PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti

Projekt je zameraný na adaptáciu VŠBM pre potreby modernej vedomostnej spoločnosti a to prostredníctvom  inovácie študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov ako aj novovytvoreným spoločného študijného programu s Institute of Technology in Utica (USA) a Univerzitou T. Bati ve Zlíně (ČR). Výsledkom inovácie bude zmenená obsahová náplň vybraných predmetov so zameraním na potreby trhu práce, nové vedecké poznatky. V rámci projektu budú vytvorené prípadne inovované študijné materiály,  ktoré budú preložené aj do anglického jazyka a pretransformované do elaerningovej podoby. Ďalej budú vytvorené podmienky pre rozvoj interaktívneho vzdelávania na podporu tvorivého myslenia a do 2 predmetov budú zavedené prostriedky informačných a komunikačných technológii a budú pilotne zavedené GIS systémy do bezpečnostného vzdelávania.


Základné údaje o projekte

Názov projektu: 
Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti

ITMS projektu:  26110230095

Operačný program:  Vzdelávanie

Prioritná os:  1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
VŠBM  v Košiciach - Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Viac informácií o projekte sa dočítate TU (formát pdf)
Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní  viac
Zmluva o poskytnuti sluzby - Poradenske služby pre oblasť VO (formát pdf)