Vedenie katedry:
JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD. MBA
vedúci katerdy

Koštova 1, 040 01 Košice
Tel./ fax: 055 / 727 43 19
e-mail: mikulas.bodor(zavinac)vsbm.sk
Charakteristika katedry
Zamestnanci : 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav bezpečnostného manažmentu - ÚBM
Katedra bezpečnostného manažmentu a prevencie kriminality
JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD. MBA
Tel./fax: 055 / 727  43 19
Konzultačné hodiny (č.d. 203C) :
Pondelok: 13.30 - 15.00 hod.
Utorok: 09.30 - 11.00 hod.
e-mail: mikulas.bodor(zavinac)vsbm.sk
JUDr. Štefan Jakabovič, LL.M.
Tel./fax: 055 / 677 18 89
Konzultačné hodiny (č.d. 013E) :
Pondelok: 10.00 - 12.00 hod.
e-mail: stefan.jakabovic(zavinac)vsbm.sk
patron(zavinac)patroninternacional.sk
Katedra bezpečnostného manažmentu a a prevencie kriminality je zaradená v rámci organizačnej štruktúry Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach ako významná integrálna súčasť Ústavu bezpečnostného manažmentu. Vznikla na základe rozhodnutia Správnej rady VŠBM a následne schválením Vedeckej rady VŠBM v Košiciach. Katedra odborne i organizačne významne participuje na príprave študentov akreditovaného študijného odboru Ochrana osôb a majetku v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov.

Pedagogická činnosť danej katedry je sústredená na výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov v bakalárskom a taktiež v inžinierskom stupni štúdia dennej i externej formy z oblasti práva a prevencie kriminality. Katedra sa ďalej podieľa aj na zabezpečení výučby v rôznych formách celoživotného vzdelávania. Pedagógovia sa okrem vyučovacieho procesu aktívne podieľajú na výskume, vývoji, publikačnej činnosti, zapájajú sa do projektov, súťaží a iných aktivít školy.

Hlavným cieľom odbornej prípravy je predovšetkým poskytnúť poslucháčom Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach základné poznatky, osvojenie si základnej právnej terminológie, zručností a reflektovanie na aktuálne veľmi časté legislatívne zmeny, či už v oblasti ústavného práva, práva trestného a správneho, práva obchodného, práva pracovného, vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, a súčasne aj v prevencii a eliminácii rôznych foriem a prejavov deviácie, kriminality, delikvencie a iných sociálno-patologických javov. Rozsah a zameranie sú dané študijným programom a sú konkretizované v jednotlivých tematických plánoch.

Uvedený cieľ napĺňa katedra vlastnou vedeckou a pedagogickou činnosťou  a tiež spoluprácou s ostatnými vysokými školami doma i v zahraničí a odborníkmi z praxe. Požiadavky z praxe sú jedným zo základných atribútov pri zostavovaní obsahovej náplne jednotlivých predmetov.
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing.
Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M.
Tel./fax : 055 / 72 010 71
e-mail: vsbm(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. MBA, LL.M.
mimoriadny prof.
Tel./ fax: 055 / 727 43 11
Konzultačné hodiny (č.d. 202B) :
Streda: 13.00 - 14.30 hod.
e-mail: stanislav.krizovsky(zavinac)vsbm.sk
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Tel.: 055 / 727 43 18
Konzultačné hodiny (č.d. 205) :
Streda: 14.00 - 15.30 hod.
Štvrtok: 12.30 - 14.00 hod.
e-mail: josef.reitspis(zavinac)vsbm.sk
prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Tel. /fax : 055 / 727 43 13
Konzultačné hodiny (č.d. 101B) :
Streda: 13.00 - 15.00 hod.
e-mail : josef.blazek(zavinac)vsbm.sk
[ katedra bezpečnostného manažmentu a prevencie kriminality - KBMaPK ] [ katedra súdnoznalectva a požiarnej ochrany - KSZaPO ] [ katedra kybernetickej bezpečnosti - KKB ]