Vedenie katedry:
Charakteristika katedry
Zamestnanci : 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Ústav bezpečnostného manažérstva - ÚBM
Katedra bezpečnostného manažmentu
JUDr. Štefan Jakabovič, LL.M (študujúci PhD.)
(profil pedagóga)
Tel./fax: 055 / 677 18 89
Konzultačné hodiny (č.d. 013E) :
Pondelok: 10.00 - 12.00 hod.
e-mail: stefan.jakabovic(zavinac)vsbm.sk
patron(zavinac)patroninternacional.sk
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing.
Marián Mesároš, DrSc.

DBA, MSc., MBA, LL.M.
(profil pedagóga)
Tel./fax : 055 / 72 010 71
e-mail: vsbm(zavinac)vsbm.sk
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. MBA, LL.M, mim. prof.
(profil pedagóga)
Tel./ fax: 055 / 727 43 11
Konzultačné hodiny (č.d. 101A) :
Streda: 13.00 - 14.30 hod.
e-mail: stanislav.krizovsky(zavinac)vsbm.sk
prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc., MSc.
(profil pedagóga)
Tel.: 055 / 727 43 18
Konzultačné hodiny (č.d. 205) :
Streda: 14.00 - 15.30 hod.
Štvrtok: 12.30 - 14.00 hod.
e-mail: josef.reitspis(zavinac)vsbm.sk
Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
(profil pedagóga)
Tel./fax: 055 / 727 43 23
Konzultačné hodiny (č.d. 101D) :
Pondelok: 9.40 - 11.10 hod.
Piatok: 13.00 - 15.00 hod.
e-mail: jozefina.drotarova(zavinac)vsbm.sk
[ katedra bezpečnostného manažmentu - KBM ][ katedra kybernetickej bezpečnosti - KKB ]
prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc. MSc.
vedúci katerdy

Koštova 1, 040 01 Košice
Tel./ fax: 055 / 727 43 18
e-mail: josef.reitspis(zavinac)vsbm.sk
Katedra bezpečnostného manažmentu vznikla 12.11.2015. Katedra bezpečnostného manažmentu je pracoviskom Vysokej školy bezpečnostného manažmentu v Košiciach, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru Ochrana osôb a majetku v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov v  I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v dennej i externej forme. Katedra sa ďalej podieľa na zabezpečení výučby v rôznych formách  celoživotného vzdelávania a v špecializovaných akreditovaných kurzoch v oblasti bezpečnosti.

Hlavným cieľom je kumulácia vlastných i prevzatých poznatkov vedy a výskumu v oblasti  ochrany osôb a majetku pri príprave odborníkov v bezpečnostnom priemysle pre štátne i neštátne bezpečnostné zložky, v súkromných i štátnych subjektoch a  vo verejnej správe.

Uvedený cieľ napĺňa katedra vlastnou vedeckou a pedagogickou činnosťou a tiež spoluprácou s ostatnými katedrami, fakultami a univerzitami doma i v zahraničí a odborníkmi z praxe. Požiadavky z praxe sú jedným zo základných atribútov pri zostavovaní obsahovej náplne študijného programu a jeho jednotlivých predmetov.

Organizačná štruktúra katedry sa vyvíja v závislosti od zabezpečovania uvedeného študijného programu.
V oblasti vzdelávania je dlhodobým cieľom katedry zabezpečiť výučbu v akreditovanom študijnom programe a inováciu študijného programu podľa dopytu a požiadaviek praxe v nadväznosti na možnosti uplatnenia študentov po ukončení štúdia (napr. zameranie - kriminalistika, informačné technológie a pod.). Krátkodobým cieľom je príprava podkladov pre komplexnú akreditáciu. Katedra sa bude naďalej zapájať do riešenia medzinárodných i domácich projektov a získavať potrebné prostriedky pre budovanie a rozširovanie laboratória bezpečnostného manažmentu.

Nosným smerom rozvoja Katedry bezpečnostného manažmentu vo vedecko-výskumnej činnosti je ochrana osôb a majetku. Ochrana osôb a majetku je riešená najmä v technickej a technologickej oblasti. Nosný zámer je podporený čiastkovými riešeniami z oblasti kriminológie, kriminalistiky, právnych a ekonomických disciplín, manažérstva, analýzy rizík a projektovania.

Čiastkové problémy na riešenie nosného smeru rozvoja sú:
• analýza a posudzovanie bezpečnostných rizík v spoločenskom prostredí v nadväznosti na aplikáciu do
  bezpečnostných projektov (bezpečnostné posúdenia objektov, analýza rizík, bezpečnostné štúdie),
• rozvoj teórie bezpečnostného manažmentu vrátane vypracovania odbornej terminológie,
• riešenie krízových situácií v bezpečnostnom prostredí,
• softvérová podpora, modelovanie a projektovanie bezpečnostných systémov (bezpečnostné projekty,
   prevencia),
• projekty smerujúce na prepojenie bezpečnostného priemyslu a bezpečnostnej teórie.

Garantmi vedeckého rozvoja na katedre sú nositelia vedecko-pedagogických titulov profesor a docent. Na podporu nosného smeru rozvoja katedry vo vedecko-výskumnej činnosti je na katedre využívané laboratórium bezpečnostného manažmentu.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Externí prednášajúci:

JUDr. Marianna Mochnáčová, PhD. LL.M.

gen. JUDr. Ľubomír Ábel, LL.M.

Ing. Juraj Tözsér, PhD.

mjr. Ing. Miroslav Turčanik

Ing. Ivan Minárik
Ing. Peter Palko, MBA (študujúci PhD.)
(profil pedagóga)
Tel.:055 / 727 43 15
Konzultačné hodiny (č.d. 202B):
Utorok: 08.00 - 9.00 hod.
Streda: 08.00 - 9.00 hod.
Štvrtok: 08.00 - 9.30 hod.
e-mail: peter.palko(zavinac)vsbm.sk
Ing. Iveta Fabiánová, LL.M.
(profil pedagóga)
Tel./ fax: 055 / 720 10 71
e-mail: vsbm(zavinac)vsbm.sk