Bakalárske štúdium v akademickom roku 2021 / 2022
Prijímacie konanie pre I. stupeň vzdelávania (Bc.) je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača na strednej škole.

Poplatok za prijímacie konanie 25,- €
je potrebné uhradiť na adresu:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu: IBAN : SK43 0200 0000 0037 7306 0359
bakalárske - denné              31.5.2021

bakalárske - externé            31.5.2021
Formy a dĺžka štúdia :
bakalárske - denné (DŠ)        3 roky

bakalárske - externé (EŠ)      4 roky
Termín podávania prihlášok do:
Prijímacie  konanie
Termíny
Výška školného pre akademický rok 2021/2022 (2 semestre) :

Vzhľadom k zvyšovaniu cien médií, dopravy, potravín a ostatných komodít, ktoré súvisia aj s našou školu sa Správna rady VŠBM na svojom zasadnití  konanom dňa 17.12.2019 rozhodlo upraviť školné  od akad. roka 2020/2021 nasledovne:
Školné
K prihláške musí byť doložené :

1. prihláška pre Bc. štúdium vytlačená z portalvs.sk , alebo jej pdf verzia : (formát pdf), vysvetlívky k
     tlačivu (formát pdf),
2. kópie vysvedčení z 1.- 4. ročníka strednej školy (Úplné stredoškolské vzdelanie; Complete general
    secondary education; Povna zagalna serednja osvita 15 - 18 rokov)
3. maturitné vysvedčenie overené notárom,
4. fotografie pasového formátu - 3 ks,
5. životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný,
6. potvrdenie o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €, 
7. uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt),
8. kópia Občianskeho preukazu

Poznámka:
- V prihláške je potrebné vypísať známky za všetky ročníky absolvovanej strednej školy s vypočítaním priemerov a taktiež uviesť dátum podania prihlášky s podpisom. U absolventov SOŠ PZ je nutné uviesť aj maturitné vysvedčenie z tejto školy.
Doklady  k  prihláške
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti "PRE UCHÁDZAČOV"
Prehľad predmetov  študijného  programu
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
zrušené poplatky
www.mojestipendium.sk
Prihlášky môžete podávať cez portál :
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Prihlášku (+ doložené doklady ) na  vysokoškolské štúdium I. stupňa a II. stupňa  je potrebné zaslať poštou na VŠBM v KE, Košťova 1, 040 01 Košice.
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
denné štúdium externé štúdium
1. ročník Bc. štúdia 975 Eur
v prípade podania žiadosti o splátky :
prvá splátka - podľa pokynov školského oddelenia - 490 Eur
druha splátka do 15.10. - 490 Eur
1200 Eur
v prípade podania žiadosti o splátky :
prvá splátka - podľa pokynov školského oddelenia - 600 Eur
druha splátka do 15.10. - 600 Eur
2. ročník Bc. štúdia 975 Eur 1200 Eur
3. ročník Bc. štúdia 975 Eur 1200 Eur
Master of Laws