VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
K prihláške musí byť doložené :

1. prihláška pre Ing. štúdium vytlačená z portalvs.sk , alebo jej pdf verzia : (formát pdf), vysvetlívky k 
    tlačivu (formát pdf),
2. notárom overený diplom z absolvovaného Bc. štúdia,
3. notárom overené vysvedčenie o bakalárskej štátnej skúške,
4. fotografie pasového formátu - 3 ks,
5. výpis absolvovaných predmetov v Bc. štúdiu (platí len pre absolventov iných študijných   
                                                                                     programov ako "Bezpečnostný manažment" resp.
                                                                                     "Riadenie bezpečnostných systémov")
6. životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný,
7. potvrdenie o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €,
8. uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt),
9. kópia Občianskeho preukazu


Poznámka:
- V prihláške je potrebné uviesť dátum podania prihlášky s podpisom.
Formy a dĺžka štúdia :
inžinierske - denné (DŠ)        2 roky

inžinierske - externé (EŠ)      3 roky
Termín podávania prihlášok do:
Prijímacie konanie pre II. stupeň vzdelávania (Ing.) je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky s podmienkou absolvovania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.


Poplatok za prijímacie konanie 25,- €
je potrebné uhradiť na adresu:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťov
a 1, 040 01 Košice
a číslo účtu: IBAN : SK43 0200 0000 0037 7306 0359
Inžinierske štúdium v akademickom roku 2021 / 2022

Prehľad predmetov  študijného  programu
Prijímacie  konanie
Termíny
Školné
Doklady  k  prihláške
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
zrušené poplatky
Prihlášky môžete podávať cez portál :
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti "PRE UCHÁDZAČOV"
www.mojestipendium.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Prihlášku (+doložené doklady ) na  vysokoškolské štúdium I. stupňa a II. stupňa  je potrebné zaslať poštou na VŠBM v KE, Košťova 1, 040 01 Košice.
inžinierske - denné                 31.5.2021

inžinierske - externé                31.5.2021
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Master of Laws
Ponuka Ing. štúdia vo vednom odbore „Bezpečnostné vedy“, študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“ pre akad. rok 2021/2022:
Forma štúdia Metóda
štúdia
Dĺžka
štúdia
Školné za
akademický rok
Poznámka
denná prezenčná 2 roky 975 Eur preferované absolventami
Bc. štúdia v dennej forme
denná kombinovaná 2 roky 1800 Eur veľmi obľúbené u pracujúcich bez ohľadu na vek študenta
výučba len 6x v semestri + e-learning
externá prezenčná 3 roky 1200 Eur výučba len 6x v semestri + e-learning
externá prezenčná
2 roky 1200 Eur pripravujeme v súlade s avizovanou novelou Zákona o Vysokých školách