Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady VŠBM v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti
5. výročia založenia VŠBM v Košiciach 
a
10. výročia bezpečnostného vzdelávania v Košiciach
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Sprievodným podujatím piateho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Bezpečné Slovensko a EÚ" bolo slávnostné zasadnutie vedeckej rady VŠBM v Košiciach pri príležitosti 5. výročia vzniku VŠBM v Košiciach a zároveň 10. výročie bezpečnostného vzdelávania v Košiciach.

Hlavným bodom programu zasadnutia VR bolo poďakovanie čestným hosťom a odovzdanie pamätných ocenení Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Vďaka adresovaná cteným hosťom bola vyslovená za ich pomoc pri rozvoji vysokej školy v oblastiach vzdelávacích, vedeckých, personálnych, odborných materiálnych a mnohých iných, a to nielen za obdobie existencie VŠBM v Košiciach, ale aj počas obdobia fungovania Detašovaného pracoviska Fakulty špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré bolo predchodcom terajšej samostatnej vysokej školy. 

Medzi ocenenými boli aj v zastúpení mesta Košice jeho primátor Richard Raši, mnohí rektori, prorektori a dekani partnerských univerzít, odborníci z oblasti bezpečnosti, partneri z odbornej praxe, sudcovia, redaktori, umelci, príslušníci ozbrojených zborov, obchodní partneri a mnohí jednotlivci, ktorí svojím osobným prístupom prispeli k rozvoju vysokej školy a tým aj bezpečnostného povedomia na Slovensku.

V závere zasadnutia sa do rozpravy prihlásilo viacero hostí, ktorí slovne alebo oceneniami vyjadrili uznanie za snaženie celej VŠBM v uplynulých rokov, a zaželali veľa síl a kreativity do ďalšieho obdobia.

Týmto podujatím sa však nepodarilo vysloviť vďaku za pomoc pri rozvoji všetkým, ktorí majú na tom podiel a tak aspoň touto cestou
história VŠBM v Košiciach
Ďakujeme
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE