s mojimi priateľmi budujem túto školu už 26 rokov. Naša vysoká škola JE ODPOVEĎOU na zrušenie vojenskej základnej služby začiatkom tretieho milénia, a tým aj poklesu bezpečnostného intelektu mladej generácie.
Len taká malá poznámka, keď sa už tak, prepáčte za výraz, „poklonkujeme západnému svetu“ a pošľapávame naše slovenské tradície a hodnoty, všimnime si, že v Nemecku sa obnovuje vojenská základná služba a to iste platí o ďalších anglosaských krajinách.
Ako honorárny profesor Oxfordu to vídavam na vlastné oči priamo v Anglicku a vedel by som Vám o tom dlho rozprávať. Uvediem len naše posledné ocenenie na európskej úrovni získane koncom roka 2023 - „Flag of Europe“, Oxford.
Memorandum o spolupráci s mestom Košice

V dňoch 19. a 20 . 4. 2023 privítala naša vysoká škola  v aule akademika Milan Čiča, partnerov z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Prvý deň sa niesol v slávnostnom duchu odovzdávania najvyššieho vyznamenanie DPO SR – čestný titul „Zaslúžilý člen DPO SR“, "Rad svätého Floriána", "Rad čestného hasičstva" a Medaila prezidenta DPO SR z rúk prezidenta DPO SR hlavného inšpektora Bc. Jozefa Smolinského, za prítomnosti bývalého prezidenta DPO SR hlavného inšpektora Pavla Ceľucha, člena Prezídia DPO SR generálneho inšpektora Štefana Kučečku, člena Prezídia DPO SR generálneho inšpektora Ing. Miroslava Semaniča, MBA a vedúceho katedry bezpečnostných vied VŠBM Ing. Petra Palka, PhD., MBA, MSc. Dojímavé momenty ocenenia celoživotných zásluh vybraných členov DPO z prešovského, košického  a žilinského kraja v prítomnosti ich blízkych vystriedalo sobotňajšie odborné rokovanie v rámci celoslovenského snemu DPO SR.

Dňa 25. 4. 2024 podpísalo vedene Magistrátu mesta Košice v zastúpení primátora Ing. Jaroslava Poláčeka s VŠBM v Košiciach, ktorú reprezentoval prezident školy akademika prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. zmluvu o spolupráci pri realizácii základnej a ďalšej odbornej prípravy mestských policajtov. Pri podpise boli prítomní aj náčelník Mestskej polície Košice Ing. Slavomír Pavelčák, PhD. a rektor VŠBM doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD. Tento akt je ďalším krokom v našej doterajšie spolupráci v otázkach bezpečnosti mesta Košice a korešponduje s trendom participácie našej vysokej školy na zvyšovaní bezpečnosti v regióne v širšom kontexte činnosti služieb, zložiek a inštitúcií, ktoré svojim podielom vytvárajú bezpečné prostredie pre občanov.

Slávnostné oceňovanie členov a snem Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
VŠBM si cení spoluprácu a vyjadruje úctu nad dobrovoľníckou činnosťou členov DPO SR, ako aj jednotlivých Dobrovoľných hasičských zborov obcí na Slovensku. 
Promócie absolventov 2024

V dňoch 13. – 14. júna 2024 sa v priestoroch auly akademika Milana Čiča uskutočnili promócie absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a podiplomového štúdia. Slávnostnú atmosféru dotvárala účasť vzácnych hosti, medzi ktorými bol primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček, prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii SR

 
 
 

Dňa 14. mája 2024 navštívil našu vysokú školu veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku,

jeho excelencia CAI Ge s delegáciou konzulárnych atašé ZHANG Ruiqi a ZHOU Xinran. Po krátkej obhliadke priestorov školy nasledovalo síce nedlhé, ale konštruktívne rokovanie o ďalších možnostiach spolupráce.


Priateľskú atmosféru okrem vecných darov umocňoval aj fakt, že sprostredkovateľ stretnutia, riaditeľ ÚHTV prof. Vladimír Klimo, s jeho excelenciou CAI Ge spolupracoval už počas svojho pôsobenia ako veľvyslanec SR v Pekingu. Úzke diplomatické kruhy teda aj po rokoch dávajú príležitosť rozvoja medzinárodných vzťahov, v tomto prípade na akademickej úrovni.  

Návšteva čínskeho veľvyslanca H.E. CAI Ge

a náčelník Mestskej polície v Prešove Mgr. Ján Andrejko, PhD., LL.M, náčelník Mestskej polície Košice, Ing. Slavomír Pavelčák, PhD., LL.M, krajský riaditeľ Policajného zboru SR v Košiciach plk. Mgr. Štefan Mulik a zástupca krajského riaditeľa PZ SR v Košiciach pplk. Ing. Ladislav Héžel, DPA. Rovnako ako každý rok sme medzi hosťami privítali aj dekana fakulty zahraničných štúdií, PPA Business School (Francúzsko) prof. Michaela Wooia, ako zástupcu našej partnerskej inštitúcie zastrešujúcej podiplomové profesijné vzdelávanie realizované na pôde VŠBM v Košiciach.  Všetkým absolventom blahoželáme a prajeme veľa úspechov ich profesijnej praxi a mnoho entuziazmu do ďalšieho rozširovania svojho vzdelania a profesionálnych zručností.