vsbmprojekty.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Rozvrhy - portál MAIS
Pozvané prednášky odborníkov z praxe
VŠBM v Košiciach aj v roku 2017 pokračuje v obohacovaní vyučovacieho procesu prednáškami pozvaných odborníkov z praxe, ktorí prinášajú študentom alternatívny pohľad na otázky modernej doby. Nastolené témy sa odrážajú od študovanej odbornosti, ale často obsahujú aj pridanú hodnotu vo forme skúsenosti a poznatkov, ktoré sa študent nikde nedočíta. V aktuálnom kole pozvaných prednášok nás navštívili :
Dr.h.c. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. - Aplikácia softvérov pre vyhodnocovanie bezpečnosti jadrových elektrárni
pplk. JUDr. Emil Semjan, PhD. - Problematika nelegálnej migrácie
PaedDr. Marek Kmeť - Čo očakáva zamestnávateľ od uchádzača
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Vaše podnety adresujte na:  podnety(zavinac)vsbm.sk
Vážení uchádzači o štúdium na VŠBM v KE
Často kladená otázka: Aký je rozdiel medzi našou súkromnou vysokou školou a inou verejnoprávnou vysokou školou?
 
V najbližšom čase nás čakajú ďalšie témy, z ktorých vyberáme napr. technická bezpečnosť v bankovníctve alebo možnosti rozširovania si bezpečnostného vzdelania pre lepšie uplatnenie na trhu práce v profesii „bezpečnostný manažér“.
Promočný akt 2017 a udelenie ocenení
V dňoch 28.6. až 30.6. sa v priestoroch Auly akademika Milana Čiča uskutočnili promócie absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v študijnom odbore „Ochrana osôb a majetku“, študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“. Počas promočného aktu si svoj diplom prevzali aj absolventi podiplomového profesijného štúdia MBA, ktorí v tomto roku ukončili štúdium v počte 52 absolventov.

Súčasťou promócií bolo aj odovzdávanie čestného titulu „Doctor honoris causa“ dlhoročnému spolupracovníkovi našej inštitúcie, rektorovi Vysokej školy manažérskej vo Varšave, prof. dr hab. inż. Pawłovi Czarneckemu, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. mult. za rozvoj medzinárodnej spolupráce a bezpečnostného vzdelávania v prospech VŠBM V Košiciach.
V podobnom duchu podpory našej inštitúcie bol na promočnom akte ocenení aj dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. MBA  LL.M., ktorý si z rúk prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. MBA LL.M. prevzal najvyššie ocenenie našej školy - striebornú hviezdu STAR.

Ako býva zvykom, aj počas tohtoročných promócii, bola dvakrát udelená pamätná plaketa „Najlepší študent“, ktorú získali Ing. Andrea Vasilňaková a Bc. Miroslav Semanič.
Nový študijný program podiplomového štúdia MSc.
Dĺžka štúdia je stanovená na jeden semester, pričom ťažiskom je v  spracovaní záverečnej podiplomovej práce pod odborným dohľadom našich lektorov v slovenskom jazyku. Štúdium je spoplatnené sumou 2500 Eur. Viac informácií nájdete čoskoro na našej stránke www.vsbm.sk/msc.html  alebo na e-mailovej adrese vsbm@vsbm.sk.
Master of Science
VŠBM v Košiciach rozširuje svoje portfólio podiplomového štúdia Master of Science (v skratke MSc.) o študijný program „Strategický manažment“. Študijný program bude realizovaný v Košiciach, v slovenskom jazyku a to v  spolupráci s naším francúzskym partnerom IPE Management School - Paris.
Napísali o nás ...
VŠBM: Vzdelanie s bohatou praxou
Pokračovanie prednášok odborníkov z praxe aj v novom akad. roku 2017/2018
Aj v tomto akademickom roku 2017/2018 VŠBM v Košiciach pokračuje v sérii pozvaných prednášok významných odborníkov z praxe. V dňoch 10. a 11. októbra 2017 sa uskutočnili dve z nich a to:
Ing. Matej Styk - Bezpečnosť stavieb v praxi
gen. JUDr. Ľubomír Ábel, LL.M. - Otázky verejného poriadku a bezpečnosti štátu
1. Naša škola má perspektívne študijné programy, ktoré nie sú na verejnoprávnych školách (súčasná bezpečnostná situácia vo svete).
2. Absolútna starostlivosť o študenta počas štúdia.
3. Okrem školného nie sú žiadne dodatočné poplatky, pritom školné na našej škole je najnižšie na Slovensku.
4. Študijná literatúra zadarmo, nič sa nekupuje - pozrite sa na verejnoprávnych školách.
5. V AR 2017/2018 externá forma stále v pôvodnej dĺžke, tzn. Bc. - 3 roky a Ing. - 2 roky.
6. Možnosť individuálnej formy, ktorá je personálne a organizačne zabezpečená pre všetky stupne štúdia.
7. Študijná literatúra je na našej škole 80% zabezpečená z vlastných zdrojov (publikujeme už 17 rokov). Je v dostatočnom počte pre každého študenta.
8. Individuálny prístup k pracujúcim študentom a študentom pôsobiacich v zahraničí podľa individuálnych plánov. Každému je pridelený odborný asistent, docent alebo profesor.
9. Zabezpečené duálne štúdium.
10. Našim cieľom je naučiť a nie skúšať (Učiace sa Slovensko).

