Plán obnovy - Komponent 9
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Všeobecné identifikačné údaje
Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda
Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov prijímateľa: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, n.o.
Adresa prijímateľa: Košťova 1, 040 01 Košice

Kód projektu: 09I03-03-V01-00107
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Trvanie projektu: od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2025
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 126 791,05 EUR
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE