Charakteristika katedry
Zamestnanci : 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav bezpečnostného manažmentu a bezpečnosti v doprave - ÚBMaBD
Katedra bezpečnosti finančných operácií
Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc.
(profil pedagóga)
Tel. : 055 / 720 56 11
Konzultačné hodiny (č.d. 110) :
Štvrtok 13:30 - 15:00 hod.
e-mail: martin.maslan(zavinac)vsbm.sk
Externí lektori:

Ing. Tomáš Brenkus

Ing. Richard Demko
Katedra odborne garantuje prípravu študentov študijného odboru Ochrana osôb a majetku v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme.

Hlavným cieľom výučby je nasmerovanie  študentov do ekonomickej oblasti s využitím znalostí z profilujúcich predmetov. Dôraz je kladený  na ekonomické riziká, ktoré ovplyvňujú najmä činnosť fyzických a právnických osôb. V rámci výučby získajú  študenti hlbšie znalosti z problematiky krízovej ekonómie, finančných trhov, náhodnosti a nástrojov, pomocou ktorých je možné usmerňovať a eliminovať riziká.
Medzi profilujúce predmety v rámci katedry ekonomickej bezpečnosti patrí:
- mikroekonómia,
- makroekonómia,
- financovanie a účtovníctvo,
- poisťovníctvo - povinne voliteľný predmet,
- bankovníctvo a finančníctvo - povinne voliteľný predmet,
- bezpečnosť podniku,
- plánovanie a prognostika,
- audit manažérskych systémov.
Katedra spolupracuje v rámci vedecko - odbornej činnosti s vysokými školami a pracoviskami v Slovenskej republike a v zahraničí. Výsledkom sú  publikácie v domácich a zahraničných časopisoch, vydávanie monografií, vysokoškolských učebníc a  reprezentácia školy na konferenciách a seminároch.
Vedenie katedry:
Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc.
vedúci katerdy

Koštova 1, 040 01 Košice
Tel./fax:  055 / 720 56 11
e-mail: martin.maslan(zavinac)vsbm.sk
Kontakt na pracovníkov ÚBMaBD nájdete podľa odbornej príslušnosti na jednotlivých podstránkach katedier :
[ Katedra bezpečnostného manažmentu a bezpečnosti v doprave - KBMaBD ] [ Katedra informačnej bezpečnosti - KIB ] [ Katedra bezpečnosti finannčných operácií - KBFI ]