Ústav bezpečnostného manažmentu - ÚBM
Vedenie ústavu :
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. MBA, LL.M,
mimoriadny prof.
riaditeľ ústavu

Koštova 1, 040 01 Košice
Tel./ fax: 055 / 727 43 11
e-mail:
stanislav.krizovsky(zavinac)vsbm.sk
Charakteristika ústavu


.
Do obsahu vzdelávacej a vedeckej činnosti ústavu patrí všeobecne problematika bezpečnosti, počnúc teóriou bezpečnosti,  v rámci ktorej si študenti osvoja základné pojmy, bližšie sa oboznámia s okruhom problémov, týkajúcich sa bezpečnosti jednotlivca a celej spoločnosti. Štúdium predmetu „Riadenie bezpečnostných systémov“  študentovi umožní osvojiť si systémový prístup k riešeniu bezpečnostných problémov, dokáže sa orientovať v štruktúre bezpečnostných systémov, pochopí  funkcie bezpečnostného systému a jeho úlohy.

Neoddeliteľnou súčasťou schopností bezpečnostného manažéra je schopnosť koordinácie činností a spolupráce s inými subjektmi. To ale predpokladá znalosť kompetencií kooperujúcich subjektov. Máme na mysli predovšetkým  bezpečnostné služby, štátne aj neštátne.  Do obsahu vzdelávania v rámci ústavu ďalej patria niektoré oblasti práva, vybrané problematiky  teórie práva a ústavného práva, trestného práva, obchodného práva a pracovného práva. Špecifickú oblasť predstavuje problematika  súkromných bezpečnostných služieb,  terorizmus a extrémizmus,  pôsobenie súkromných detektívov,  ale aj zbrane a výbušniny;  tiež  napr. otázky európskej bezpečnosti.  Veľká pozornosť je venovaná problematike prevencie nielen kriminality, ale aj  iných negatívnych javov.

V oblasti vedeckej činnosti ústav sa zameriava na riešenie problematiky protiprávnych konaní, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov, najmä život, zdravie a majetok. Vypisuje témy študentskej vedeckej súťaže, bakalárskych a diplomových prác. Podieľa sa na riešení výskumných projektov základného ale najmä aplikovaného výskumu, ktorý je orientovaný na možnosti prevencie negatívnych javov. Výsledky vedeckej činnosti sú prezentované v odborných časopisoch doma i v zahraničí, tiež na vedeckých konferenciách.
Sekretariát ústavu :
RNDr. Lenka Šonková
Tel./ fax: 055 / 727 43 13,  (č.d. 202)
e-mail: uob(zavinac)vsbm.sk
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
[ katedra bezpečnostného manažmentu a prevencie kriminality - KBMaPK ] [ katedra súdnoznalectva a požiarnej ochrany - KSZaPO ] [ katedra kybernetickej bezpečnosti - KKB ]
Kontakt na pracovníkov ÚBM nájdete podľa odbornej príslušnosti na jednotlivých podstránkach katedier.