VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vedúca laboratória :

Ing. Monika Blišťanová, PhD. MBA
Tel. č.: 055 / 720 41 71
e-mail: monika.blistanova(zavinac)vsbm.sk
Charakteristika laboratória

Laboratórium geografických informačných systémov (GIS): laboratórium je zmerané na výskum aplikačných možností GIS systémov, analýzy a  tvorbu GIS výstupov v bezpečnostnej praxi. Toto laboratórium bolo využité pri realizácii 3 výskumných projektoch, ktoré boli zamerané na krízový manažment (návrh a tvorba databáz pre logistické zvládanie povodne napr. plánovanie evakuácie, plánovanie materiálnej podpory, analýza vzdialeností) a prevenciu kriminality (zber údajov, mapovania kriminality, analýza účinnosti kamerového systému). V laboratóriu boli národné aj medzinárodné riešené projekty : FLOODLOG, Mapovanie kriminality v meste Košice, Analýza priestupkov a inej protiprávnej činnosti a účinnosti kamerového systému v meste Košice v prostredí geografických informačných systémov (v súčasnosti je procese posudzovania ďalší medzinárodný projekt z tejto oblasti)  Náklady cca 50 000 EUR.

Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav bezpečnostného manažmentu - ÚBM
Laboratórium geografických informačných systémov