VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
K prihláške musí byť doložené :

1. prihláška pre Ing. štúdium vytlačená z portalvs.sk , alebo jej pdf verzia : (formát pdf), vysvetlívky k 
    tlačivu (formát pdf),
2. notárom overený diplom z absolvovaného Bc. štúdia,
3. notárom overené vysvedčenie o bakalárskej štátnej skúške,
4. fotografie pasového formátu - 3 ks,
5. výpis absolvovaných predmetov v Bc. štúdiu (platí len pre absolventov iných študijných   
                                                                                     programov ako "Bezpečnostný manažment" resp.
                                                                                     "Riadenie bezpečnostných systémov")
6. životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný,
7. potvrdenie o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €,
8. uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt),
9. kópia Občianskeho preukazu


Poznámka:
- V prihláške je potrebné uviesť dátum podania prihlášky s podpisom.
Formy a dĺžka štúdia :
inžinierske - denné (DŠ)        2 roky

inžinierske - externé (EŠ)      3 roky
Termín podávania prihlášok do:
Prijímacie konanie pre II. stupeň vzdelávania (Ing.) je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky s podmienkou absolvovania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

Poplatok za prijímacie konanie 25,- €
je potrebné uhradiť na adresu:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťov
a 1, 040 01 Košice
a číslo účtu: IBAN : SK43 0200 0000 0037 7306 0359
Inžinierske štúdium v akademickom roku 2021 / 2022

Prehľad predmetov  študijného  programu
Prijímacie  konanie
Termíny
Školné
Doklady  k  prihláške
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
zrušené poplatky
Prihlášky môžete podávať cez portál :
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti "PRE UCHÁDZAČOV"
www.mojestipendium.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Prihlášku (+doložené doklady ) na  vysokoškolské štúdium I. stupňa a II. stupňa  je potrebné zaslať poštou na VŠBM v KE, Košťova 1, 040 01 Košice.
inžinierske - denné               31.5.2021

inžinierske - externé             31.5.2021
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Výška školného pre akademický rok 2021/2022 (2 semestre) :

Vzhľadom k zvyšovaniu cien médií, dopravy, potravín a ostatných komodít, ktoré súvisia aj s našou školu sa Správna rady VŠBM na svojom zasadnití  konanom dňa 17.12.2019 rozhodlo upraviť školné  od akad. roka 2020/2021 nasledovne:
denné štúdium externé štúdium
1. ročník Ing. štúdia 975 Eur
v prípade podania žiadosti o splátky :
prvá splátka - podľa pokynov školského oddelenia - 490 Eur
druha splátka do 15.10. - 490 Eur
1200 Eur
v prípade podania žiadosti o splátky :
prvá splátka - podľa pokynov školského oddelenia - 600 Eur
druha splátka do 15.10. - 600 Eur

2. ročník Ing. štúdia 975 Eur 1200 Eur
Master of Laws