Na základe dlhoročnej vedecko-výskumnej, pedagogickej, projektovej a publikačnej spolupráci Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Vysokej školy Karlovy Vary, o.p.s. menované inštitúcie oznamujú doterajším váženým partnerom, že dňom 25.11.2013 vzniká špecifická medzinárodná platforma pre spoločné projekty bezpečnostného výskumu: CSRP.

CSRP predstavuje expertné, profesijné a dobrovoľné združenie organizácií (univerzít, vysokých škôl, fakúlt, katedier, ústavov, firiem, spoločností) a odborníkov, ako medzinárodnú platformu pre posilnenie tímov bezpečnostného výskumu ochrany a záchrany osôb, majetku a zaistenia ďalších chránených záujmov spoločnosti a občanov, primárne v Európe.

Víziou CSRP je podnecovať spoločnú a koordinovanú reakciu členov konzorcia na potreby bezpečnostnej praxe a výzvy v rámci Európskeho spoločenstva pre riešenie praxeologických otázok zaistenia bezpečnosti, formou spoločných projektov bezpečnostného výskumu. viac
Consortium for Security
Research Projects
Kontakt / contact :

prof. Ing. Miroslav Kelemen, Ph.D.
Brigadier General (ret.)
Vice-President of CSRP

Tel.: +421 55 72 041 72,
        +421 902 040250
e-mail : miroslav.kelemen@vsbm.sk

Adresa /address :
Consortium for Security
Research Projects
Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach
Košťova 1
040 01 Košice
Slovak Republic
späť na  hlavnú stránku VŠBM v KE /
back to USM main page
On the strength of a long-term partnership in the field of scientific research, pedagogy, design and publishing, it is a pleasure for the University of Security Management in Košice and University of Karlovy Vary to officially notify to the honored partners the establishment of a specific international platform for common security research projects (CSRP) as of the 25th November 2013.

CSRP represents an expert and professional association of voluntary organisations (universities, colleges, faculties, departments, institutes, companies, corporations) and specialists and shall act as an international platform for strengthening security research teams concerned with the protection and rescue of persons and property as well as securing other protected interests of the society and citizens, primarily in Europe.

CSRP´s vision is to encourage joint and coordinated response of its members to the needs of security practices and challenges faced by the European Community in order to resolve praxeological concerns of ensuring security by supporting joint security research projects. more
Membership application
form CSRP (pdf)