Vysoká škola bezpečnostného manžérstva v Košiciach  si zaklada na zakladných principoch uvedených na obrazkoch.
Navšteva maďarskej policajnej delegácie
Dňa 25.10.2017 navštívila VŠBM v Košiciach delegácie policajných dôstojníkov Maďarskej republiky pod vedením plk. doc. Dr. Christiána Lászla, vedúceho katedry verejnej bezpečnosti Akadémie verejnej služby v Budapešti. Delegáciu sprevádzal náš dlhoročný spolupracovník, bývalý krajský riaditeľ PZ SR v Košiciach a aktuálny policajný pridelenec SR v Maďarsku gen. Juraj Bukuš. Cieľom tejto návštevy bolo získanie nových  poznatkov a skúsenosti o realizácii študijného programu v odbore Ochrana osôb a majetku s cieľom  zvýšenia bezpečnosti a ochrany verejného poriadku v šengenskom priestore.
11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA
V dňoch 9.-10. novembra 2017 sa uskutočnil už v poradí jedenásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA. Nad konferenciou prevzal záštitu štátny tajomník ministerstva vnútra SR Ing. Rudolf Urbanovič. Medzi čestnými hosťami bola ústavná sudkyňa JUDr. Marianna Mochnáčová, osobnosť v oblasti bezpečnostných vied prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c.mult., dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. a riaditeľka Úradu komisára pre deti JUDr. Daniela Lengyelová, PhD.
Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre neformálnu diskusiu o bezpečnostných výzvach, ktoré je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného bezpečnostného prostredia.
Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho stredoeurópskeho regiónu. V poobedňajších hodinách prvého dňa konferencie sa pokračovalo odbornými vystúpeniami prednášajúcich v sekciách :
1 - Aktuálne otázky bezpečnosti SR a EÚ
2 - kriminologické  aspekty bezpečnosti občanov

Konferencie sa zúčastnilo mnoho zástupcov akademickej obce a bezpečnostnej praxe, pričom už pravidelnosťou je veľký záujem účastníkov z krajín V4 a Ukrajiny. Takéto zoskupenie odborníkov dáva priestor pre konštruktívne jednania s cieľom jednotného rozvoja stredoeurópskej bezpečnosti ako celku.
V každoročnej súťaži Slovenskej Komory Súkromnej Bezpečnosti o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti, sa za absolventov VŠBM akademického roku 2016/2017 umiestnil Ing. Tomáš Stanislavský s diplomovou prácou "Snímanie a analýza zvuku ako možnosť rozšírenia zabezpečovacích systémov" na skvelom 2. mieste. Za reprezentáciu školy kvalitnou tvorivou prácou ďakujeme a k umiestneniu blahoželáme.
Úspech v súťaži diplomových prác
Úvodné stretnutie k novému medzinárodnému projektu  FLOODRESC
Dňa 22.11.2017 sa na univerzite Egyetem v Miškovci uskutočnilo prvé stretnutie riešiteľov projektu FLOODRESC - Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment (INTEREG-SKHU/1601/4.1/187) s účasťou zástupcov Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ktorá je partnerom na projekte spolu s fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach, Holocén Természetvédelmi Egyesület, Borsod-Abaúj-Zempén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Projekt bude mať trvanie 24 mesiacov.
H2020 na VŠBM
projekty EÚ
Vážení uchádzači,
viac informácií o Vašom budúcom manažérskom vzdelaní v študijnom programe "Riadenie bezpečnostných systémov" sa môžete dozvedieť na podstránke  MOŽNOSTI ŠTÚDIA
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Rokovanie s predsedom Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť
Dňa 14.12.2017 v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie delegácie VŠBM s predsedom Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť PhDr. Antonom Hrnkom, CSc.  Predmetom rokovania boli otázky bezpečnosti štátu, a s tým súvisiace systematické vzdelávanie v oblasti bezpečnosti. Táto rozprava nadväzovala na obsah rokovaní počas 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA, ktorá sa konala v dňoch 09. - 10. 11. 2017 na pôde VŠBM v Košiciach. Delegácia VŠBM počas návštevy na znak ocenenia prínosu pána predsedu v oblasti bezpečnosti mu odovzdala pamätnú medailu školy. 
Návšteva atašé Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR na VŠBM
Dňa 29.12.2017 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach uskutočnilo rokovanie zástupcu Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej Republike a vedenia VŠBM v Košiciach. Cieľom návštevy bolo hľadanie možných foriem spolupráce s koncentráciou na oblasť vzdelávania. Atašé pre vzdelávanie, kultúru a šport Nikita GRIŠČENKO mal možnosť sa v krátkosti oboznámiť s činnosťou VŠBM a ďalšími našim smerovaním v oblasti vzdelávania, a to aj zahraničných študentov. Rokovanie, ktoré sa viedlo v družnej a konštruktívnej atmosfére bolo ukončené prehliadkou priestorov hlavnej budovy VŠBM - Košťova 1. Otvorené otázky ďalšej potenciálnej spolupráce s Ruskou federáciou budú predmetom budúcich rokovaní.
progeCAD logo
Uchádzači pozor,
v špecializovanej prílohe denníka Korzár zo dňa 24.1.2018 venovanej Vysokým školám, je v sumarizačnej tabuľke termínov podávania prihlášok na VŠ skreslene uvedený dátum prijímania prihlášok na štúdiu u nás, a to do augusta 2018.
Prijímanie prihlášok na Bc. a Ing. štúdium je do 31.5.2018 s prípadnou možnosťou vyhlásenia dodatočného kola podávania prihlášok. Do konca augusta je možné podávať prihlášky na podiplomové štúdia a na individuálnu formu vysokoškolského štúdia.