Charakteristika katedry
Zamestnanci : 
Katedra súdnoznalectva a požiarnej ochrany je zaradená v rámci organizačnej štruktúry Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach ako súčasť Ústavu bezpečnostného manažérstva. Vznikla na základe rozhodnutia Správnej rady školy a následne schválením Vedeckej rady VŠBM v Košiciach. Katedra odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru Ochrana osôb a majetku v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov v  I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v dennej i externej forme. Podieľa na zabezpečení výučby v rôznych formách  celoživotného vzdelávania a v špecializovaných akreditovaných kurzoch v oblasti bezpečnosti.

Hlavným cieľom odbornej prípravy študentov je kumulácia vlastných i prevzatých poznatkov vedy a výskumu v oblasti  ochrany osôb a majetku pri príprave odborníkov v bezpečnostnom priemysle pre štátne i neštátne bezpečnostné zložky, v súkromných i štátnych subjektoch a  vo verejnej správe.
Stanovený cieľ katedra napĺňa vlastnou vedeckou a pedagogickou činnosťou a tiež spoluprácou s ostatnými katedrami, fakultami a univerzitami doma i v zahraničí a uznávanými odborníkmi z praxe. Požiadavky z praxe sú jedným zo základných atribútov pri zostavovaní obsahovej náplne študijného programu a jeho jednotlivých predmetov.

Štúdium predmetov ochrany pred požiarmi obsahujú hlavne metodiky:
- podmienok na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia  pred požiarmi
- pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri
  vykonávaní záchranných prác pri nežiaducich udalostiach.
- požiadaviek na odbornú prípravu a odbornú spôsobilosť na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi,
- výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
- druhov hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a povinnosti pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác,
- poskytovania pomoci pri zdolávaní požiarov,
- úloh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky  a iných občianskych združení na úseku ochrany pred
požiarmi,
- sankcií za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi.

Štúdium súdneho inžinierstva, ako interdisciplinárneho odboru, ktorý sa zaoberá  predovšetkým skúmaním príčin, priebehom a dôsledkom negatívnych technických javov všetkých odborov. Jednou z jeho hlavných úloh je objasňovanie týchto javov pre účely konania pred štátnymi orgánmi predovšetkým v trestnom a občianskoprávnom konaní, príp. i pre potreby správnych orgánov a organizácií. Súčasťou je aj problematika stanovenia hodnoty resp. ceny veci a v tejto súvislosti aj stanovenie výšky majetkovej ujmy.

Uvedené študijné oblasti sú neoddeliteľnou súčasťou spektra gnozeologického poznania v oblasti študijného odboru ochrany osôb a majetku.
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav bezpečnostného manažmentu - ÚBM
Katedra  súdnoznalectva a požiarnej ochrany
Ing. Peter Palko MBA
(študujúci PhD.)

Tel.:055 / 727 43 15
Konzultačné hodiny (č.d. 204C):
Utorok: 08.00 - 9.00 hod.
Streda: 08.00 - 9.00 hod.
Štvrtok: 08.00 - 9.30 hod.
e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk
Ing. Zdenka Semanová
Tel. č.: 055 / 727 43 13
e-mail: science(zavinac)vsbm.sk
Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
Tel./fax: 055 / 727 43 23
Konzultačné hodiny (č.d. 101D) :
Pondelok: 9.40 - 11.10 hod.
Piatok: 13.00 - 15.00 hod.
e-mail: jozefina.drotarova(zavinac)vsbm.sk
[ katedra bezpečnostného manažmentu a prevencie kriminality - KBMaPK ] [ katedra súdnoznalectva a požiarnej ochrany - KSZaPO ] [ katedra kybernetickej bezpečnosti - KKB ]
Vedenie katedry:
Ing. Peter Palko MBA
vedúci katerdy

Koštova 1, 040 01 Košice
Tel./ fax: 055 / 727 43 15
e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk