VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
projekty EÚ
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Rozvrhy - portál MAIS
Promócie absolventov a odovzdanie ocenení
V Štátnom divadle v Košiciach sa v dňoch 22. až 24.6.2016 uskutočnil promočný akt absolventov vysokoškolského štúdia za akademický rok 2015/2016. Okrem absolventov Bc. a Ing. štúdia si diplom prevzalo aj 72 absolventov  podiplomového štúdia MBA.
V duchu slávnostnej atmosféry boli počas promócií absolventov odovzdane ocenenia VŠBM za prínos pri rozvoji školy. Striebornou hviezdou so šerpou bol ocenený člen správnej rady VŠBM Ing. Farntišek Kolibár, MBA ; tajomník Ústavu ekonomickej a logistickej bezpečnosti Ing. Michal Mašľan a v neposlednom rade viceprezident PZ SR gen. JUDr. Ľubomír Ábel za podporu bezpečnostného vzdelávania na Slovensku. Novinkou bolo ocenenie dvoch študentov ocenením "Najlepší študent", o ktorých pojednáva príspevok uvenený nižšie.

Počas slávnostného aktu bol odovzdaný aj čestný tytul Doctor honoris causa a to doc. Ing. Imrichovi Kissovi, CSc.  a doc. JUDr. Stanislavovi Krížovskému, PhD. MBA LL.M. mim. prof. ako najvyššie ocenenie ich celoživotného prínosu pre akademickú obec a to nielen v oblasti bezpečnosti.

