VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vedúci laboratória :

prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Tel.: 055 / 727 43 13
e-mail : josef.blazek(zavinac)vsbm.sk
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti - ÚEDB
Laboratórium navigačných, mapovacích a monitorovacích systémov
Charakteristika a vybavenie laboratória


Laboratórium navigačných, mapovacích a monitorovacích systémov   -  je určené aj pre samostatný výskum vedecko-pedagogických pracovníkov, študentov vyšších ročníkov a doktorandského štúdia. Jednou z oblastí výskumu v tomto laboratóriu je skúmanie využitia navigačných prostriedkov v praxi. Druhou oblasťou skúmania je rozbor bezpečnostných aspektov využívania civilných bezpilotných prostriedkov najmä pri monitorovaní bezpečnostné služby, políciu , IZS, krízový manažment a podobne. Treťou významnou oblasťou výskumu je plánovanie misií a bezkontaktné mapovanie (automatizovaný zber dát, fotogrametria, ortofotomapy záujmových priestorov, modely krajiny a objektov.) V laboratóriu je riešený projekt VEGA 1/0585/15 "Analýza signálovej identifikácie a paralyzovania nebezpečných UAV v špecifických záujmových priestorov".