Vaše podnety adresujte na:  podnety(zavinac)vsbm.sk
Odborná prednáška viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému :
"Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti"
Dňa 22.4.2016 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnila prednáška viceprezidenta Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému „Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti“. Prednáška vychádzala z planú štúdia LL.M., avšak vzhľadom na aktuálnosť témy boli rady poslucháčov rozšírené aj o študentov MBA, Bc. A Ing. štúdia ako aj o zamestnancov VŠBM. Prednáška mala praktický a interaktívny charakter, pričom veľká časť stretnutia bola venovaná otázkam poslucháčov. Teoretický základ prezentácie bol dopĺňaný mnohými praktickými skúsenosťami prednášajúceho s vizuálnou podporou zaujímavých videoukážok. Prednáška poukázala na veľké množstvo otvorených bezpečnostných otázok, čoho výsledkom bol prisľúb pána viceprezidenta Ábela, že sa čoskoro stretneme pri ďalšej zaujímavej téme na pôde VŠBM.
Udelenie ocenení pri príležitosti 10. výročia existencie VŠBM v Košiciach
Pri príležitosti 10. výročia existencie VŠBM v Košiciach sa dňa 19.5.2016 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenia Doctor honoris causa prezidentovi Vysokej školy manažmentu vo Varšave, Prof. dr hab. Stanisławovi Dawidziukovi, Dr.h.c. za jeho prínos pri rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti podiplomového štúdia na VŠBM.  Zároveň na základe rozhodnutia senátu Vysokej školy manažmentu vo Varšave bolo z rúk polskej delegácie odovzdané ocenenie Profesor honoris causa prezidentovi VŠBM v Košiciach,  Dr.h.c. prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc. MBA LL.M.
Pri príležitosti tejto udalosti si oficiálne prevzal diplom Doktora vied aj rektor VŠBM v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA LL.M., a to na základe úspešnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce s názvom "Vybrané problémy ochrany osôb, majetku a ďalších chránených záujmov v sektoroch bezpečnosti" v decembri 2015.
Za svoje snaženie pri rozvoji VŠBM v Košiciach ako aj vzájomnej spolupráce oboch vysokých škôl boli prezidentom VŠBM ocenení najvyšším vyznamenaním VŠBM - striebornou hviezdou STAR, magnificencie rektori prof. Dr.h.c. prof. Pawel Czarnecki, PhD., MBA (VŠM vo Varšave) a Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA LL.M.
Ďalšie športové úspechy našich študentov
Dňa 21.5.2016 o 21:00 hod. sa v Košiciach konal cross beh s názvom O2 Moon Run 2016. Pod hlavičkou našej školy sa ho úspešne zúčastnil študent 1. ročníka Bc. štúdia Matej Lukáč. Vybojoval pre nás 2. miesto na 5km s krásnym časom 00:24:40 so stratou na prvého pretekára necelé tri minúty. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ďalšie tentokrát svetovo významné úspechy zaznamenal študent Richard Tury v skateboardingu, kde nedávno získal 1. miesto na svetovej súťaži Amsterdamn Open v Amsterdame a 4. miesto na svetovej súťaži Fise World 2016 v Montpellier vo Francúzku. Rišo sa pravidelne zúčastňuje a umiestňuje na popredných miestach vo svetových pretekoch, preto sa už tešíme na jeho ďalšie úspešné pôsobenie a rovnako gratulujeme.
Prvé udelenie ocenenia „najlepší študent“ na VŠBM v Košiciach
Vedenie VŠBM v Košiciach sa rozhodlo od akademického roku 2015/2016 začať udeľovať ocenenia „najlepší študent“ vo forme pamätnej medaily školy.
V tomto roku bude toto ocenenie udelené, ako prvým našim čerstvým absolventkám, Ing. Petre Fendekovej a Ing. Gabriele Orinčákovej.
Podmienky udelenia nie sú presne špecifikované, avšak hlavným cieľom je prospechové a morálne ohodnotenie študenta za jeho snaženie a pomoc pri rozvoji školy. Tohtoročné adeptky na ocenenie z radov študentov dennej formy sa počas celého svojho akademického života na VŠBM venovali rôznym aktivitám, ako napr. brigádnická činnosť, verejnoprospešné aktivity, ale aj profesnému rastu ako členky dobrovoľných hasičských zborov.
Popri týchto aktivitách boli zastúpené aj v rôznych združeniach, ako je napr. Akademický senát VŠBM vďaka ktorým mali možnosť reprezentovať našu školu na celoslovenských zasadnutiach a stretnutiach, čo rozšírilo ich obzor a prispelo k zviditeľneniu školy. V neposlednom rade ich výrazná a nezištná pomoc tkvela v reprezentácii VŠBM na celkovo štyroch výstavách vysokých škôl v tomto akad. roku a na vybraných stredných školách. Pri týchto aktivitách  a osobnom živote bolo príjemným prekvapením ich úspešné ukončenie inžinierskeho štúdia s váženým priemerom známok 1.0.
Cieľom školy je oceniť ich snaženie ako celok a poukázať na fakt, že len osobné nasadenie jednotlivca a využitie všetkých možností a výhod, ktoré sú mu ponúkané je nástrojom na úspech v živote. Nie je ničím nečakaným, že po pár dňoch po zložení štátnej skúšky tieto naše absolventky nastupovali do trvalého pracovného pomeru v manažérskych pozíciách.  VŠBM v Košiciach chce teda touto cestou popriať veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote všetkým snaživým absolventom, ktorí sa v príklade týchto dvoch našich absolventiek našli, no a tým ostatným ešte nerozhodnutým, popriať veľa síl a odhodlania takéto príklady nasledovať.
Podpísanie zmluvy o spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
Dňa 29.9.2016 sa na pôde VŠBM uskutočnilo rokovanie a podpis zmluvy o spolupráci medzi VŠBM a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzitiy Mateja Bela v Banskej Bystrici zastúpenej jej dekanom doc. PhDr. Branislavom Kováčikom, PhD. a vedúcim Katedry bezpečnostných štúdií doc. PhDr. Rastislavom Kazanským, PhD. Za VŠBM v Košiciach rokovanie viedol jej prezident Dr.h.c prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M. a poverený rektor prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA. 
 
10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA
V dňoch 10.-11. novembra 2016 sa uskutočnil už v poradí desiaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA. Nad konferenciou prevzal záštitu štátny tajomník ministerstva vnútra SR Ing. Rudolf Urbanovič. Medzi čestnými hosťami bola aj Komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD. a viceprezident Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomír Ábel.

Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o bezpečnostných výzvach, ktoré je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného bezpečnostného prostredia. Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho stredoeurópskeho regiónu.
Druhý deň konferencie pokračoval odbornými rokovaniami v sekciách :
1.  RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV A PREVENCIA
2.  Z NÁRODNEJ DO EUROPSKEJ AGENDY A MODERNÉ CHÁPANIE
     GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI

Konferencie sa zúčastnilo mnoho zástupcov akademickej obce a bezpečnostnej praxe, pričom už pravidelnosťou je veľký záujem účastníkov z krajín V4 a Ukrajiny. Takéto zoskupenie odborníkov dáva priestor pre konštruktívne jednania s cieľom jednotného rozvoja stredoeurópskej bezpečnosti ako celku. foto
Imatrikulácia študentov prvého ročníka a ocenenie partnerov VŠBM
Dňa 11.11.2016 sa uskutočnil imatrikulačný akt študentov prvého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia. Podujatia sa zúčastnila Vedecká rada VŠBM, ako aj mnoho vzácnych hostí z radov akademickej obce a bezpečnostnej praxe na Slovensku a v zahraničí. Slávnostnú atmosféru umocňovalo aj odovzdávanie ocenení vysokej školy pri príležitosti 10. výročia vzniku VŠBM, obchodným partnerom našej inštitúcie, z ktorých mnohí stáli pri vzniku VŠBM v Košiciach. 
ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE NA EURÓPSKEJ ÚROVNI
Dňa 22. októbra 2016 sa uskutočnilo vo Varšave pracovné stretnutie medzi zástupcami VŠBM v osobe jej prezidenta Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. MBA LL.M a prorektora pre vzdelávanie Dr.h.c. prof. JUDr. Stanislava Križovského, PhD. MBA LL.M. a zástupcov partnerskej Vysokej školy manažérskej vo Varšave, ktorú zastupoval jej rektor prof. dr hab. inż. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. a prof. Karol Karski. Témou pracovného stretnutia bol rozvoj ďalšej spolupráce na európskej úrovni.  Profesor Karol Karski spolupracuje s Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach viac ako dva roky, od začiatku spolupráce s Vysokou školou manažérskou vo Varšave. Vyvrcholením tejto spolupráce je založenie  Poľsko-Slovenského inštitútu na VŠBM v Košiciach, ktoré bolo taktiež obsahom pracovného rokovania.  Cieľom inštitútu je propagácia kultúry, jazyka, spolupráca v oblasti bezpečnosti a iných aktivít v rámci Slovensko-Poľskej spolupráce na platforme EU. Profesor Karol Karski ako poslanec Európskeho Parlamentu, člen Prezídia Európskeho Parlamentu a Kvestor Európskeho Parlamentu je významným činiteľom rozvoja tejto spolupráce. Na základe tejto dlhoročnej spolupráce Vedecká rada VŠBM na svojom zasadnutí 10.11.2016 schválila udelenie titul Doctor Honoris Causa prof. Karolovi Karskému za významný prínos pre rozvoj a medzinárodné uznanie Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa a promócie prvých absolventov podiplomového štúdia "Masters of Law" - LL.M. na pôde VŠBM v Košiciach
Dňa 9. decembra 2016 sa v Aule akademika Milana Čiča uskutočnil slávnostný akt odovzdávania čestného titulu VŠBM „Doctor honoris causa“ dlhoročnému spolupracovníkovi našej inštitúcie prof. nadzw. dr. hab. Karolovi Karskemu, profesorovi Varšavskej univerzity, poslancovi Európskeho Parlamentu, členovi Prezídia Európskeho Parlamentu a kvestorovi Európskeho Parlamentu. Titul bol udelený za dlhoročnú pomoc pri rozvoji našej vysokej školy a rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľskou republiku na európskej úrovni.
Nemenej dôležitým bodom programu slávnosti bola aj promócia prvých 14 absolventov podiplomového štúdia „Masters of Law“ v skratke LL.M., ktoré sa na VŠBM uskutočňuje v spolupráci s Vysokou školou manažérskou  vo Varšave a „World Jurist Association“ so sídlom vo Washingtone (USA).
Tretím významným bodom programu bolo udelenie pamätnej medaile rektorovi Vysokej školy manažérskej vo Varšave,  prof. dr hab. inż. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c., za dlhoročnú spoluprácu a rozvoj bezpečnostných vied a vzdelávania na Slovensku a pánovi Martinovi Ludrovskému za celoživotný prínos pre Slovenskú republiku v športe, za príkladnú reprezentáciu našej krajiny na LETNEJ PARALYMPIÁDE 2016 v Rio de Janeiru a za rozvoj bezpečnostných vied.